De commissie Financiën en Begroting heeft afgelopen weekend in het parlement een akkoord bereikt over het wetsontwerp van de eenmalige bevrijdende aangifte ( EBA), ook wel fiscale amnestie genoemd. Het is de bedoeling dat de ontwerptekst nog vóór eind 2003 in het voltallige parlement wordt goedgekeurd, zodat de EBA op 1 januari 2004 van start kan gaan.
...

De commissie Financiën en Begroting heeft afgelopen weekend in het parlement een akkoord bereikt over het wetsontwerp van de eenmalige bevrijdende aangifte ( EBA), ook wel fiscale amnestie genoemd. Het is de bedoeling dat de ontwerptekst nog vóór eind 2003 in het voltallige parlement wordt goedgekeurd, zodat de EBA op 1 januari 2004 van start kan gaan. Via de regeling kunt u als Belg in 2004 uw zwarte kapitalen in het buitenland regulariseren tegen een boete van 6 % (als u uw geld in de Europese economie investeert) of 9 % (als u uw geld als een gewone belegging houdt). U krijgt een attest dat u fiscaal en strafrechtelijk immuniteit biedt. Het boetetarief wordt berekend op de sommen die u in de EBA hebt aangegeven. 1. Effecten aan toonder. Eindelijk werd ook klaarheid geschapen voor de zogenaamde kofferdossiers. Vaak bezitten spaarders een aanzienlijk kapitaal in de vorm van obligaties, kasbons en andere effecten aan toonder. Naar goede gewoonte gingen ze couponnetjes jaarlijks knippen in Luxemburg. Voor de rest van de tijd lagen die waardepapieren in duistere kluizen opgeslagen. Het wetsontwerp biedt nu een regeling waardoor die kapitalen toch boven water kunnen komen, op voorwaarde dat u kunt aantonen dat u die stukken in bezit had vóór 1 juni 2003. De bewijslast ligt hier bij de belastingplichtige zelf. U zult aankoopborderellen op naam moeten kunnen voorleggen, of de betalingen moeten staven via rekeninguittreksels. Bijkomende voorwaarde is nog dat de titels aan toonder voor drie jaar op een effectenrekening worden gezet. Gebeurt dat niet, dan bedraagt de boete 12 %. In het verlengde daarvan wordt de uitgifte van titels aan toonder ná 2004 (waarschijnlijk vanaf 2007 of 2008) helemaal verboden. Belangrijk is dat cashgeld niet in aanmerking komt, om te vermijden dat crimineel geld van de maatregel zou kunnen profiteren. 2. Verzekeringsproducten. De regeling wordt ook uitgebreid tot verzekeringsproducten, zoals Tak 21, Tak 23 en gemengde verzekeringen. De verbreding van het toepassingsgebied past volledig in de geest van het oorspronkelijk ontwerp. In werkelijkheid gaat het om contracten die niets anders zijn dan beleggingsproducten. Vandaar dat men het onderscheid met de bancaire producten heeft laten vallen. (zie Trends, 9 oktober 2003). 3. Buitenlands vastgoed. Een andere spitsvondigheid is de indirecte mogelijkheid om onroerend goed in het buitenland, dat destijds met zwart geld werd aangekocht, nu toch te witten. Dit is alleen mogelijk voor zover die buitenlandse onroerende goederen in een trust (of een andere patrimoniumvennootschap) werden ingebracht en de aandelen van die vennootschap op een buitenlandse effectenrekening genoteerd stonden vóór 1 juni 2003. Precies die aandelen zult u nu ook kunnen legaliseren. 4. Ook verzekeringsinstellingen. Ook voor de tussenpersonen werd de regeling uitgebreid. Behalve de banken en financiële instellingen zullen ook verzekeringsinstellingen kunnen optreden bij de regularisering van het buitenlandse spaargeld. 5. Geld in het buitenland. Oorspronkelijk voorzag het ontwerp in de verplichte repatriëring van buitenlandse kapitalen om de Belgische economie aan te zwengelen. Dit was echter in strijd met het vrije verkeer van kapitaal binnen de Europese Unie. Vandaar dat men heeft beslist om toe te laten dat het buitenlands geld daar mag blijven staan, op voorwaarde dat een boete van 9 % wordt betaald en dat de aangifte gebeurt bij de Belgische fiscus zelf in plaats van bij een bank of een financiële instelling. Zwart geld op Belgische rekeningen komt echter niet in aanmerking voor amnestie. Dat heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis van het wetsontwerp . Als belastingplichtige moet u zelf uitmaken met welke sommen u over de brug komt. Zoals de naam van de EBA het zegt, gaat het om een aangifte die u net als uw jaarlijkse aangifte in de personenbelasting zelf moet indienen. De overheid biedt de berouwvolle belastingplichtige de kans om via de EBA al zijn fiscale pekelzonden uit het verleden in één keer op te biechten. Het zwaar bekritiseerde voornemen om de EBA te beperken tot de inkomsten van 1999, 2000 en 2001 is dus gesneuveld (zie Trends, 20 november 2003). Om u aan te sporen, werd een belangrijk misverstand over de witwaspraktijken uit de wereld geholpen. Het is niet omdat de fiscale aanslagtermijnen na verloop van acht jaar zijn verstreken (niet toevallig de termijn van sommige beleggingsinstrumenten), dat de fraude strafrechtelijk verjaard zou zijn. Met de EBA verwerft u echter fiscale én strafrechtelijke immuniteit voor de aangegeven sommen. Wie ná 2004 betrapt wordt met zwart geld in het buitenland dat niet werd opgenomen in de EBA, wacht een belastingverhoging van minstens 100 %. Die clausule moet de minister van Financiën voldoende ruimte laten om eventueel een nog hoger tarief op te leggen, zodat voldoende onderscheid gemaakt kan worden tussen grijs geld (witte kapitalen met niet-aangegeven intresten) en zwart geld (volledig zwart verdiende inkomsten of niet-aangegeven kapitalen). Concreet: dwarsliggers wacht een zware sanctie. Want niet alleen zal de fiscus de niet-verjaarde ontdoken belastingen innen, de ontdoken belasting zal bovendien bij wijze van belastingverhoging minstens verdubbeld worden. Voor ontdoken intresten wordt de niet-verjaarde roerende voorheffing van 15 % geïnd, te vermeerderen met een belastingverhoging ten belope van de ontdoken heffing. Wie zijn bedrijfsinkomsten niet heeft aangegeven, krijgt een nog zwaardere rekening gepresenteerd. De niet-verjaarde personenbelasting naar rato van 50 % op de ontdoken inkomsten kan dus minstens verdubbeld worden wegens de ingevoerde belastingverhoging. Dat komt in praktijk neer op een volledig wegbelasten of verbeurdverklaren van de bedrijfsinkomsten die voor de EBA in aanmerking kwamen maar om de één of andere reden niet werden aangegeven. Werner NiemegeersZwarte bedrijfsinkomsten in het buitenland die niet werden opgenomen in uw aangifte, worden volledig wegbelast of verbeurdverklaard.