De obligatiemarkt heeft de jongste maanden een groeiend succes, doordat beleggers niet geneigd zijn terug te keren naar de aandelenmarkten. Toch is de verleiding bij velen groot om opnieuw wat meer risico te nemen in hun portefeuilles, maar dan via vastrentende producten. KBC Participation Europe Financial Bonds Opportunities is een van de weinige obligatiefondsen van KBC Asset Management die vijf sterren krijgen van Morningstar. Over de afgelopen drie jaar bedroeg het jaarlijkse rendement 15,6 procent.
...

De obligatiemarkt heeft de jongste maanden een groeiend succes, doordat beleggers niet geneigd zijn terug te keren naar de aandelenmarkten. Toch is de verleiding bij velen groot om opnieuw wat meer risico te nemen in hun portefeuilles, maar dan via vastrentende producten. KBC Participation Europe Financial Bonds Opportunities is een van de weinige obligatiefondsen van KBC Asset Management die vijf sterren krijgen van Morningstar. Over de afgelopen drie jaar bedroeg het jaarlijkse rendement 15,6 procent. Toch blijft het product vrij risicovol. Het fonds is volledig belegd in achtergestelde obligaties in euro die werden uitgegeven door banken (86 procent) of verzekeraars (14 procent). "Dat zijn risicovolle finan-ciële activa, omdat ze minder waarborgen bieden in geval van een wanbetaling dan gewone obligaties", zegt beheerder Jan Van Parys. "Het voordeel is dat de rente die ze opbrengen veel hoger is." De meeste zijn eeuwigdurende obligaties die deel uitmaken van het Tier 1-kapitaal, met een vervaldatum waarop de emittent kan beslissen om de obligatie terug te betalen. Van Dyck: "Die terugbetaling is optioneel, wat niet zonder risico is. Een ander gevaar is dat de instelling de uitbetaling van een coupon uitstelt. Soms kan dat gebeuren onder druk van de regelgevende instanties." "Als gevolg van de nieuwe solvabiliteitsregels (Basel III) dreigen de achtergestelde obligaties hun Tier 1-statuut te verliezen. Ze worden dan niet langer beschouwd als een deel van het kapitaal. We verwachten daarom dat een deel van de banken die obligaties met zeer hoge coupons zal inkopen. Heel wat instellingen hebben in 2011 al geprofiteerd van de daling van de koersen om eeuwigdurende obligaties aan te kopen." KBC Participation Europe Financial Bonds Opportunities werd gelanceerd in 2008, enkele weken voor Lehman Brothers ineenstortte en de financiële crisis uitbrak. "Het was daardoor niet eenvoudig om beleggers warm te maken voor ons product", zegt Van Dyck. "De netto-inventariswaarde van het fonds daalde snel van 500 tot 250 euro. In juli 2009 kwam het weer uit boven zijn beginwaarde en in de eerste helft van 2011 stootte het door tot zijn hoogste punt. In de zomer daarna verloor het fonds weer terrein. Sinds begin dit jaar is het weer gestegen met 7,9 procent." Van Dyck blijft overtuigd van het potentieel van zijn activaklasse op lange termijn, maar hij maant beleggers aan tot voorzichtigheid op korte termijn. "De obligaties van emittenten die moeilijkheden zouden kunnen hebben om hun lening op de vervaldag terug te betalen, werden de voorbije weken zwaar getroffen. De volatiliteit kan groot zijn en het is niet onmogelijk dat we in twee maanden tijd 20 tot 25 procent verliezen als er twijfels rijzen over de financiële situatie van een bank." Om de risico's te beperken, stelt Van Dyck een groter deel van de portefeuille bloot aan verzekeraars, waar het risico op een niet-uitbetaling van de coupon kleiner is. Bovendien selecteert hij alleen instellingen van betere kwaliteit, die beperkt blootgesteld zijn aan de Zuid-Europese landen en waarvan de activiteiten goed gediversifieerd zijn. "Dat biedt zekere garanties voor de uitbetaling van de coupon." "Achtergestelde obligaties zijn risicovolle financiële activa, omdat ze minder waarborgen bieden dan gewone obligaties. Het voordeel is dat de rente die ze opbrengen veel hoger is" Jan Van Parys, KBC Asset Management