JAN VAN DYCK
...

JAN VAN DYCKNet als vele andere landen kent België een bijzonder fiscaal stelsel ten aanzien van buitenlandse kaderleden. Dat gaat ervan uit dat buitenlandse kaderleden die voor een tijdelijke opdracht aangeworven worden, juist daardoor bijkomende kosten hebben. Ze moeten tijdelijk verhuizen. Hun kinderen moeten naar een dure internationale school. Ze hebben extra verplaatsingskosten als zij hun familie willen bezoeken. Enzovoort. In België wordt het fiscale stelsel van buitenlandse kaderleden vastgeknoopt aan de notie van 'kosten eigen aan de werkgever'. De kosten die hun oorzaak vinden in de tijdelijke tewerkstelling in België, worden geacht 'kosten eigen aan de werkgever' te zijn. Die kwalificatie laat toe dat de kostenvergoedingen die de buitenlandse kaderleden ontvangen, vrij van belasting blijven. Vergoedingen van kosten eigen aan de werkgever zijn immers niet belastbaar. Uiteraard kan van dat fiscale manna niet zomaar genoten worden. De voorwaarden zijn legio. Bovendien zijn de kosten die op die manier belastingvrij vergoed kunnen worden, aan limieten onderworpen. Een van de voorwaarden luidt dat de genieter een 'niet-inwoner' moet zijn. Het moet dus iemand zijn die zijn fiscale woonplaats in het buitenland heeft behouden. Een buitenlander die met zijn hele hebben en houden naar België afzakt om zich hier definitief te vestigen, voldoet niet aan de voorwaarden. Het moet in principe gaan om iemand die minstens na verloop van tijd van plan is terug te keren naar zijn heimat. Maar waar de grens ligt, is moeilijk te bepalen. Er bestaat over dat punt weinig of geen rechtspraak. Dat daarover niet veel betwistingen rijzen, heeft er zonder twijfel mee te maken, dat het fiscale stelsel van buitenlandse kaderleden niet in een of andere wet of koninklijk besluit uitgewerkt is. Het stelsel leidt een administratief bestaan. Wettelijk gezien is het, zoals gezegd, vastgeknoopt aan de notie van de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Maar de uitwerking van het stelsel wordt overgelaten aan de belastingadministratie. Dat heeft enerzijds het voordeel van de soepelheid. Maar het heeft anderzijds als nadeel dat men de voordelen van het stelsel moeilijk juridisch kan afdwingen. Men is als het ware afhankelijk van de goodwill van de belastingadministratie: als zij vindt dat u in aanmerking komt, dan is het goed. Als zij vindt dat iemand anders niet in aanmerking komt, dan is daar niet veel tegen in te brengen. Bij gebrek aan een uitgewerkt juridisch kader, valt er weinig te 'eisen'. Een andere voorwaarde die de Belgische belastingadministratie stelt, is dat het buitenlandse kaderlid niet de Belgische nationaliteit mag hebben. Met die voorwaarde worden landgenoten die van plan zijn naar het buitenland te emigreren om nadien als laag belast 'buitenlands kaderlid' opnieuw naar België te komen werken, meteen de pas afgesneden. Zolang ze nog de Belgische nationaliteit hebben, komen ze niet in aanmerking. Nederland kent ook een gunstig stelsel voor buitenlandse kaderleden. Maar van dat stelsel wordt naar de smaak van de Nederlandse regering te veel misbruik gemaakt. Onder meer door Nederlanders die in de buurlanden gaan wonen en vervolgens opnieuw hun opwachting maken in Nederland om daar te werken tegen de gunstige voorwaarden die volgens de Nederlandse regeling op buitenlandse kaderleden van toepassing zijn. De Nederlandse regering wil daar nu paal en perk aan stellen. Met ingang van 1 januari 2012. Hoe? Door het stelsel (onder bepaalde voorwaarden) voor te behouden aan buitenlanders die vóór hun tewerkstelling in Nederland minstens op 150 kilometer van de Nederlandse grens gevestigd waren. Dat betekent dat Nederlanders die om fiscale redenen naar België zijn verhuisd, en daarna opnieuw naar Nederland gaan werken, in veel gevallen een kruis kunnen maken over hun fiscaal gunstige behandeling in Nederland. En dat hetzelfde ook geldt voor Belgen die zonder fiscale bijbedoelingen naar Nederland gaan werken. De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog. www.fiscoloog.beNederland gaat Belgische kaderleden fiscale voordelen ontzeggen.