Ik vraag me af welke lezer van het artikel "Concurrentie is gezond" (Trends 26/9) kan begrijpen wat Guy Peeters, secretaris van de Socialistische Mutualiteiten, bedoelt met zijn verwijten aan mijn adres. Zoveel ongenuanceerd, ongefundeerd en gratuit ongenoegen verpakt in zo weinig woorden... welke frustraties kunnen daar achter schuilgaan ?
...

Ik vraag me af welke lezer van het artikel "Concurrentie is gezond" (Trends 26/9) kan begrijpen wat Guy Peeters, secretaris van de Socialistische Mutualiteiten, bedoelt met zijn verwijten aan mijn adres. Zoveel ongenuanceerd, ongefundeerd en gratuit ongenoegen verpakt in zo weinig woorden... welke frustraties kunnen daar achter schuilgaan ? Heb ik misschien onlangs één of andere adviesraad afgeschaft ? Nee toch.Heb ik het misschien verzuimd het advies van de heer Peeters te vragen voor een of andere beslissing ? Gek genoeg is het tegendeel waar. Ik meen me te herinneren dat de heer Peeters onlangs nog ten persoonlijken titel werd uitgenodigd zijn mening te formuleren over de mogelijke heroriënteringen inzake investeringen in de Vlaamse gezondheidszorg. En precies de heer Peeters, de man die mij verwijt niet gehoord en niet betrokken te worden, stuurt iemand anders. Indien de heer Peeters echt mee wil bepalen hoe de gezondheidszorg er moet uitzien in 2005, dan had hij dit misschien beter zelf verwoord, want ieders mening wordt zeker gehoord.Maar misschien wringt daar juist het schoentje. Ik heb inderdaad de voor mijnheer Peeters blijkbaar onhebbelijke gewoonte om van leden die zetelen in adviesraden engagement, visie en verantwoordelijkheidszin te vragen.Zo ook in de Vlaamse Gezondheidsraad die ik wens op te richten. Deze nieuwe adviesraad komt er ter vervanging van de tientallen adviesraden en -raadjes die momenteel het Vlaamse gezondheidslandschap het karakter geven van een sterk verkaveld gebied. Bedoeling is om deze adviesraad te bevolken met geëngageerde deskundigen, mensen met een visie, mensen die vooruit kunnen en mogen denken, vanuit een rijke ervaring die ze inderdaad ook kunnen opdoen in hun respectievelijke organisaties.Het staat mijnheer Peeters uiteraard vrij om me tegen te spreken... maar is het niet de bedoeling van een adviesraad om een dynamisch en pro-actief beleid mogelijk te maken ? Dit impliceert dat leden die een mandaat aanvaarden in een adviesraad bereid moeten zijn om een voortrekkersrol te vervullen. In een adviesraad die zichzelf en zijn missie ernstig neemt, is geen plaats voor mensen wier betrachting het is om op de rem te gaan staan, vaak alleen maar om bestaande structuren in stand te houden. Ik wil niemand weren uit adviesraden of beheerraden, ook de vertegenwoordigers van de ziekenfondsen niet. Het enige wat ik vraag is dat hij (en van mij mag het gerust een "zij" zijn) die namens een bepaalde structuur zetelt in een adviesraad, een geëngageerde deskundige is, die zijn rol als "vertegenwoordiger van" kan overstijgen.Al te vaak stellen we het schrijnend immobilisme en bijgevolg het failliet vast van ondernemingen die geleid worden door "louter vertegenwoordigers" van de grote structuren. Denken we maar aan het voorbeeld (nou ja) van de NMBS en de (vroegere) PTT... Of schort er volgens u niets aan het beheer van het Riziv ? Als we vandaag het Vlaams gezondheidslandschap willen hertekenen, dan moeten we dergelijke nefaste voorbeelden voor ogen houden. De overheid, de werkgeversorganisaties, de vakbonden, de ziekenfondsen, en alle andere structuren die ons land rijk is, bewijzen zichzelf en de Vlaamse bevolking geen dienst door remmers het veld in te sturen. Er is meer dan ooit nood aan voortrekkers. En naar die voortrekkers ben ik constant op zoek. Ook in de structuur waarvan mijnheer Peeters zich algemeen secretaris mag noemen. Toch ook nog even dit. De heer Peeters is zo goed zijn bewering als zou ik adviesraden willen afschaffen te illustreren met een voorbeeld. En hierbij gaat hij wel enigszins uit de bocht. Hij geeft immers als voorbeeld het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap. Is het de heer Peeters, algemeen secretaris van de socialistische mutualiteiten, onbekend dat deze Vlaamse Openbare Instelling niet onder mijn bevoegdheid valt, maar wel onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn, zijnde minister Luc Martens ? Of is deze onwetendheid nog maar eens een bewijs van het gebrek aan interesse van de heer Peeters voor het Vlaams beleid ? Maar dan nog. Gesteld dat de bevoegde minister van plan is om het Vlaams Fonds om te vormen tot een parastatale A, betekent dit dan dat zoals de heer Peeters het enigszins misprijzend stelt er "weer een clubje ambtenaren bijkomt". Nee, mijnheer Peeters, het Vlaams Fonds wordt ook nu reeds bemand door ambtenaren. Deze ambtenaren, mijnheer Peeters, worden overigens niet gedreven door de ambitie om "clubjes" te vormen ten behoeve van organisaties die zij zouden vertegenwoordigen. Ze stellen zich tot doel een openbare dienst te verlenen ten behoeve van personen met een handicap, en ze doen dit nog goed ook. Wivina Demeester, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid. J. Peeters, Wenduine, lid van Lutte pour les Droits des Francophones de Flandre.