Een klant betaalt zijn factuur niet, ondanks alle e-mails die ik heb gestuurd. Moet ik hem nu dagvaarden voor de rechtbank of moet ik daarvoor een termijn in acht nemen?

Als u als schuldeiser uw vordering niet tijdig int, loopt u inderdaad een risico op verjaring. De verjaring bevrijdt uw schuldenaar van zijn verbintenis tot betaling. In principe bepaalt de wet dat schuldvorderingen van contractuele aard verjaren na tien jaar. Er gelden evenwel talrijke uitzonderingen, bijvoorbeeld voor vorderingen van telecom-, water- of energieleveranciers (vijf jaar), voor agentuurovereenkomsten (één jaar) of diensten geleverd door de horeca (zes maanden).
...

Als u als schuldeiser uw vordering niet tijdig int, loopt u inderdaad een risico op verjaring. De verjaring bevrijdt uw schuldenaar van zijn verbintenis tot betaling. In principe bepaalt de wet dat schuldvorderingen van contractuele aard verjaren na tien jaar. Er gelden evenwel talrijke uitzonderingen, bijvoorbeeld voor vorderingen van telecom-, water- of energieleveranciers (vijf jaar), voor agentuurovereenkomsten (één jaar) of diensten geleverd door de horeca (zes maanden). Door uw klant te dagvaarden voor de rechtbank, wordt de verjaringstermijn 'gestuit': de wettelijke verjaringstermijn herbegint vanaf nul vanaf het tijdstip van de dagvaarding. Een voorbeeld: stel dat u nog niet werd betaald en u weet dat uw schuldvordering over twee dagen verjaart. U beschikt dan over slechts twee dagen om een advocaat te raadplegen die u zal bijstaan bij het opstellen van een dagvaarding, en om een gerechtsdeurwaarder te vinden die het ontwerp van dagvaarding tijdig kan betekenen aan uw schuldenaar. Geen gemakkelijke klus. Op 11 juli 2013 trad echter een nieuwe wet in werking die een stuitende werking verleent aan een ingebrekestelling verzonden door de advocaat van de schuldeiser. Voortaan bent u niet meer verplicht te dagvaarden om te voorkomen dat uw vordering verjaart. Een ingebrekestelling door een advocaat, verzonden bij aangetekende zending met ontvangstbewijs, volstaat. Zo'n ingebrekestelling doet de oorspronkelijke verjaringstermijn niet herbeginnen, maar verlengt hem met één jaar. Als de oorspronkelijke verjaringstermijn minder dan één jaar bedraagt, heeft de verlenging dezelfde duur als de oorspronkelijke termijn. Let wel, u kunt slechts eenmaal van die mogelijkheid gebruikmaken. Hebt u binnen die nieuwe termijn uw schuldvordering niet geïnd, dan zult u uw schuldenaar alsnog voor het verstrijken van die termijn moeten dagvaarden. De nieuwe wet biedt een eenvoudigere oplossing in geval van een nakende verjaring van uw schuldvordering. Voor een eerste verlenging zal u niet meer noodzakelijk moeten dagvaarden om de verjaring van uw vordering te verhinderen. Dat bespaart u niet alleen de kosten van een dagvaarding en gerechtelijke procedure, maar biedt u ook meer tijd om uw vordering op een minnelijke manier te innen.Hebt u een juridische vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar benny.debruyne@trends.be.Schuldvorderingen van contractuele aard verjaren na tien jaar.