Met aandacht lazen we het artikel "Varkensmest - De negenproef" in Trends van 29 januari '98. Het jarenlange teveel aan varkens in de agro-industriële sector heeft lokaal al waarneembare ecologische schade veroorzaakt: ernstige geurhinder, vervuiling van grond en grondwater door de overdadige mestspreiding in het verleden. Nog ernstiger zullen de toekomstige schade-effecten zijn ingevolge overdadige stofemmissies en jarenlange ammoniakuitstoot inherent aan varkensbedrijven. Dit alles hypotekeert d...

Met aandacht lazen we het artikel "Varkensmest - De negenproef" in Trends van 29 januari '98. Het jarenlange teveel aan varkens in de agro-industriële sector heeft lokaal al waarneembare ecologische schade veroorzaakt: ernstige geurhinder, vervuiling van grond en grondwater door de overdadige mestspreiding in het verleden. Nog ernstiger zullen de toekomstige schade-effecten zijn ingevolge overdadige stofemmissies en jarenlange ammoniakuitstoot inherent aan varkensbedrijven. Dit alles hypotekeert de openbare ecologische orde, te weten het recht van (gewone) mensen op gezondheid, rust en veiligheid. Het stelt ook de eigenlijke, hardwerkende landbouwer onnodig in een slecht daglicht. Deze landbouwer moet machteloos toezien hoe de term "gezinsbedrijf" misbruikt wordt om een vervuilende industrie in agrarisch gebied te rechtvaardigen. Industrieën horen thuis op daartoe aangewezen terreinen, niet in landbouwgebieden.De enige logische remediëring is een inkrimping van de varkensstapel, zoals in Nederland. Echter, gezien de enorme financiële belangen van drukkingsgroepen in deze sector, is het logisch dat de hele discussie over het mestactieplan gepolitiseerd wordt, waarbij de aandacht van de eigenlijke discussie - te veel varkens - omgeleid wordt naar mestverwerking. Innoverende technieken daaromtrent (die hun efficiëntie nog lang niet bewezen hebben) worden als nieuw wondermiddel voorgesteld. Beoogd wordt in werkelijkheid een nieuwe, milieuschade-berokkenende industrie met als residu, (opnieuw) mest, winst voor enkelen en nieuwe overlast voor veel anderen.Wordt misbruik gemaakt van de definitie "gezinsbedrijf" en zijn er te veel "zwarte" varkens? Zoals alle Gevaarlijke, Hinderlijke en Ongezonde Inrichtingen zijn ook varkensbedrijven gebonden door provinciale uitbatingsvergunningen (Klasse I, Klasse II,...), waarin de aard van bewust bedrijf en de toegelaten aantallen varkens gestipuleerd staan. Herhaalde strenge controles ter plaatse, door alle betrokken bevoegde overheden, betreffende de naleving van de in deze vergunningen gestipuleerde voorschriften, zullen de varkensstapel drstisch verminderen. Op die manier zou ook een bedrijf, dat reeds meer dan tien jaar zonder enige vorm van vergunning voortbestaat, zoals in de buurt van ondergetekende het geval is, niet mogelijk zijn. Geen enkele brave burger en geen enkel (machteloos) ondergeschikt bestuur kan zoiets begrijpen in deze tijd van allesomvattende wetten en reglementen met snel toegepaste sancties.E. Buggenhout, Asse.