ONDERHAVIG CHARTER BEVESTIGT VOOR ONS EN ONZE NAKOMELINGEN IN EEUWIGHEID DAT HET INTERNET VRIJ EN OPEN IS, EN DAT HET ONVERMINDERDE RECHTEN EN ONGESCHONDEN VRIJHEDEN GENIET. AAN ALLE VRIJE MENSEN IN ONS VIRTUELE RIJK VERLENEN WIJ EN ONZE NAKOMELINGEN TE EEUWIGEN DAGE DE HIERONDER BESCHREVEN VRIJHEDEN.
...

ONDERHAVIG CHARTER BEVESTIGT VOOR ONS EN ONZE NAKOMELINGEN IN EEUWIGHEID DAT HET INTERNET VRIJ EN OPEN IS, EN DAT HET ONVERMINDERDE RECHTEN EN ONGESCHONDEN VRIJHEDEN GENIET. AAN ALLE VRIJE MENSEN IN ONS VIRTUELE RIJK VERLENEN WIJ EN ONZE NAKOMELINGEN TE EEUWIGEN DAGE DE HIERONDER BESCHREVEN VRIJHEDEN. GEEN 'AFKOOPGELD' NOCH 'STEUN' WORDT IN ONS RIJK ZONDER ALGEMENE GOEDKEURING GEHEVEN OP GEGEVENS EN NETWERKEN, ZELFS NIET IN BITCOINS OF DOGECOINS. OM IN HET VIRTUELE RIJK DE ALGEMENE GOEDKEURING TE VERKRIJGEN OVER EEN 'STEUN' OF 'AFKOOPGELD' WORDEN DE KARDINAAL VAN CUPERTINO, DE AARTSBISSCHOP VAN ARMONK, DE OUDERLINGEN VAN HERZLIYA, TECH CITY, BERLIN MITTE EN BLOCK 71, EVENALS ALLE VOORAANSTAANDE TECHBARONNEN, MAAR NIET KIM DOTCOM, INDIVIDUEEL OPGEROEPEN PER GECODEERDE E-MAIL. DE DAGORDE WORDT AFGEHANDELD IN OVEREENSTEMMING MET DE INTENTIES VAN DE AANWEZIGEN, ZELFS ALS SOMMIGEN ONDER HEN VIA WANKELE SKYPEVERBINDINGEN HUN OPWACHTING MAKEN EN ONGEPASTE T-SHIRTS DRAGEN. ONDERZOEK VINDT ENKEL PLAATS IN HUN EIGEN CYBERRECHTBANK. VOOR EEN BANALE OVERTREDING, ZOALS HET POSTEN VAN TE VEEL SELFIES OF SUBTWEETS, WORDT EEN VRIJ MAN ENKEL BEBOET IN VERHOUDING TOT DE ERNST VAN DE OVERTREDING. VOOR EEN ERNSTIGE OVERTREDING, ZOALS TROLLING OF SPAMMING, WORDT HIJ OVEREENKOMSTIG BEBOET, MAAR NIET ZO ZWAAR DAT HEM ZIJN INTERNETVERBINDING ONTZEGD WORDT. OP DEZELFDE WIJZE KUNNEN EEN FAILLIETE START-UP DE INSTRUMENTEN VAN ZIJN BEDRIJF EN ZIJN PINGPONGTAFEL GEVRIJWAARD WORDEN ALS HET DE RECHTBANK BEHAAGT. GEEN STAD OF PERSOON KAN VERPLICHT WORDEN NETWERKEN OP TE ZETTEN, TENZIJ ZIJ EEN HISTORISCHE VERPLICHTING HEBBEN OM DAT TE DOEN. ALLE NETWERKEN ZIJN TE EEUWIGEN DAGE NEUTRAAL. ALS EEN VRIJ MAN STERFT ZONDER EEN TESTAMENT NA TE LATEN, WORDEN ZIJN FACEBOOKPROFIEL, ZIJN WORLD OF WARCRAFT-PERSONAGES, GAME-ITEMS EN VALUTA, ZIJN CODE IN GITHUB EN ANDERE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERDEELD ONDER ZIJN NAASTE VERWANTEN EN VRIENDEN ONDER TOEZICHT VAN EEN ADVIESCOMMISSIE. GEEN CYBERTSAAR NOCH EEN VAN DE FIVE EYES (TE WETEN DE ALLIANTIE VAN WESTERSE INLICHTINGENDIENSTEN) MAG EEN VRIJ MAN ZONDER ZIJN TOESTEMMING GEGEVENS OF APPARATEN ONTNEMEN. GEEN VORSTELIJKE AMBTENAAR MAG VIRTUELE GOEDEREN MEENEMEN NAAR ZIJN KASTEEL ZONDER DE INSTEMMING VAN DE EIGENAAR. ALLE AFLUISTERAPPARATEN WORDEN VERWIJDERD VAN ONDERZEESE KABELS, COMMUNICATIESATELLIETEN, DATACENTRA EN ROUTERAPPARATUUR, TENZIJ HET APPARAAT GOEDGEKEURD WERD DOOR DE BEVOEGDE RECHTBANK. PRISM, ECHELON, XKEYSCORE EN ANDERE SOORTGELIJKE PROJECTEN WORDEN STOPGEZET. DOORHEEN HET RIJK WORDT EEN STANDAARDMAATSTAF VOOR DE VERBINDINGSSNELHEID INGEVOERD, TENEINDE DE VLOEIENDE STREAMING VAN NETFLIX TE VERZEKEREN EN TOEGANG ZONDER VERTRAGING TOT ONLINEGAMES TE GARANDEREN. ER WORDT EEN STANDAARD INGESTELD VOOR DRAADLOZE EN KABELVERBINDINGEN. MEER BEPAALD WORDEN DE USB-CONNECTOREN EINDELIJK OMKEERBAAR. GEEN VRIJ MAN KAN GEARRESTEERD OF OPGESLOTEN, BEROOFD VAN ZIJN RECHTEN OF BESTANDEN, BUITEN DE WET GESTELD, OF ZIJN DOMEINNAAM ONTZEGD WORDEN. EVENMIN GAAN WE OVER TOT TEGEN HEM GERICHTE HACKING, NOCH STUREN WE TABLOIDJOURNALISTEN UIT OM DAT TE DOEN, TENZIJ NA EEN GEWETTIGD BESLUIT VAN ZIJN GELIJKEN. ALLE ONDERNEMERS MOGEN HET RIJK ONGEDEERD BINNENKOMEN EN VERLATEN IN HET BEZIT VAN HUN LAPTOP, SMARTPHONE OF ENIG ANDER APPARAAT. ZIJ MOGEN BINNEN HET RIJK VERBLIJVEN EN ER ZICH IN BEWEGEN MET HET DOEL HANDEL TE DRIJVEN, VRIJ VAN ELKE ONWETTIGE VORDERING. HET IS ALLE SOFTWAREONTWIKKELAARS GEOORLOOFD OM ONGEDEERD EN ZONDER VREES ONS RIJK TE VERLATEN EN ER TERUG TE KEREN, ZELFS AL HEBBEN ZE HET TOT VERVELENS TOE OVER AGILE-ONTWIKKELING EN SCRUMS. ALLE STARTTARIEVEN DIE WIJ ONTERECHT EN TEGEN DE WETTEN VAN HET LAND ONTVANGEN HEBBEN EN ALLE BOETES DIE WIJ ONRECHTMATIG GEÏND HEBBEN, MEER BEPAALD VOOR INBREUKEN OP HET AUTEURSRECHT EN SOFTWAREOCTROOIEN, WORDEN VOLLEDIG KWIJTGESCHOLDEN, HET ZIJ DAT DE KWESTIE WORDT BESLECHT DOOR EEN MEERDERHEIDSBESLISSING VAN DE 25 BARONNEN AAN WIE HIERONDER WORDT GEREFEREERD. INDIEN WIJ OM HET EVEN WELKE NETRIDDER LAND OF VRIJHEDEN, DOMEIN- OF TWITTERNAMEN OF CACHES ONTZEGD OF ONTNOMEN HEBBEN ZONDER GEWETTIGD BESLUIT VAN ZIJN GELIJKEN, DAN MOETEN DIE ONVERWIJLD AAN HEM TERUGGEGEVEN WORDEN. DE TECHBARONNEN KIEZEN IN HUN MIDDEN EEN 25-TAL OM MET AL DE MACHT DIE IN HEN GEVESTIGD IS DE VREDE EN DE VRIJHEDEN DIE VERLEEND EN DOOR DIT CHARTER BEVESTIGD WORDEN IN ACHT TE NEMEN EN TE DOEN NALEVEN. INDIEN WIJ, ONZE OPPERRECHTER, ONZE YAHOO!-CHEF, ONZE AMBTENAREN OF OM HET EVEN WIE VAN ONZE DIENAREN IN OM HET EVEN WELK OPZICHT OM HET EVEN WELKE MAN, VROUW OF 13-JARIGE WHIZZKID ONRECHT DOEN, OF INBREUK MAKEN OP OM HET EVEN WELK ARTIKEL VAN VREDE OF VEILIGHEID, EN DIE OVERTREDING MEEGEDEELD WORDT AAN 4 VAN DE VOORNOEMDE 25 BARONNEN, DAN VERSTUREN ZIJ EEN TWEET OM DAT AAN TE GEVEN EN ONVERWIJLD HERSTEL TE EISEN. INDIEN WIJ GEEN HERSTEL AANBIEDEN BINNEN DE VEERTIG DAGEN, MOGEN DE 25 BARONNEN BESLAG LEGGEN EN ONS OP ELKE MANIER AANVALLEN, MET INBEGRIP VAN DENIAL-OF-SERVICE EN SPEARPHISING, EN DAT MET DE HULP VAN HET HELE ECOSYSTEEM VAN HET LAND. ZOWEL WIJ ALS DE TECHBARONNEN HEBBEN GEZWOREN OM DAT ALLES TE GOEDER TROUW EN ZONDER MISLEIDING NA TE KOMEN. EIGENHANDIG DOOR MIJ ONDERTEKEND IN HET GEBIED GENAAMD REDWOOD SHORES, TUSSEN SAN FRANCISCO EN SAN JOSE, OP DE VIJFTIENDE DAG VAN JUNI TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN.