Dat wil de "Vurige Stede" weer worden. Een herwaarderingsprogramma voor de kaaien moet hierbij helpen.
...

Dat wil de "Vurige Stede" weer worden. Een herwaarderingsprogramma voor de kaaien moet hierbij helpen."Geef de Luikenaars de Maas terug", "Luik herondekt haar rivier" : politieke slogans die de voorbije jaren in Luik weerklonken. Jean-Pierre Grafé zet zich al sinds zijn aanstelling als hoofd van het Waalse ministerie van Openbare Werken in om van de Maas weer het Luiks symbool te maken. Een doel dat zich ook het Luikse schepenkollege (en meer bepaald de schepen van Financiën en Stedebouw William Ancoin) heeft gesteld.Tot grote vreugde van de Luikenaars. Te lang immers moesten zij machteloos toezien hoe de kaaien langs de Maas langzaam maar zeker snelwegen werden. Tot hun opluchting ligt die periode schijnbaar achter hen, en over stedebouw wordt in Luik nu heel anders gedacht dan voorheen. De Luikenaars hopen dat de kaaien voortaan niet meer de belangrijkste verbindingsweg zullen vormen voor het zwaar vervoer tussen de autosnelwegen ten noorden en ten zuiden van de stad.E25/E40-lINK.De herwaardering van de oevers van de Maas vormt een onderdeel van het grote plan om het autowegennet rond Luik te hervormen. Luik is immers een stad die door niet minder dan 6 autosnelwegen (de autostrades naar de Ardennen, naar Namen, naar Brussel, naar Antwerpen, naar Maastricht en naar Aken) met de rest van het land en met het buitenland wordt verbonden. Maar eigenaardig genoeg beschikt de stad niet over een ringlaan. Hier zou de tunnel onder de Cointe-heuvel nog voor het jaar 2000 aan moeten verhelpen. Luik wacht met ongeduld op het einde van de werken. De hoop dat de tunnel in 1999 voltooid zal zijn, groeide met de oprichting van Sofico (voluit Société de Financement Complémentaire), in het leven geroepen om de werkzaamheden aan de A8-autoweg tussen Brussel en Doornik, en die aan de Cointe-heuvel te versnellen.Minister Grafé schat dat in het jaar 2010 dagelijks 92.000 voertuigen gebruik zullen maken van de nieuwe verbinding tussen de E25 en de E40. Een massa auto's en vrachtwagens die dan niet meer door de stad en langs de kaaien van de Maas en de Dérivation (letterlijk : de aftakking) hoeven. Maas en Dérivation zijn de twee waterlopen die de stad doorkruisen. De Dérivation ontspringt ter hoogte van de Fragnée-brug, waar de Maas en de Ourthe samenstromen, en vloeit terug in de Maas ter hoogte van de Atlas-brug, bij het buitenrijden van de stad.Uit het voorgaande blijkt echter dat de werken aan de kaaien maar echt zin hebben zodra de werken aan de Cointe-tunnel afgerond zijn. "Het is inderdaad precies dan dat we de meest ingrijpende herwaarderingswerken zullen uitvoeren", geeft men op het kabinet van Grafé toe.450 MILJOEN.In afwachting zit men echter niet stil. De Maasoevers krijgen stilaan hun nieuwe vorm. Het Waalse Gewest (en in mindere mate de stad Luik, aangezien de kaaien bijna volledig onder de bevoegdheid van het Gewest vallen) heeft alvast een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd in de heraanleg. "Tot nog toe zowat 300 miljoen, " zegt Grafé. "En op de begroting van 1995 is nog eens 150 miljoen frank ingeschreven voor de Luikse kaaien. "De eerste resultaten zijn al zichtbaar. De kaaien Marcatchou (vlakbij de Passerelle), Marcellis (op enkele passen van het Kongrespaleis) en Rome (niet ver van de brug van Fragnée) ondergingen al een face-lift. En in 1995 zou het amfiteater voor het Zoölogisch museum op de Van Beneden-kaai afgewerkt worden. Verder plant men dit jaar het instellen van tweerichtingsverkeer onder de triomfbogen-brug, en de aanleg aan weerszijden van de Fragnée-brug van monumentale trappen, die toegang moeten geven tot het trekpad.Hoofddoel van al die werken : de kaaien van de Maas opnieuw mooi en leefbaar maken. Een initiatief waar de stad Luik de volle medewerking aan verleent. "We willen voor alles de ruimte voor auto's binnen de stad terugschroeven, en een zichtbare band scheppen tussen de stad en de stroom. De openbare ruimte moet weer het sociale kontakt bevorderen, en niet meer tegenwerken. We willen een architekturaal hoogstaande ruimte scheppen, en de Stad van de Maas een nieuw aangezicht geven. "Wandelruimten vol groen moeten de kaaien worden. Plaatsen waar rust en frisse lucht overheersen. Het geleidelijk verkeersvrij maken van het Luikse stadscentrum, en de renovatie van alle Luikse bruggen (met de komplete vernieuwing van de opmerkelijke Fragnée-brug) maken deel uit van de politiek van stadsvernieuwing.IMMOBILIEN.Al deze inspanningen om Luik aantrekkelijker te maken, hebben ongetwijfeld ook hun weerslag op het plaatselijke vastgoedgebeuren. De verjongingskuur van de kaaien lokt massa's belangstellenden. Met een stijging van de prijzen voor appartementen langs bijvoorbeeld de Marcellis-kaai tot gevolg.De herwaardering van de omgeving biedt interessante vooruitzichten voor de markt van residentieel vastgoed langs de kaaien. Maar ook de rest van de stad zal profiteren van de opsmukoperatie : een mooier Luik lokt makkelijker bewoners dan een stad in verval. Momenteel verkiezen immers nog veel Luikenaars het groen van de Luikse voorsteden boven de binnenstad.De groots opgezette heraanleg-operatie van de Luikse kaaien zal dus niet alleen het leven van de Luikenaars aangenamer maken. Ook de plaatselijke vastgoedmakelaars lopen dezer dagen weer met een de glimlach rond in de stad.F. VAN VLODORPDE MARCELLIS-KAAI Weldra een oord van groen en rust,... en dure appartementen.