Een kredietinstelling stuurde mij een bericht van loonoverdracht voor een van mijn medewerkers. Ben ik verplicht om een deel van zijn loon aan die instelling over te maken?

Kredietovereenkomsten bevatten vaak een clausule die stelt dat de begunstigde een deel van zijn loon aan de kredietinstelling afstaat als betalingsgarantie. Bij aflossingsproblemen kan de werkgever van die persoon een aangetekende brief van de kredietinstelling ontvangen, met het verzoek een deel van zijn loon direct en onherroepelijk aan haar over te maken. De werkgever is verplicht op dat verzoek in te gaan, zo niet kan hij worden gedwongen de schuld ze...

Kredietovereenkomsten bevatten vaak een clausule die stelt dat de begunstigde een deel van zijn loon aan de kredietinstelling afstaat als betalingsgarantie. Bij aflossingsproblemen kan de werkgever van die persoon een aangetekende brief van de kredietinstelling ontvangen, met het verzoek een deel van zijn loon direct en onherroepelijk aan haar over te maken. De werkgever is verplicht op dat verzoek in te gaan, zo niet kan hij worden gedwongen de schuld zelf af te lossen. Voor hij aan de oproep gevolg geeft, moet de werkgever zich er echter van vergewissen dat hij een kopie heeft ontvangen van het bericht waarin de kredietinstelling aan de werknemer meldt dat ze van plan is tot loonoverdracht over te gaan. Dit om te vermijden dat de werknemer voor voldongen feiten komt te staan. Hij moet ook een voor eensluidend verklaarde kopie van de akte tot loonoverdracht ontvangen, waarop de handtekening van de werknemer en het adres van de werkgever staat. Bovendien moet de akte afgescheiden zijn van de eigenlijke verkoopakte en melding maken van artikel 28 tot 32 van de wet van 12 april 1965. In de praktijk wordt de stempel 'voor eensluidend verklaarde kopie' van de schuldeiser als geldig beschouwd. Als een van de bovenvermelde formaliteiten ontbreekt, neemt de werkgever het beste zo snel mogelijk contact op met de kredietinstelling, zodat die de nodige aanpassingen kan doen. Als de werkgever de loonoverdracht uitvoert zonder dat alle wettelijke verplichtingen vervuld zijn, riskeert hij zijn werknemer te moeten schadeloosstellen. Het is uiteraard uitgesloten dat de werkgever het volledige loon van de werknemer aan de betrokken instelling overmaakt. In dat verband moet hij artikel 1409 van het gerechtelijk wetboek naleven, dat het overdraagbare deel van het loon bepaalt. Voor 2012 bedraagt de maximale overdracht op een maandloon van 1344 euro bijvoorbeeld 96,10 euro. Voor het deel van het loon boven de 1344 euro kan in principe het totale verschuldigde bedrag aan de kredietinstelling worden overgemaakt. Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be. JURIDISCH Christophe Delmarcelle, advocaat bij Bird & BirdDe werkgever is verplicht in te gaan op een verzoek tot loonoverdracht, zo niet kan hij worden gedwongen de schuld zelf af te lossen.