Ik heb vernomen dat bepaalde ondernemingen de termijn voor de bescherming van hun octrooien hebben verlengd tot na de normale periode van twintig jaar. Klopt dat? En onder welke voorwaarden kan men dan een verlenging genieten?

Voor octrooien op geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen kan de beschermingstermijn (normaal twintig jaar vanaf de indiening van de octrooiaanvraag) inderdaad verlengd worden via aanvullende certificaten.
...

Voor octrooien op geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen kan de beschermingstermijn (normaal twintig jaar vanaf de indiening van de octrooiaanvraag) inderdaad verlengd worden via aanvullende certificaten. Een verlenging voor dit type octrooien wordt verleend omdat een geneesmiddel pas gecommercialiseerd kan worden nadat er een Vergunning voor het in de Handel Brengen (VHB) is toegekend. Deze vergunning wordt pas verkregen na een jarenlange testperiode, maar farmaceutische bedrijven dienen meestal hun octrooi- aanvragen in zodra de uitvinding klaar is. Ze wachten niet tot ze de VHB gekregen hebben. Gevolg: een farmaceutisch product dat bijvoorbeeld na een testperiode van twaalf jaar op de markt wordt gebracht - dus twaalf jaar na de indiening van de octrooiaanvraag - zou nog maar acht jaar bescherming genieten. Deze periode zou te kort kunnen zijn om de investeringen in de ontwikkeling terug te verdienen. Om dit effect op te vangen, voorziet de wet dat er een aanvullend beschermingscertificaat kan worden verkregen. De aanvraag moet ingediend worden binnen de zes maanden die volgen op de datum waarop de VHB voor het geneesmiddel of het gewasbeschermingsmiddel werd afgeleverd of - als het octrooi pas wordt verleend na de aflevering van de VHB - binnen de zes maanden na de aflevering van het octrooi. We merken op dat de aflevering van een octrooi verschilt van de indiening van de octrooiaanvraag: de afleveringsdatum is de datum waarop het officiële octrooi wordt verleend. Het certificaat geldt vanaf de datum waarop het octrooi verstrijkt en voor een duur die gelijk is aan een periode die is verstreken tussen de datum van de indiening van de octrooiaanvraag en de datum van de eerste VHB, verminderd met een periode van vijf jaar. De maximale duur van het certificaat is overigens beperkt tot vijf jaar. Voor het opgegeven voorbeeld geldt de volgende berekening: 12 jaar (periode tussen de indiening van de octrooiaanvraag en de VHB of de aflevering van het octrooi) - 5 jaar = 7 jaar, ingekort tot 5 jaar (maximale duur van een aanvullend beschermingscertificaat). De totale duur van de bescherming van het product verandert dus van 20 in 25 jaar. Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.