WELKE DREMPELS ?
...

WELKE DREMPELS ?De kink lijkt uit de kabel. Vorige week tekenden de aandeelhouders van Telenet Vlaanderen (eindelijk) hun onderling akkoord. In principe kan de Vlaamse telefoonoperator nu officieel een licentie aanvragen bij het regelgevende BIPT, interconnectiegesprekken met Belgacom starten en Europese offerteprocedures uitschrijven. Maar welke drempels inzake liberalisering dienen nog genomen ? Interconnectieprijs. "Dé hefboom voor een doeltreffende liberalisering van de telecominfrastructuur, aangezien dit de commerciële haalbaarheid van de markttoegang bepaalt," stelt Telenet. Het verwijst hierbij naar het Britse model, waar de dominante operator énkel marginale kosten aanrekent om interconnectiedienten te leveren. Hierbij wordt geen rekening gehouden met historische kosten (bijvoorbeeld investeringen in het netwerk). Het BIPT bereidt een KB over interconnectie voor, gepland voor het najaar. Universele dienstverlening. Telenet toont zich hiervoor voorstander van de oprichting van een Fonds dat "wordt gefinancierd door bijdragen van de telecomsector". Over het gelijktijdig opleggen van een geografische dekkingsgraad is het "bijzonder sceptisch". Eric Van Heesvelde : "Daar kan ik inkomen. Een dekkingsvereiste lijkt me eerder zowel technisch als commercieel contraproductief. De oprichting van een fonds wordt wel aanbevolen door de Europese Commissie : we gaan dat dus ook doen. Maar eerst moet de definitie over universele dienstverlening vastgelegd worden. Die definitie zal evolueren in de tijd, ook de kosten zullen in die zin variabel zijn." Nummering. "Nummeroverdraagbaarheid moet worden aangeboden, als een operator daar om vraagt," klinkt de stelling van Telenet. Het antwoord van het BIPT : "Dit is een zeer dure aangelegenheid voor de bestaande operator. De Europese Commissie voorziet die mogelijkheid ten laatste tegen 2003. Het is dus weinig waarschijnlijk dat Telenet in de beginfase over die mogelijkheid zal beschikken." Acces deficits. Een "acces deficit" ontstaat wanneer de totale opbrengst uit de (telefoon)aansluiting van een abonnee onvoldoende is om de kosten ervan te dekken. Volgens Telenet schat Belgacom zijn acces deficit op om en bij de 20 miljard frank en vraagt het daarom een bijdrage van de overige operatoren. "We verwerpen deze idee," reageert Telenet in zijn beleidsrapport van '95. En wel om twee redenen. Primo : Telenet is geen lange-afstandsoperator, waardoor er geen gevaar bestaat voor afroming van de winsten van Belgacom in de internationale telefonie. Secundo : elke operator is vrij zijn tariefstructuur vast te stellen en, indien gewenst, ook alsdusdanig aan te passen. Zegt Eric Van Heesvelde : "Het BIPT werkt, samen met twee consultants ( nvdr het Nederlandse DDV en het Belgische bureau Van Dijk), tegen eind dit jaar een model uit om de kostenallocatie van Belgacom beter in kaart te brengen."