CWATUP, SDER, PRAT, PPAS... De man in de Brusselse of Waalse straat zeggen deze afkortingen waarschijnlijk weinig of niets. Toch hebben ze rechtstreeks met zijn leefomgeving te maken.
...

CWATUP, SDER, PRAT, PPAS... De man in de Brusselse of Waalse straat zeggen deze afkortingen waarschijnlijk weinig of niets. Toch hebben ze rechtstreeks met zijn leefomgeving te maken.PLANOMANIE.Uiteindelijk doel van het Plan Régional d'Aménagement du Territoire (PRAT) is een rationele organisatie van het Waalse Gewest op basis van economische, sociale, esthetische en milieu-overwegingen. Het Plan vertaalt de doelstellingen die het Gewest zich heeft gesteld, in richtlijnen voor de indeling van het grondgebied. Wallonië wordt daarbij in verschillende "sectoren" opgedeeld, waarin zones voor de uitoefening van bepaalde activiteiten zijn gedefinieerd : wonen, landbouw, kmo's en diensten, enz.. Elk vastgoedproject moet in principe in die voorschriften kaderen. Het grote probleem was echter dat er geen afwijkingen mogelijk waren. Sinds het decreet van 6 maart 1985 kunnen plannen die in de loop der tijd verouderd zijn, wel gedeeltelijk worden herzien, wanneer dat door het "openbaar nut" wordt gerechtvaardigd. Bij een volgende herziening van de Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme en du Patrimoine (CWATUP) zal het al te strikte PRAT worden vervangen door een SDER ( Schéma de Développement de l'Espace Régional). Juridisch gezien is een schema veel soepeler dan een plan. Bovendien komt er een nieuwe procedure voor de herziening van de sectorplannen. In plaats van op het "openbaar nut", een begrip dat té subjectief werd geacht, baseert men zich nu op de uitkomst van een analyse waarbij rekening zal worden gehouden met het vastgoedproject zelf en de gevolgen voor de omgeving. In Brussel en Wallonië zullen de procedures voor het verkrijgen van een bouwvergunning volledig worden vernieuwd. Wanneer de gemeente gedecentraliseerd is of in Brussel op het grondgebied ligt dat door het PPAS (Plan Particulier d'Aménagement du Sol / Bijzonder Plan van Aanleg) wordt afgedekt, dan is voor het verkrijgen van een bouwvergunning alleen de goedkeuring van de gemeentelijke overheid nodig. De afgevaardigde ambtenaar van het Gewest komt dus niet meer tussen. Behalve dan in Brussel wanneer het project een afwijking van het PPAS of van het stedebouwkundig reglement vraagt. Bij de hervorming van het CWATUP worden de gemeenten ook strikte limieten opgelegd waarbinnen de beslissing moet worden bekendgemaakt. Eens die tijd verstreken, kan de aanvrager zich rechtstreeks tot de afgevaardigde ambtenaar wenden. Wanneer de gemeente niet gedecentraliseerd is of niet onder het PPAS valt, moet de gemeente het dossier binnen een bepaalde periode aan de afgevaardigde van het Gewest overmaken. Die geeft dan binnen een aantal dagen zijn beslissing door.V.P.