ERKENNING MET PROBLEMEN.
...

ERKENNING MET PROBLEMEN.Begin 1995 geraakte U-Man Belgium even in nauwe schoentjes. Het bureau dreigde niet erkend te worden door de Erkenningscommissie voor Outplacement-, Wervings- en Selectiebureaus. Het Vlaams Decreet van 3 maart 1993 bepaalt dat niemand zonder voorafgaande erkenning een wervings- of selectiebureau mag exploiteren. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, twee experts en twee vertegenwoordigers van het departement Tewerkstelling van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse minister van Tewerkstelling neemt de beslissing, na advies van de erkenningscommissie. Hij is niet verplicht het advies te volgen. Eind 1994 had de toenmalige minister van Tewerkstelling en Sociale Zaken Leona Detiège de erkenningsaanvraag van U-Man Belgium verworpen, na een negatief advies van de Erkenningscommissie. Minister en commissie baseerden zich op een brochure uit 1991 die manifest in strijd was met het decreet. We citeren uit de U-Man-brochure : "BELANGRIJK. Destructieve persoonlijkheden (2,5 %) MOETEN kost wat kost uit de werkomgeving verwijderd worden. Zij zijn de bron van het overgrote deel van uw personeelsproblemen. Deze persoonlijkheden zijn meestal zeer moeilijk te ontdekken omdat ze zich voordoen als "bondgenoten". Met de U-TEST kunt u ze ontdekken. Een U-MAN consultant kan u ook helpen ze te lokaliseren. Het is vitaal voor de gezondheid van uw bedrijf om deze kankerpitten te verwijderen !" De tekst sluit naadloos aan bij de theorieën en de praktijk van Scientology-stichter Ron Hubbard die alle problemen van een organisatie toeschrijft aan enkele "rotte appels". Het komt er op aan deze te detecteren (met behulp van de U-Test), te genezen (met behulp van Scientology-technieken en -cursussen) en de onverbeterlijken te elimineren. Het is dus geen toeval dat deze betwistbare visie de aanpak doordesemt van consultants die zich op Scientology baseren. Maar volgens het Decreet van 3 maart 1993 mag een consultant de beslissing van de werkgever tot aanwerving of afdanking niet beïnvloeden. Hij mag alleen objectieve gegevens verstrekken. U-Man was dus over de schreef gegaan. Het bureau vernietigde de betwiste brochure, produceerde een "verklaring op eer" van zijn medewerkers dat ze zich aan de wet hielden en toog begin 1995 naar de administratie en naar het kabinet van minister Leo Peeters die Leona Detiège had opgevolgd. Voor de minister volstond dit om U-Man op 14 februari 1995 een voorlopige erkenning van één jaar te geven. Over het deel van het advies van de erkenningscommissie dat vraagtekens plaatste bij de U-Test schrijft Peeters dat hij de mening van zijn administratie deelt, namelijk dat het advies zou gebaseerd zijn op "vermoedens die niet door concrete bewijsstukken kunnen hard gemaakt worden". Een merkwaardige redenering.Peeters koppelde aan de erkenning de voorwaarde dat er gedurende dat eerste jaar geregeld controles zouden uitgevoerd worden "omtrent de juistheid van de activiteiten en de naleving van de decretale voorwaarden". Dat is niet gebeurd. Pas toen de Erkenningscommissie uitdrukkelijk verzocht om een onderzoek naar aanleiding van U-Mans hernieuwingsaanvraag, eind 1995, bezocht een inspecteur in januari 1996 U-Man. Het "onderhoud" met U-Mans directeur Van Loocke leidde tot een formeel verslagje, waarin het standpunt van U-Man herhaald wordt. Van enige controle (tijdens procedures, bij klanten of sollicitanten) of het opzoeken van onafhankelijke bronnen is geen spoor. De betrokken ambtenaar verwees ons door naar zijn afdelingshoofd "die er meer over afwist" en vertelde dat "het dossier nu bij iemand anders zit". Het afdelingshoofd kon ons niet zeggen hoeveel controles er uitgevoerd werden en welke methode daarbij gebruikt werd. Volgens een woordvoerder van het kabinet- Kelchtermans (de huidige bevoegde minister) werd er tussen januari 1996 en vandaag geen inspectie meer uitgevoerd. U-Man verkreeg begin 1996 een nieuwe erkenning voor drie jaar (in plaats van de gewone vier jaar). Van enige controle is in het laatste advies van de Erkenningscommissie geen sprake meer.LEO PEETERS (EX-MINISTER TEWERKSTELLING) Volgde merkwaardige redenering bij toekennen van voorlopige vergunning.