SINDS 1982.
...

SINDS 1982."Het Sabena-personeel levert onophoudelijk in sinds '82, " zegt Freddy Tack (ACOD/ABVV). Jean Rom (ACLVB) : "Van '82 tot nu heeft het personeel meerdere malen ingeleverd en nooit iets bijgekregen. " Deze argumentatie gebruiken de vier Sabena-vakbonden om elke diskussie over een rechtstreekse aantasting van het loon (index/barema's) kategoriek te weigeren. Hoeveel heeft het personeel nu werkelijk ingeleverd ?Onder het herstruktureringsplan (1982-1983) van toenmalig minister van Verkeerswezen Herman De Croo werd het personeelseffektief verminderd met 1100 man, via brugpensioen. Om dit te financieren, stortte het personeel een solidariteitsbijdrage ten belope van 2 % van zijn brutowedde. Deze bijdrage werd ongedaan gemaakt in '91. Met dezelfde pennetrek werd in '82 beslist tot een loonsinlevering ten bedrage van 15 % op het brutoloon boven 27.000 frank per maand. Deze 15 % is gradueel afgebouwd in de jaren tachtig via diverse sociale programmaties om te komen tot een integrale rekuperatie eind '91.Onder het Phoenix-plan van de huidige voorzitter Pierre Godfroid verminderde het personeelseffektief met 25 % tussen 1991 en 1994. Deze afslanking is voornamelijk gebeurd via brugpensioen (eerst op 55 jaar en dan stapsgewijs tot op 50 jaar), via deeltijds werken, verlof zonder wedde, vrijwillige vertrekken en 260 afdankingen. Er moet worden bijgezegd dat in 1990, tijdens de korte bloei van Sabena World Airlines (SWA), de joint venture tussen Sabena, KLM en British Airways, in één jaar tijd meer dan 1000 aanwervingen zijn gebeurd. Bij de ontbinding van SWA moesten er dus evenveel werknemers weer verdwijnen.Medio '93 kwam het tweede luik van Godfroids herstruktureringsplan. Dit omvatte een graduele loonmatiging van 2,5 % tot 17 % op het brutoloon, met een vrijstelling voor alle lonen onder 50.000 frank per maand en een maximum van 17 % voor de brutolonen boven 150.000 frank. Vooral de piloten en de kaderleden hebben hier ingeleverd. Deze loonmatiging ging in in augustus '93 en liep af in augustus '95. Op jaarbasis bespaarde Sabena daarmee 900 miljoen frank. Alle lonen zijn sindsdien op hun oude niveau hersteld, inclusief de doorrekening van de index en barema's tijdens de zogenaamde stillegperiode van 2 jaar.HOEVEEL MEER ?De koppeling van de salarissen aan de index, 5 keer toegepast sinds 1991, en de baremaverhoging op basis van de anciënniteit kost Sabena dit jaar 2,225 miljard frank (2,7 miljard frank volgend jaar). Keerzijde van de medaille : 2,2 miljard frank voor een goede 9000 personeelsleden betekent teoretisch gemiddeld 247.000 frank brutoloonsverhoging (patronale lasten inclusief) per jaar, of 19.000 frank per persoon per maand. Of, zoals een Sabena-personeelslid lakoniek opmerkt : "Daar kan ik een paar video's en snoepjes mee kopen. Maar wat ik over de jaren heb ingeleverd, ben ik toch maar kwijt. "