Onze overheid is begaan met de toegankelijkheid van het internet. Vandaar dat enkele jaren geleden een campagne werd gelanceerd onder de naam 'internet voor iedereen'. In het kader daarvan konden particulieren een erkend informaticapakket fiscaal voordelig aanschaffen. Het voordeel kwam erop neer, dat de betaalde btw onder de vorm van een verrekenbaar belastingkrediet werd terugbetaald. De campagne liep van begin januari 2006 tot halfweg april 2007.
...

Onze overheid is begaan met de toegankelijkheid van het internet. Vandaar dat enkele jaren geleden een campagne werd gelanceerd onder de naam 'internet voor iedereen'. In het kader daarvan konden particulieren een erkend informaticapakket fiscaal voordelig aanschaffen. Het voordeel kwam erop neer, dat de betaalde btw onder de vorm van een verrekenbaar belastingkrediet werd terugbetaald. De campagne liep van begin januari 2006 tot halfweg april 2007. Die campagne heeft inmiddels een verlengstuk gekregen. Vandaag kan opnieuw een erkend informaticapakket fiscaal voordelig worden aangekocht. De werkwijze is dezelfde: de bij de aankoop betaalde btw kan (in bepaalde mate) in de vorm van een belastingkrediet verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting. De campagne werd 'Start2Surf@home' gedoopt. Zij is enkele weken geleden van start gegaan en loopt tot eind april van volgend jaar. Bij de start van de nieuwe campagne dook een vervelend probleem op. Niemand kon op dat ogenblik met zekerheid zeggen hoe groot het belastingvoordeel is. Het probleem heeft te maken met het feit dat het fiscale voordeel in de nieuwe campagne niet enkel geldt voor wie een erkend basispakket koopt. In de nieuwe regeling kunnen de leveranciers ook meer uitgebreide pakketten met fiscaal voordeel aanbieden. Bijvoorbeeld een pakket met een beeldscherm dat groter is dan in het basispakket. Om voor het fiscale voordeel in aanmerking te komen, mag een basispakket niet meer kosten dan een officieel vastgestelde prijs. Die mag exclusief btw niet hoger zijn dan 489 euro voor een pakket met een desktopconfiguratie; 349 euro voor een pakket met een desktopconfiguratie van het type nettop; 499 euro voor een pakket met een laptopconfiguratie, en 389 euro voor een pakket met een draagbare configuratie van het type netbook. De uitgebreidere pakketten die met fiscaal voordeel kunnen worden aangekocht, kosten uiteraard meer. Maar ook voor deze pakketten zijn maximale verkoopprijzen vastgelegd. Zij mogen, exclusief btw, niet hoger zijn dan het dubbele van de maximale prijzen van de erkende basispakketten. Bovendien is officieel bepaald dat de verkoopprijs van een uitgebreider pakket, inclusief btw, nooit meer mag bedragen dan 999 euro. Exclusief btw is dat dus maximaal 825,62 euro. Het fiscale voordeel is gelijk aan 21% van de aankoopwaarde, exclusief btw. Volgens de wet mag het voordeel nooit hoger zijn 147,50 euro bij aankoop van een desktop-pc en 172 euro bij aankoop van een draagbare pc. Ten aanzien van de uitgebreidere pakketten, rees de vraag op welke basis het fiscale voordeel berekend wordt? Op basis van de prijs van het basispakket? Of mag men rekening houden met de globale prijs van het uitgebreider pakket? Een communautair getinte discussie dook aan de horizon op. Want volgens de Nederlandstalige versie van de wet, zou bij het berekenen van het belastingkrediet enkel uitgegaan mogen worden van de prijs van het erkende basispakket. De Franstalige versie was guller: die liet toe het voordeel te berekenen uitgaande van de (hogere) aankoopprijs van het uitgebreidere pakket. Het probleem kwam overigens niet uit de lucht vallen. Het was zoveel maanden geleden al in de vakpers gesignaleerd. Maar blijkbaar had bij de beleidsmakers niemand daar aandacht aan geschonken. Nu de eerste Start2surf@home-pakketten in de winkelrekken liggen, werd het probleem zeer acuut. Vandaar dat van het jongste wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen gebruik is gemaakt om de wettekst alsnog aan te passen. De Franstalige versie wordt in overeenstemming gebracht met de meer beperkte Nederlandstalige versie. Bij de berekening van het fiscale voordeel mag dus enkel de prijs van het erkende basispakket in aanmerking worden genomen. De meerprijs die men voor een uitgebreider pakket betaalt, komt derhalve in geen van beide taalversies nog voor het fiscale voordeel in aanmerking. Anders gezegd: de overheid subsidieert enkel de aankoop van een basispakket. Wie bijvoorbeeld een groter beeldscherm wil, moet de meerprijs volledig zelf betalen. Dat heel deze reglementering weinig doordacht is, blijkt ook nog op een ander punt. Zoals gezegd, mag een erkend basispakket in het beste geval 499 euro kosten, exclusief btw. Het verrekenbaar belastingkrediet bedraagt 21 % van de aankoopwaarde, ook weer exclusief btw. Dit wil zeggen, dat het voordeel nooit hoger kan zijn dan 104,79 euro. Vraag is dan wel waarom de wetgever, zoals gezegd, in een maximaal voordeel heeft voorzien van 147,50 euro bij aankoop van een desktop-pc en van 172 euro bij aankoop van een draagbare pc. Gelet op de maximale prijs die voor een basispakket mag worden gevraagd, kan het wettelijk vastgestelde maximum van het fiscale voordeel nooit worden gehaald. DE AUTEUR IS ADVOCAAT EN HOOFDREDACTEUR VAN FISCOLOOG. Jan Van DyckDe overheid subsidieert enkel de aankoop van een 'basispakket'.