Door markten open te stellen, kunnen we krachten versterken die naties en volkeren met elkaar verbinden door de vreedzame uitwisseling van goederen, diensten, kapitaal en ideeën. Dat is een van de redenen waarom in de voorbije twee jaar landen als Albanië, China, Kroatië, Georgië, Jordanië, Litouwen, Moldavië, Oman en Taiwan zijn toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie.
...

Door markten open te stellen, kunnen we krachten versterken die naties en volkeren met elkaar verbinden door de vreedzame uitwisseling van goederen, diensten, kapitaal en ideeën. Dat is een van de redenen waarom in de voorbije twee jaar landen als Albanië, China, Kroatië, Georgië, Jordanië, Litouwen, Moldavië, Oman en Taiwan zijn toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie. Vijf doelstellingenOndersteuning bieden aan vrijhandel en investeringen _ aan industrie- en ontwikkelingslanden _ is een topprioriteit voor de regering van president George Bush. Onze strategie heeft vijf belangrijke bedoelingen. Door verder te gaan met de vrijmaking van de handel sturen we een signaal uit, dat er een internationale coalitie voor openheid en groei bestaat die de kernwaarden eerbiedigt. De dramatische gebeurtenissen van 11 september hebben ons werk een nieuw aspect van hoogdringendheid gegeven. Amerika en de wereld werden aangevallen door een netwerk van terroristen, die meester zijn in vernietiging maar mislukkelingen op het vlak van opbouw. De internationale markteconomie _ waarvan het handelssysteem een essentieel onderdeel is _ biedt daarvoor een tegengif. Handel draait om meer dan economische doeltreffendheid. Handel weerspiegelt een systeem van waarden: openheid, respect voor verschillen, opportuniteit, integratie, keuzevrijheid, goed beheer volgens overeengekomen regels en de hoop op een verbetering van de levensomstandigheden van alle volkeren.Vrijhandel helpt onze vrienden in nood en zal dus ook een bijdrage leveren om de coalitie tegen terrorisme te ondersteunen. Heel wat democratische regeringen in ontwikkelingslanden, die vóór 11 september al te kampen hadden met economische uitdagingen, worden nu geconfronteerd met ontstellende moeilijkheden. Vele daarvan hangen voor hun groei af van hun handel met de G8-landen. De waarde in dollars van de handel van de Verenigde Staten, Japan en Canada is in augustus 2001 met 3,6% achteruitgegaan in vergelijking met het jaar daarvoor. Als die trend zich voor de Verenigde Staten voortzet, wat ik overigens verwacht, dan wordt 2001 het eerste jaar sinds 1982 waar de Amerikaanse buitenlandse handel afneemt.De vrijmaking van de handel vormt voor ontwikkelingslanden de allergrootste opportuniteit. Ze zullen ondervinden dat ze een grotere economische integratie en politieke samenwerking met de industrielanden mogelijk maakt. Het zal hen nieuwe investeringen, productiemethodes en technologieën opleveren.Open handeldrijven, bevordert ook politieke hervorming. Het vult de rangen van de ondernemingen aan en kan de kostelijke graad van overheidsinterventie terugdringen. Naarmate de VS verder blijft streven naar vrijhandel, zal het dat bovendien doen in overeenstemming met onze waarden en ons medeleven. De regering-Bush is bijvoorbeeld bezig om een flexibel beleid in te voeren op het vlak van intellectuele eigendom, voor zover die betrekking heeft op geneesmiddelen voor de behandeling van HIV en aids. Open markten zullen op korte termijn economisch herstel bevorderen en mettertijd ook duurzame economische groei teweegbrengen. Een signaal dat de handeldrijvende naties van de wereld zich engageren voor open markten _ en dat ze elke vorm van protectionisme zullen bestrijden _ zou de financiële markten het broodnodige vertrouwen inboezemen. Door op verschillende vlakken te trachten de openmarkteconomie te bevorderen _ globaal, regionaal en met individuele landen _ hopen de Verenigde Staten een concurrentiestrijd rond liberalisering in het leven te roepen, die een tegengewicht zal vormen voor de politieke zwaartekracht van het protectionisme. De vrijmaking van de handel zal gezinnen in heel de wereld ten goede komen. De opening van de markten ten gevolge van de Uruguay-ronde en de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst leveren in Amerika het gemiddelde gezin van vier personen een jaarlijks voordeel van 1300 tot 2000 dollar op. Die getallen kunnen anders liggen in andere landen, maar het is niettemin duidelijk dat de opening van de markten kan leiden tot aanzienlijke belastingverlagingen voor de gezinnen. En de grootste begunstigden zijn degenen met een laag inkomen, omdat die het minst in staat zijn hogere prijzen te betalen voor voeding, kleren of toestellen.We moeten bouwen op de ervaring van de voorbije vijftig jaar en opkomen voor ideeën die leiden naar mogelijkheden en groei. Met het vooruitzicht op een vrijere handel in de toekomst, zetten we koers naar meer vrede en welvaart in de wereld _ niet alleen in 2002, maar voor de decennia die nog komen moeten."De opening van de markten kan leiden tot aanzienlijke belastingverlagingen voor de gezinnen."