De 100 grootste groepen van het land, geklasseerd volgens hun gekonsolideerde omzetcijfers.
...

De 100 grootste groepen van het land, geklasseerd volgens hun gekonsolideerde omzetcijfers.Voor we u laten proeven van de hoofdschotel, de klassering van ditmaal 5496 bedrijven op basis van hun omzet en de rangschikkingen per sektor o.b.v. de toegevoegde waarde, serveren we het klassieke voorgerecht : een klassering van de 100 belangrijkste groepen aktief in ons land, met telkens informatie over de nationaliteit van de groep. De nationaliteit vindt u onmiddellijk rechts van de naam van de groep. Per groep die in deze klassering is opgenomen, geven we informatie over de aktiviteitensektor, de omzet en de afschrijvingen van de twee jongste boekjaren evenals de cash flow. Het verschil tussen cash flow en afschrijvingen geeft de gekonsolideerde winst van dezelfde periode.Rechts van de cash flow staat eerst de balanswaarde van de vaste activa : terreinen, installaties, machinepark, materieel, enz. evenals de investeringen in vaste activa van de laatste twee jaar. Deze drie absolute waarden geven een idee over de lokale verankering van de groep en de duurzaamheid van deze verankering. Tenslotte precizeren de laatste twee kolommen het percentage dat het moederbedrijf in handen heeft in de filialen van Belgisch recht (wanneer die meer dan 1,3 miljard frank omzet halen) en de laatste kolom het globaal personeelsbestand.Alle bedragen worden in miljoenen uitgedrukt en bij het ontbreken van een gedetailleerd overzicht van de aandelen, wordt er van een absolute kontrole uitgegaan telkens een jaarrapport van het moederbedrijf het filiaal als zijn eigendom beschouwt.WIE BESTUURT WIE ?Deze klassering geeft uiteraard slechts een duidelijk beeld op basis van juridische entiteiten. Hier speelt alleen het begrip "groep" een rol, en iedere groep kan slechts één vertegenwoordiger hebben in onze klassering. Ze verschijnen dus niet meer in de klasseringen van de subgroepen die toch nog indrukwekkende gekonsolideerde omzetcijfers hebben. Zoals Electrabel bijvoorbeeld (gekonsolideerde omzet van 205 miljard) dat ook op rekening komt van onder andere Tractebel, of Union Minière (gekonsolideerde omzet van 123 miljard) dat wordt gekontroleerd door de Generale Maatschappij, of CMB (gekonsolideerde omzet van 39 miljard) dat geïntegreerd is in de groep Almabo. Ook hier kent iedere regel z'n uitzondering : Tractebel wordt feitelijk gekontroleerd door de Generale, die cijfermatig niet de eigenaar is. Want een globale integratie zou in de geest van de wet volgens de Generale ertoe leiden dat "de levering van elektriciteit en gas een onevenredige graad van belang verleend krijgt" ten opzichte van het belang van andere aktiviteiten.Aan het hoofd van de gekonsolideerde klassering vinden we het onafzetbare Petrofina met 558 miljard, een verbetering van 18 miljard ondanks een zwakke dollar en de blijvende dalende prijs per barrel. Delhaize de Leeuw, dat in 1994 de kontrole heeft overgenomen over een keten van 30 winkels in Nord-Pas-de-Calais, volgt op een respektabele afstand met 178 miljard. Daarna komt Tractebel (298 miljard), de honderdjarige met zeven aktiviteiten die zich ieder jaar meer en meer verwijdert van de elektriciteitssektor : sinds 1992 is de nettobijdrage aan de gekonsolideerde winst van de aktiviteiten buiten de "Belgische elektriciteit" vermeerderd van 15,3 % tot 28,4 %. Op de vierde plaats staat Solvay (262 miljard) dat meent nog steeds "te veel af te hangen van de Europese konjunktuur" en daarom de inspanningen verlegt naar Amerika en vooral Zuidoost-Azië. Op de vijfde plaats tenslotte de groep GIB (232 miljard) die in 1994 nog een herstrukturering van de aktiviteiten heeft doorgevoerd met de bedoeling om nu "een echte federatie van bedrijven" te worden. We kunnen het hier zelfs hebben van filializering omdat de filiaalhouders toch "volledig en tot op de laatste regel verantwoordelijk zijn voor de balans en de resultatenrekening. " Een goed teken aan de wand : alle groepen zijn Belgisch met uitzondering van Tractebel, dat via de Generale Maatschappij eigenlijk onder het Franse Suez thuishoort.ONTSNAPPINGSROUTES.De huidige klassering herneemt de 100 grootste groepen die aktief zijn in ons land. (In de volgende editie van onze Top 30.000 zal die lijst worden uitgebreid naar alle groepen die gekonsolideerd de 3 miljard frank omzet overschrijden.) De klassering steunt op twee bronnen : klassieke balansgegevens en (onze) wedersamenstellingen. Het koninklijk besluit van 3 maart 1990 legt een algemene konsolidatie op. Alles ware dus heel duidelijk indien dat KB zelf geen uitzonderingen had voorzien. De konsolidering op een hoger niveau is door een aantal groepen heel recentelijk ontdekt. Bombardier, Unigrobel, Interbeton en IBM bijvoorbeeld publiceren precies daarom geen gekonsolideerde rekeningen meer, zodat de geïnteresseerde lezer de balans van het moederbedrijf onder de loep moet nemen. Maar op dat vlak heerst overal wanorde.De vertragingen van de publikaties zijn niet meer te tellen. En de gegevens over de filialen zijn in de gekonsolideerde rekeningen uiterst summier. De kommissaris-revisor van Ziegler herhaalt er voor de zoveelste keer dat de "SA Ziegler nog niet is overgegaan tot de konsolidering van de rekeningen van de groep". Carat Crystal verwijst naar een "konsolidatie op internationaal niveau" zonder verdere precizering en Mestdagh bevestigt op eenzelfde pagina dat de gekonsolideerde rekeningen wel en niet gepubliceerd worden !De wedersamenstellingen komen dan ook iets vaker voor dan de vorige jaren met als gevolg dat een aantal groepen in onze klassering achteruitgaan. Bovendien leggen alle filialen van eenzelfde groep hun rekeningen niet op hetzelfde tijdstip neer zodat er al eens een filiaal kan ontbreken bij het wedersamenstellen van de groep. De wedersamenstellingen herkent u in onze klasseringen aan de asterisk. Deze gegevens mag u niet tot op het decimaal als korrekt beschouwen, ze zijn slechts een indikatie om het belang van iedere groep binnen België aan te duiden.T. COENJAERTSDELHAIZE Tweede in de gekonsolideerde rangschikking, na het niet te onttronen Petrofina.