Vorige week brak Vlaams minister van Economie Jaak Gabriëls ( VLD) een lans voor een lineaire belastingverlaging van 5% voor Vlaamse bedrijven. Het geld voor deze afcentiemen zou Gabriëls integraal terugstorten aan de federale overheid, voor wie de hele operatie dus budgettair neutraal blijft. Volgens Gabriëls betreft het geen regionalisering van de vennootschapsbelasting, maar een soort van lineaire expansiesteun.
...

Vorige week brak Vlaams minister van Economie Jaak Gabriëls ( VLD) een lans voor een lineaire belastingverlaging van 5% voor Vlaamse bedrijven. Het geld voor deze afcentiemen zou Gabriëls integraal terugstorten aan de federale overheid, voor wie de hele operatie dus budgettair neutraal blijft. Volgens Gabriëls betreft het geen regionalisering van de vennootschapsbelasting, maar een soort van lineaire expansiesteun. De Waalse minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe ( PS) sprak onmiddellijk zijn veto uit. De SP hield zich op de vlakte, terwijl Agalev zich fundamenteel tegen elke lineaire lastenverlaging voor bedrijven verzette. Het VEV en de Unie van Zelfstandige Ondernemers ( Unizo) daarentegen schaarden zich achter het voorstel. "Het idee is niet nieuw," zegt Clémer. "De vorige roomsrode coalitie onder leiding van Luc Van den Brande trachtte in het raam van de expansiewetgeving een regionale afslag in de vennootschapsbelasting in te voeren op voorwaarde van bijkomende tewerkstelling. Dit zogenaamde VlamVB stuitte echter op een Waals veto." Het alternatief Vlaminov, een vrijstelling van onroerende voorheffing, werd vervolgens verworpen door de Europese Commissie. Uiteindelijk kwam alleen maar een subsidie voor opleiding en vorming _ Vlamivorm _ uit de bus. Ook acht Clémer lineaire expansiesteun voor alle Vlaamse bedrijven niet mogelijk. "Europa staat geen subsidies meer toe zonder enige vorm van selectiviteit. Alleen de piste van een bijkomende investeringsaftrek blijft mogelijk. Hier kan de federale overheid de gewesten de bevoegdheid geven al dan niet een attest toe te kennen. Maar dan kan van een budgettaire nuloperatie voor de Belgische schatkist geen sprake zijn, want elke financiële transactie vereist een bijzondere wet."Clémer maakt bovendien brandhout van Gabriëls' rekenwerk. De maatregel zal veel meer kosten dan 200 miljoen euro (8 miljard frank), zoals de minister beweert. "Een eenvoudige rekensom leert dat een verlaging van de vennootschapsbelasting met één procentpunt ruim 155 miljoen euro of 6,25 miljard frank zou kosten voor het aanslagjaar 1998. Aangezien Vlaanderen bijna de helft voor zijn rekening neemt, bedraagt de prijs voor een Vlaamse afcentiem zo'n 76.0000 euro of 3 miljoen frank. Voor 2002 moet je dus minstens 400 miljoen euro of 16 miljard frank ophoesten voor een korting van 5%."Eric Pompen