eXtra informatie op www.trends.be
...

eXtra informatie op www.trends.be Op de Trends-website vindt u het communiqué van het Belgische NCP en de standpunten van de NGO's.Het Belgische NCP (Nationaal Contactpunt, een cel bij Economische Zaken die de naleving door bedrijven van de Oeso-richtlijnen controleert) stelt in een communiqué dat "de Forrest-groep de Oeso-richtlijnen in de mate van het mogelijke heeft gevolgd". Het NCP beveelt de Forrest-groep aan op dezelfde manier te handelen tegenover klanten en leveranciers, en raadt de groep aan transparant te zijn over haar activiteiten en financiële toestand, en geregeld sociale en relevante milieu-informatie te verschaffen. Een coalitie van vijftien NGO's had in november 2004 bij NCP een dossier over Forrest-groep ingediend. Marc-Olivier Herman (Broederlijk Delen) rea-geerde op een internationaal tweedaags colloquium in Brussel over de bodemrijkdommen in Congo: "Dit is een stap achteruit. Omdat de parlementaire onderzoekscommissie had geconcludeerd dat de manier waarop George Forrest een meerderheidsaandeel in de exploitatie van de Luiswishi-mijn verwierf, een vermoeden van belangenvermenging oproept. De experts van de commissie hadden ook een economische audit aanbevolen van de joint venture STL-GTL om na te gaan of die juridische structuur misbruikt werd." Marc-Olivier Herman wijst er nog op dat de NGO's een herziening gevraagd hadden door een onafhankelijke internationale instantie van de belangrijke Kamoto-concessie die groep Forrest in augustus verwierf. Hoewel de NGO's de NCP-aanbevelingen "zwak" vinden, "geven deze impliciet aan dat Forrest de Oeso-richtlijnen niet respecteert. "In die zin houdt de uitspraak ook een veroordeling in van Forrest; we roepen hem op om daadwerkelijk werk te maken van die aanbevelingen," zegt Marc-Olivier Herman. Trends vroeg George Forrest om een reactie op de uitspraak van het NCP. "De groep Forrest stelt met tevredenheid vast dat het Belgische NCP, na grondig onderzoek, andermaal en terecht tot het besluit is gekomen dat de klachten, waarvan de groep Forrest het voorwerp was, ongegrond zijn. Ten onrechte wordt evenwel door de klagende NGO's beweerd dat de NCP-aanbevelingen 'impliciet' zouden aangeven dat de groep Forrest de Oeso-richtlijnen niet zou naleven. Zulks is gewoonweg niet in het communiqué van het NCP te lezen en wordt met klem door de groep Forrest betwist."E.B.