Beveiliging' is in. Ook op fiscaal gebied. Enkele jaren geleden werd een bijzondere investeringsaftrek ingevoerd voor investeringen in de beveiliging van beroepslokalen. Die bedraagt voor investeringen die nu gebeuren 20,5 %. Een onderneming of een beoefenaar van een vrij beroep die bijvoorbeeld investeert in inbraakwerend glas, veiligheidssloten en dergelijke, mag 20,5 % van de kostprijs ervan extra aftrekken van zijn belastbaar inkomen. De maatregel geldt ook in de vennootschapsbelasting. Maar daar is hij voorbehouden aan vennootschappen die een kleine of middelgrote onderneming (kmo) zijn.
...

Beveiliging' is in. Ook op fiscaal gebied. Enkele jaren geleden werd een bijzondere investeringsaftrek ingevoerd voor investeringen in de beveiliging van beroepslokalen. Die bedraagt voor investeringen die nu gebeuren 20,5 %. Een onderneming of een beoefenaar van een vrij beroep die bijvoorbeeld investeert in inbraakwerend glas, veiligheidssloten en dergelijke, mag 20,5 % van de kostprijs ervan extra aftrekken van zijn belastbaar inkomen. De maatregel geldt ook in de vennootschapsbelasting. Maar daar is hij voorbehouden aan vennootschappen die een kleine of middelgrote onderneming (kmo) zijn. Onlangs werd in het parlement een wetsontwerp ingediend dat op de ingeslagen weg voort gaat. Het voorziet erin dat bepaalde uitgaven van beroepsmatige 'beveiliging' ten belope van 120 % als beroepskosten aftrekbaar zijn. In de vennootschapsbelasting komen ook hier enkel kmo's in aanmerking. Bovendien moet in de vennootschapsbelasting de zoge-naamde 'onaantastbaarheidsvoorwaarde' worden nageleefd. Dit betekent dat de vennootschap de 20 % die zij extra in aftrek mag brengen, moet reserveren op een afzonderlijke rekening van het passief en daar onaangetast moet laten staan. Zodra de voorwaarde niet meer wordt nageleefd, vervalt het belastingvoordeel. In de vennootschapsbelasting gaat het dus slechts om een uitstel van belasting, maar dan wel een uitstel van onbepaalde duur. De uitgaven die voor de extra aftrek in aanmerking komen, zijn om te beginnen de kosten van een abonnement op een alarmcentrale. Vervolgens de kosten om bankbiljetten te laten ophalen door een bewakingsonderneming. En ten slotte de kosten van bewakingsopdrachten uitgevoerd door een bewakingsonderneming in opdracht van een groep van ondernemingen. De minister van Financiën gaf in de Kamercommissie het voorbeeld van een groep van winkeliers uit een winkelstraat die samen een beroep doen op een bewakingsonderneming tijdens drukke perioden. Al deze uitgaven zijn aan zeer specifieke voorwaarden onderworpen. Wie het fiscale voordeel wil genieten, moet zich dus goed informeren over de juiste voorwaarden waaraan de uitgave moet voldoen. Maar daar is nog tijd voor. Het wetsontwerp is nog maar pas aan zijn tocht door het parlement begonnen. En de extra aftrek geldt pas voor uitgaven die ten vroegste gedaan zijn vanaf 1 januari van volgend jaar. In zijn bezorgdheid om de veiligheid van de belastingplichtigen, is de fiscus ook de particulieren niet vergeten. Met ingang van het lopende aanslagjaar (2008) hebben zij recht op een belastingvermindering wanneer zij beveiligingswerken laten uitvoeren om een woning te beschermen tegen inbraak of brand. De vermindering is bescheiden. Zij is in beginsel gelijk aan 50 % van de uitgaven die in het belastbare tijdperk betaald zijn. Maar per belastbaar tijdperk en per woning is de vermindering geplafonneerd op (nog te indexeren) 130 euro. Voor het lopende aanslagjaar wil dit zeggen dat de vermindering niet hoger kan zijn dan 170 euro. Hetzelfde plafond geldt voor het aanslagjaar 2009. Het goede nieuws is, dat de jongste 'programmawet' dit plafond met ingang van het aanslagjaar 2010 heeft verhoogd naar (nog te indexeren) 500 euro. Voor het aanslagjaar 2010 zal de vermindering bijgevolg (na indexering) maximaal gelijk zijn aan 660 euro. Dit opent perspectieven voor wie van plan is dergelijke beveiligingwerken te laten uitvoeren. Gelet op de verhoging van het plafond vanaf het aanslagjaar 2010 zou men bijvoorbeeld. kunnen opteren om de werken uit te stellen naar volgend jaar (het inkomstenjaar 2009 is immers verbonden met het aanslagjaar 2010). Maar het kan nog beter. Voor de vermindering kijkt men enkel naar de betalingen die in het betrokken jaar gebeurd zijn. De datum van de werken heeft geen belang. Stel dat iemand dergelijke werken begin volgend jaar laat uitvoeren, en al dit jaar een voorschot betaalt, en de rest volgend jaar. Dan geeft het voorschot dat dit jaar betaald wordt, al recht op een vermindering voor het aanslagjaar 2009 (weliswaar nog onder toepassing van het oude, lagere plafond), terwijl de som die in 2009 wordt betaald, dan recht geeft op de belastingvermindering met toepassing van het nieuwe, verhoogde plafond. Voor de cijferaars onder ons zitten hier zeker, zij het bescheiden, optimalisatiemogelijkheden in. Let wel, het voorschot geeft slechts recht op de vermindering als uit de aannemingsovereenkomst blijkt dat het 'definitief' betaald is. Dat is door de minister van Financiën onlangs nog uitdrukkelijk onderstreept. Onthoud voor het overige dat de werken ook hier aan zeer specifieke voorwaarden moeten voldoen, en dat de vermindering slechts geldt als de werken uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer. Anderzijds kunnen ook 'huurders' aanspraak maken op de vermindering. En goed om te weten, is dat de beveiligingswerken eveneens recht geven op de belastingvermindering als zij uitgevoerd worden aan een woning 'in aanbouw'. (T) DE AUTEUR IS ADVOCAAT EN HOOFDREDACTEUR VAN FISCOLOOG.Jan Van Dyck