Hoeveel is mijn bedrijf waard ?
...

Hoeveel is mijn bedrijf waard ?Steeds vaker worden bedrijven geconfronteerd met herstructureringen, fusies en overnamen. Hoe krijg je daarbij een objectieve kijk op de waarde van de onderneming ? Die vraag krijgt een even eenvoudig als duidelijk antwoord in De waardebepaling van een bedrijf. Met deze uitgave rondt het Instituut der Bedrijfsrevisoren een kwintet af van vijf flinterdunne maar bijzonder interessante boeken, die bestemd zijn voor starters en kmo-bedrijfsleiders. In elk deel staat een onderwerp uit de financiële sfeer centraal : investeren, bedrijfsbarometers, financiële planning, het meten van prestaties en nu de waardebepaling. Die is overigens ook noodzakelijk bij regelingen tussen aandeelhouders, bij een opvolging en wanneer een vergelijk met de overheid gezocht wordt (bijvoorbeeld in geval van onteigening). Vooraf merken de auteurs (leden van een kmo-werkgroep van revisoren) op dat de waarde en de prijs van een bedrijf lang niet altijd samenvallen. De prijs is het resultaat van onderhandelingen tussen koper en verkoper. De waardebepaling is daarbij slechts een eerste indicatie. De waardering stoelt op drie basisprincipes. Primo : het totaliteitsprincipe wijst erop dat de globale waarde verder reikt dan de som van de materiële onderdelen. Er wordt ook rekening gehouden met de goodwill, een arsenaal aan niet-materiële elementen als knowhow, imago en personeel. Secundo : het eigendomsprincipe heeft alles te maken met het eigen vermogen, ook wel de nettowaardering genoemd. Mathematisch komt het erop neer het vreemd vermogen in mindering te brengen van de activa. Tertio : het principe van de toekomstgerichtheid of de rendementswaarde. Niet de waarde van haar eigen vermogen, maar de toekomstige resultaten van de onderneming zullen de rendabiliteit bepalen. Als toekomstperspectieven ontbreken, zal men enkel op zoek gaan naar de liquidatiewaarde. Omdat elk bedrijf specifieke eigenschappen heeft, moet de bedrijfsrevisor eerst een doorlichting uitvoeren. Daartoe verzamelt hij juridische en fiscale informatie. Uiteraard is er ook aandacht voor de financiële gegevens (zoals jaarrekeningen en geplande investeringen), de commerciële achtergrond (zoals distributienet en concurrentie), de sociale situatie (zoals anciënniteit, vergoeding en opleiding van het personeel) en de operationele informatie (zoals de kwaliteit en de bezettingsgraad van het machinepark).Vraag blijft hoe al deze inlichtingen verwerkt worden. Daarvoor bestaan diverse waarderingsmethoden. Ze laten zich indelen in twee grote groepen. De substantiële of intrinsieke waarde is gebaseerd op een inventaris van de activa en passiva. Dit lijkt een balans, zij het dat de waardering van de posten niet verloopt volgens de boekhoudkundige waarderingsregels, maar met behulp van bedrijfseconomische criteria. De tweede groep ent zich op de methode van de rendementswaarde. Hierbij worden de in de toekomst verwachte cijfers teruggerekend naar vandaag. Aan de hand van toekomstgerichte informatie over de resultaten, worden die verwachtingen in geld uitgedrukt.LDD Net als de vier andere uitgaven uit de reeks, kan "De waardebepaling van een bedrijf" aangevraagd worden bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren, Marnixlaan 22 in 1000 Brussel. Tel. : 02/512.51.36. Fax : 02/512.78.86.