Al geruime tijd is aangekondigd dat de aangifte in de personenbelasting binnenkort elektronisch ingediend kan worden. Voorlopig is het nog niet zover, maar er komt wel beweging in de zaak. Al is het eerste stapje erg bescheiden. Voor het lopende aanslagjaar zal men het aangifteformulier in de personenbelasting kunnen downloaden van de website van het ministerie van Financiën ( http://minfin.fgov.be). Dat document zullen we kunnen invullen en printen, en het na waarmerking, dagtekening en ondertekening als regelmatige aangifte kunnen indienen. Dat zal dan nog wel op de klassieke manier moeten gebeuren: via de post, of door manuele afgifte.
...

Al geruime tijd is aangekondigd dat de aangifte in de personenbelasting binnenkort elektronisch ingediend kan worden. Voorlopig is het nog niet zover, maar er komt wel beweging in de zaak. Al is het eerste stapje erg bescheiden. Voor het lopende aanslagjaar zal men het aangifteformulier in de personenbelasting kunnen downloaden van de website van het ministerie van Financiën ( http://minfin.fgov.be). Dat document zullen we kunnen invullen en printen, en het na waarmerking, dagtekening en ondertekening als regelmatige aangifte kunnen indienen. Dat zal dan nog wel op de klassieke manier moeten gebeuren: via de post, of door manuele afgifte. Samen indienen. Hoe dan ook krijgt men nog een gewoon aangifteformulier toegestuurd, dat in elk geval ook ingediend moet worden. Wie gebruikmaakt van de mogelijkheid om een exemplaar van het aangifteformulier te downloaden, zal de computerafdruk moeten voegen bij het hem toegestuurde aangifteformulier. De twee documenten moeten samen worden ingediend. Het klassieke aangifteformulier zal dan nog alleen gedagtekend en ondertekend moeten zijn. Overigens zal men daarbij erg voorzichtig tewerk moeten gaan. Een onregelmatige aangifte staat immers op het gebied van de inkomstenbelastingen gelijk met een gebrek aan aangifte, met alle gevolgen van dien (verlenging van de aanslagtermijn enzovoort). Alle voorschriften moeten bijgevolg nauwgezet nageleefd worden. En die zijn erg streng. Zo mag men de computerafdruk niet beperken tot de bladzijden waarop men iets aan te geven heeft. De print moet 'dezelfde' bladzijden bevatten als het klassieke aangifteformulier. De computerafdruk mag ook niet zonder meer op gelijk welk formaat of op gelijk welk papier gebeuren. Men moet stevig papier gebruiken (minstens 80 gram per vierkante meter), en de afdruk moet gebeuren op het klassieke A4-formaat (210 bij 297 millimeter).Wie vandaag al wil oefenen, moet nog even geduld hebben. De pagina op de website van het ministerie waar men het aangifteformulier kan 'afhalen', is voorlopig nog under construction. Databank. Maar dat belet niet dat men tegenwoordig op de website van Financiën ook al verschillende andere interessante pagina's kan exploreren. Nieuw is het onlangs in gebruik genomen Fisconet-project. Het gaat om een fiscale databank die voor iedereen kosteloos toegankelijk is, en waarop een belangrijk en allicht steeds groeiend pakket aan fiscale documentatie vrij beschikbaar is. De databank bevat om te beginnen een onderdeel 'wetgeving', waar men de belangrijkste fiscale wetgeving kan consulteren. Het ministerie had al een cd-rom met daarop ook het grootste deel van de fiscale wetgeving. Maar Fisconet heeft als bijkomend voordeel dat het volledig gratis is, en dat het bovendien op verschillende punten ruimer is. Zo krijgt u voor het Wetboek van de Inkomstenbelastingen afzonderlijke versies voor elk van de aanslagjaren 1998 tot 2003. Hetzelfde geldt voor het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het onderdeel 'wetgeving' in de databank voegt daar nog een pak niet-fiscale wetgeving aan toe, zoals boekhoud-, handels- en vennootschapsrecht. U vindt er ook de Grondwet, het Burgerlijk Wetboek, allerlei reglementen inzake subsidies enzovoort. Het eindigt met een pakket 'overige wetgeving'. Het is een allegaartje van teksten, gaande van de nieuwe wetgeving op de werknemersparticipatie, via de reglementering van de uitgifte van staatsbons, tot de witwaswetgeving en de vergoeding van reiskosten van ambtenaren. Véél dus, maar met een totaal gebrek aan structuur. Weinig structuur. Dat gebrek aan structuur speelt ook andere onderdelen van de databank parten. Als u bijvoorbeeld het onderdeel 'circulaires' aanklikt, krijgt u gewoon een eerste circulaire uit een lange lijst, zonder thematisch overzicht. Zoeken kan weliswaar altijd op vrije trefwoorden. Maar dat helpt een mens niet noodzakelijk vooruit. Via een andere zoekingang krijgt u wel een volledige lijst van de circulaires die voorhanden zijn. Maar efficiënt zoeken vereist eigenlijk dat u het nummer van de circulaire kent. De lijst is overigens ver van volledig. De recentste circulaires vindt u er (nog) niet terug. In het onderdeel 'rechtspraak' kan de gebruiker wel thematisch zoeken. Dat helpt, maar voorzichtigheid is geboden. Het aangebodene is (nog) lang niet volledig, en verraadt vanwege de privé-firma die de databank maakt een duidelijke voorkeur voor de vonnissen en arresten (en samenvattingen ervan) die in tijdschriften uit de eigen stal gepubliceerd zijn. De administratie heeft trouwens al aangekondigd dat ze al de vonnissen en arresten en de samenvattingen ervan die op haar website te lezen staan in de eerstvolgende periode zal onderzoeken. Alleen door de administratie 'gecertificeerde' (samenvattingen van) rechtspraak zullen op termijn nog in de databank terug te vinden zijn. De databank bevat daarnaast de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, alle door België afgesloten dubbelbelastingverdragen et cetera. En - voor de praktijk heel belangrijk - ook de volledige administratieve 'commentaar' op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Wie deze commentaar digitaal ter beschikking wou hebben, moest daarvoor totnogtoe veel geld op tafel leggen. Nu is dat dus volledig gratis. De databank laat in haar inhoudsopgave uitschijnen dat men ook toegang heeft tot de administratieve 'commentaar' op het BTW-Wetboek. Maar dat behoort nog tot de schoonheidsfoutjes. Die commentaar blijkt gewoon de tekst van de wet te zijn. Jan Van Dyck [{ssquf}]De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog.Via de databank hebt u gratis toegang tot de administratieve commentaar op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.