1. Uitzonderingen (artikel 318, WIB, 1992)

Indien het fiscaal onderzoek concrete elementen van bijzondere mechanismen blootlegt, mag de fiscus gegevens van financiële instellingen inzamelen om de onderdanen te belasten. Bovendien geldt dit bankgeheim niet voor de btw-transacties.
...

Indien het fiscaal onderzoek concrete elementen van bijzondere mechanismen blootlegt, mag de fiscus gegevens van financiële instellingen inzamelen om de onderdanen te belasten. Bovendien geldt dit bankgeheim niet voor de btw-transacties. Sinds 1 januari 2007 heeft de ontvanger van de directe belastingen de bevoegdheid om bij banken een onderzoek in te stellen naar de vermogenstoestand van ondernemingen en particulieren, die hun belastingen niet wensen te betalen. De administratie krijgt in het raam van een gerechtelijk onderzoek de bevoegdheid om - mits machtiging van het parket - kennis te nemen van het strafdossier met het oog op de invordering van de belastingen. Zo kan de fiscus het bankgeheim doorbreken. Als een belastingplichtige een bezwaarschrift tegen zijn aanslag indient, mag de fiscus inlichtingen bij de banken inwinnen. Alleen als de fiscus zeker weet dat u bij een bepaalde bank een beroepsmatige rekening hebt, zal hij over die rekening een vraag mogen stellen. Bij overlijden moet de financiële instelling de fiscus de stand van de bankrekening(en) en de inschrijving van de effecten meedelen. Deze informatieplicht strekt zich ook uit voor de levensverzekeringscontracten. Banken zijn wettelijk verplicht om aan de fiscus, op vraag van de directeur-generaal, alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn om een juiste heffing van de successierechten te verzekeren. Bovendien moet de administratie de juistheid van die inlichtingen kunnen nagaan aan de hand van de registers, waaruit ze gehaald zijn. Door de wetswijziging in 2007 zijn alle financiële instellingen en fiscale beroepsgroepen vanaf 1 september 2007 verplicht om verdachte transacties te melden aan de Cel voor Financiële Informatie (CFI) zodra die voldoen aan een van de voorwaarden van een nieuwe lijst van dertien indicatoren voor fiscale fraude (KB van 3 juni 2007). Bovendien komen deze indicatoren van verdachte transacties naast de lijst te staan van zware misdrijven zoals opgesomd in het preventieve luik van de antiwitwaswet van 11 januari 1993. Daarvoor speelt de meldingsplicht al en blijft onverkort geldig.