De fiscale discriminatie tussen gehuwden en samenwonenden wordt dit jaar niet weggewerkt via de bedrijfsvoorheffing, zoals de regering had beloofd. De discriminatie wordt pas geneutraliseerd via de verrekening bij de inkohiering van de belasting in 2006. Gehuwde loontrekkenden zijn het grootste slachtoffer. Anders dan zelfstandigen, die vrijwillig voorafbetalingen kunnen doen, wordt bij loontrekkenden de bedrijfsvoorheffing aan de bron afgehouden via het sociaal secretariaat of de personeelsdienst van hun werkgever. Daar hebben ze geen vat op.
...

De fiscale discriminatie tussen gehuwden en samenwonenden wordt dit jaar niet weggewerkt via de bedrijfsvoorheffing, zoals de regering had beloofd. De discriminatie wordt pas geneutraliseerd via de verrekening bij de inkohiering van de belasting in 2006. Gehuwde loontrekkenden zijn het grootste slachtoffer. Anders dan zelfstandigen, die vrijwillig voorafbetalingen kunnen doen, wordt bij loontrekkenden de bedrijfsvoorheffing aan de bron afgehouden via het sociaal secretariaat of de personeelsdienst van hun werkgever. Daar hebben ze geen vat op. Nochtans voorziet de wet in een bijzonder eenvoudige procedure om tegen deze discriminerende behandeling op te komen. Aan de gewestelijke directeur van de belastingcontrole kunt u met een gewone brief - ook wel bezwaarschrift genoemd - vragen 'ontheffing' te verlenen van de bedrijfsvoorheffing of voorafbetaling die u te veel hebt betaald. Afgezien van de postzegel die u op de brief moet plakken, is zo'n procedure in de administratieve fase kosteloos. Als loontrekkende moet u deze actie maandelijks herhalen, omdat de bedrijfsvoorheffing maandelijks wordt ingehouden. De procedure staat open voor elke individuele belastingplichtige. Elke loontrekkende, of zijn werkgever, kan zich op die manier tot de gewestelijke directeur richten. Zij kunnen steun vinden bij het Arbitragehof, dat al heeft benadrukt dat de staat normaliter geen bedrijfsvoorheffing mag eisen die hoger is dan de wettelijk verschuldigde belasting. Het Hof stelt dat de staat anders de facto een gedwongen lening van de loontrekkenden vraagt. Bij de gewestelijke directeur kunt u argumenteren dat de bedrijfsvoorheffing - zoals de naam zegt - slechts een voorschot is dat wordt aangerekend op de belasting die op het einde van het jaar verschuldigd is. U mag er ook op wijzen dat minister van Financiën Didier Reynders ( MR) in zijn brochure over de fiscale hervorming opmerkt dat de staat ervoor moet zorgen dat de bedrijfsvoorheffing zoveel mogelijk overeenstemt met de wettelijke eindbelasting. Bovendien staan in de rekenkundige voorbeelden op de website van het ministerie cijfers die aangeven dat de hervormingsmaatregelen (zoals de zogenaamde afschaffing van de belasting op het huwelijk) in 2004 in de bedrijfsvoorheffing worden doorgerekend. Uit de voorbeelden kunnen we afleiden dat de gezinnen in principe tussen 50 en 180 euro per maand kunnen besparen, afhankelijk van de samenstelling van het gezin. In een van zijn artikels heeft professor Stefaan Van Crombrugge ( Universiteit Gent) erop gewezen dat het Hof van Cassatie ook al oordeelde dat de schending van de wet of van de grondwet altijd een onrechtmatige daad is die het mogelijk maakt voor de gedupeerde om een schadevergoeding te vorderen. Als schadevergoeding kunt u dus ook intrest op de onrechtmatig ingehouden bedrijfsvoorheffing vragen. Maar het blijft telkens een individuele procedure, die niets verandert voor een andere belastingplichtige. Als de gewestelijke directeur uw vraag tot terugbetaling van de bedrijfsvoorheffing toch afwijst, kunt u uw vraag voorleggen aan de rechtbank van eerste aanleg. Wie het groot ziet, kan voor de Raad van State een schending van de grondwet inroepen om het Koninklijk Besluit dat de huidige schalen voor de bedrijfsvoorheffing vastlegt, nietig te verklaren. De grondwet bepaalt nu eenmaal dat er geen discriminatie tussen verschillende soorten belastingplichtigen mag zijn. De Raad van State kan die vraag zelf beantwoorden of doorgeven aan het Arbitragehof. Zo'n procedure heeft een veel ruimere draagwijdte en kan resulteren in een algemene vernietiging van de schalen voor de bedrijfsvoorheffing. Zodra de Raad van State of het Arbitragehof het Koninklijk Besluit vernietigt, wordt de verdere inning van de bedrijfsvoorheffing in 2004 voor alle Belgen onmogelijk. De overheid moet de onrechtmatig geïnde bedrijfsvoorheffing dan volledig terugstorten. Werner NiemegeersAls schadevergoeding kunt u ook intrest op de onrechtmatig ingehouden bedrijfsvoorheffing vragen.