Het voorontwerp tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal is klaar. Wie een investering uit eigen zak betaalt, krijgt vanaf 2005 een fiscale vrijstelling (ook notionele interest genoemd). Zo werkt de regering de huidige discriminatie tussen vreemd en eigen vermogen weg. De interesten van leningen mogen in mindering van de winst gebracht worden.
...

Het voorontwerp tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal is klaar. Wie een investering uit eigen zak betaalt, krijgt vanaf 2005 een fiscale vrijstelling (ook notionele interest genoemd). Zo werkt de regering de huidige discriminatie tussen vreemd en eigen vermogen weg. De interesten van leningen mogen in mindering van de winst gebracht worden. "Voor bedrijven is deze aftrek nog krachtiger dan een nominale tariefverlaging," vindt Frank Dierickx, managing partner van PricewaterhouseCoopers Tax Consultants. "De maatregel is een permanente beloning om in eigen land te investeren. Hiermee plaatst België zich bovenaan op de lijst van mogelijke vestigingsplaatsen. Buiten Kroatië past nog geen enkel land dit systeem toe." In de praktijk zal de aftrek gelijk zijn aan het totale eigen vermogen (zoals vermeld op de niet-geconsolideerde balans van het bedrijf), vermenigvuldigd met de rentevoet van de lineaire leningen op lange termijn van de Belgische staat (OLO's op tien jaar). Om overlappingen te vermijden en de wetgeving te vereenvoudigen, vervangt de maatregel de bestaande investeringsaftrek en het belastingkrediet, althans waar die mikken op financiering met eigen vermogen. "Deze fiscale gunstmaatregel beantwoordt aan alle eisen van de Europese Commissie," weet Jan Roels, internationaal belastingspecialist van Deloitte. "De aftrek is geen verkapte overheidssteun, discrimineert niet en leidt niet tot concurrentievervalsing. Iedere vennootschap - van klein tot groot in binnen- en buitenland - kan van het voordeel genieten." Dankzij de aftrek kunnen KMO's voort-aan gemakkelijker projecten financieren zonder hun solvabiliteit aan te tasten. Hierdoor zijn de vennootschappen beter beschermd tegen een faillissement en het gevaar voor delokalisatie. Hun verankering in het land is dan ook een niet te verwaarlozen voordeel, aldus het regeringsmemorandum: "Dit voorstel is het enige geloofwaardige en concurrentiële alternatief voor het behoud van de beslissingscentra in België."Jean Baeten, fiscaal adviseur van het Verbond van Belgische Ondernemingen ( VBO): "Vandaag financieren de coördinatiecentra als interne bankier vele activiteiten van de groep. Nu hun fiscaal gunstregime afgeschaft wordt, dreigen ze naar het buitenland te verhuizen. Dankzij een belastingaftrek voor risicokapitaal verdwijnt dat gevaar. Bovendien kunnen voortaan ook KMO's van dit voordeel genieten. Dit betekent een grote stimulans voor de economische ontwikkeling. Als de boekhoudkundige kosten voor eigen vermogen verlagen, stijgt het aantal investeringsprojecten." Met deze eenvoudige maatregel hoopt minister van Financiën Didier Reynders ( MR) 5000 nieuwe banen te creëren. De budgettaire nettokosten worden op een half miljard euro geraamd. E.P. n"De maatregel is een permanente beloning om in eigen land te investeren."