Geleidelijk verschijnt het nieuwe Ethias voor de ogen van zijn klanten. De traditionele verzekeraar voor ambtenaren en overheidsinstellingen verliest zienderogen aan gewicht. Zelfs nog voor de maatregelen die door de Europese Commissie opgelegd werden, helemaal zijn doorgevoerd. Dat komt onder meer omdat het afgelopen is met de gulle voorwaarden van de First-rekening.
...

Geleidelijk verschijnt het nieuwe Ethias voor de ogen van zijn klanten. De traditionele verzekeraar voor ambtenaren en overheidsinstellingen verliest zienderogen aan gewicht. Zelfs nog voor de maatregelen die door de Europese Commissie opgelegd werden, helemaal zijn doorgevoerd. Dat komt onder meer omdat het afgelopen is met de gulle voorwaarden van de First-rekening. In ruil voor de redding van de verzekeringsgroep door de overheid - met een kapitaalverhoging van 1,5 miljard euro, gespreid over de federale staat en het Vlaamse en Waalse gewest - moest Ethias zichzelf inkrimpen. "We moeten tegen eind 2013 ons balanstotaal met ruim 35 procent verminderen", stelt Bernard Thiry, directeur-generaal sinds oktober 2008. Zo is de groep intussen opgehouden met de verkoop van nieuwe contracten voor zijn First-rekening, een spaarproduct onder de vorm van een levensverzekering met zeer aantrekkelijke intresten. "We hebben een veel te gulle rente uitgedeeld aan de verzekerden", betreurt Thiry, die toegeeft dat hij zelf ook geprofiteerd heeft van de intrestvoet van 6,5 procent. De houders van zo'n rekening kunnen nog altijd geld storten, maar dan tegen een gegarandeerde intrest van 2,5 procent. Ethias heeft ook zijn nieuwe bankactiviteiten verkocht aan Optima. "De onderhandelingen zijn rond, het is alleen nog wachten op de toestemming van de CBFA. Een beslissing daarover kan nog voor het einde van het jaar vallen", zegt de Ethias-baas. Rest nu nog de verkoop van de afdeling levensverzekeringen voor particulieren, van de herverzekeringsmaatschappij BelRé in Luxemburg en van Nateus, een filiaal dat verzekeringen aanbiedt via zelfstandige makelaars. Bovendien staat er ook nog één en ander te gebeuren met de participatie die de maatschappij aanhoudt in Dexia en die wellicht tot nieuwe verliezen kan leiden onder de vorm van waardeverminderingen. Dat zijn de laatste maatregelen om komaf te maken met het verleden. De toekomst ligt nu op de tafel van de raad van bestuur, die op 9 november de strategie onderzocht die moet worden gevolgd na het plan 'Horizon 2011'. Dat plan werd begin 2009 opgezet om de groep weer op de rails te zetten. In dat plan werd in een herziening van het risicomanagement voorzien, evenals de onvermijdelijke daling van de algemene kosten, onder meer door de afvloeiing van 130 bruggepensioneerden. Nu wil Ethias een nieuwe start nemen op de basis die nog overblijft: met name de niet-levensverzekeringen (auto, brand, enzovoort). "We hebben 14 procent van die markt in handen (13,3 procent volgens Assuralia, nvdr). Bedoeling is om dat aandeel niet te laten afkalven en zelfs met alle mogelijke middelen uit te breiden", kondigt Thiry aan. Ethias is de vierde grootste verzekeraar op de markt en als het enkel over de tak niet-leven gaat het nummer drie na AG Insurance en Axa. Om zijn positie te versterken, heeft het al maatregelen genomen om de business met zijn historische clientèle van openbare diensten op te krikken door het filiaal Ethias Service in het leven te roepen. "Daardoor kunnen we nu ook het beheer van pensioenfondsen aanbieden aan overheidsinstellingen", geeft Thiry aan. Tevoren werd Ethias belemmerd omdat het verplicht was om uitsluitend via verzekeringen te werken. Een andere ontwikkelingsas die op de raad van bestuur ter discussie kwam, had betrekking op de verkenning van nieuwe markten. "We hebben besloten om onze ontwikkeling te richten op de bedrijven en in het bijzonder op de kmo's", zegt Thiry. "Dat zal niet van de ene dag op de andere gebeuren, want er moeten daarvoor aangepaste producten ontwikkeld worden en de distributie via de makelaars dient uitgebreid te worden, want dat is het kanaal waarmee we die markt kunnen bereiken." Dat wordt dus voor Ethias de tweede expansiegolf. De groep die zich aanvankelijk enkel bezighield met de openbare diensten en de ambtenaren, had sinds de jaren negentig zijn activiteiten uitgebreid tot de particulieren en mikt nu dus op ondernemingen. "Bij de ondernemingen, vooral dan de kmo's, bedraagt ons marktaandeel 4 procent, tegenover 14 procent voor de hele niet-levenmarkt. Dat verschil kan worden beschouwd als groeipotentieel." Dat beleid gaat gepaard met een verbetering van het netwerk van directe verkoop, dat aan de basis ligt van het distributiesysteem van Ethias. "We gaan nieuwe kantoren openen en andere verplaatsen. Ook onze rechtstreekse actie via internet en callcenters wordt herzien teneinde de cross selling te bevorderen." Vervolgens moet ook worden gekeken naar de evolutie van de groep na 2013. De beperkingen die opgelegd werden door de Europese Commissie zijn vanaf dan niet meer van toepassing. De teller wordt dan weer op nul gezet. "Ik hou niet zo van die uitdrukking, omdat ze suggereert dat we geen lessen zouden hebben getrokken uit het verleden", zo gaat Bernard Thiry verder. Maar de groep kan dan opnieuw levensverzekeringen aanbieden. Na 2013 zal er aan de structuur normaal gezien niets veranderen. De groep zegt weliswaar dat hij nog mutualistisch van inborst is, maar is dat in feite nog nauwelijks sinds de intrede van de overheidsaandeelhouders. Die hebben nu 75 procent van het kapitaal plus drie aandelen in handen. Die mutualistische inspiratie is een eufemisme dat verwijst naar het minderheidsaandeel van het coöperatieve aandeelhouderschap via de onderlinge verzekeringsmaatschappij Ethias Gemeen Recht, een groepering van onderlinge verzekeringsmaatschappijen die bijna 25 procent in handen heeft van de Ethias-vennootschap die voortgekomen is uit de herstructurering eind 2008. "We zijn een privé-onderneming met publieke aandeelhouders", benadrukt Bernard Thiry. "De boodschap die ik van mijn aandeelhouders te horen krijg, is een boodschap van stabiliteit. Geen enkele onder hen heeft ons gevraagd om een terugtrekking uit het kapitaal voor te bereiden." Een terugkeer naar een ziekenfondsstructuur is dus niet aan de orde. "Het is uiteindelijk aan de aandeelhouders om daarover een positie in te nemen." Intussen vormt Ethias voor de publieke aandeelhouders (federale staat, Vlaams gewest, Waals gewest) een ware First-rekening uit de betere jaren. De overheden krijgen een gegarandeerd dividend van 10 procent per jaar. Dat is de prijs die moet worden betaald voor de wederopstanding van Ethias. Het onderlinge aandeelhouderschap krijgt tot 2013 geen vergoeding uitgekeerd. Het gegarandeerde dividend kost 150 miljoen euro per jaar. "Historisch gezien, heeft de onderneming altijd zulke resultaten neergezet", verzekert Thiry ons. In 2009 werd ze met een positief saldo van 37 miljoen euro weer winstgevend en dit jaar wordt opnieuw vooruitgang geboekt met een winst van 40 miljoen euro tijdens het eerste halfjaar. robert van apeldoorn