Petrofina is nog altijd de onklopbare koploper. Verder in de lijst zijn de vooruitgangen echter spectaculair, vooral in de staalsector, zowel in het noorden als in het zuiden van het land.
...

Petrofina is nog altijd de onklopbare koploper. Verder in de lijst zijn de vooruitgangen echter spectaculair, vooral in de staalsector, zowel in het noorden als in het zuiden van het land.Voor we de bedrijven grondig bekijken, volgt hier een kort overzicht van de belangrijkste groepen in ons land : het zijn er 100 in totaal, met vermelding van hun nationaliteit. Bovendien geven we voor elke groep in het klassement de sector waarin deze actief is, de omzet en de afschrijvingen van de laatste twee boekjaren. Ook de cashflow werd opgenomen om, door aftrekking, de nettowinst van die periode te kunnen berekenen. De materiële vaste activa : terreinen, installaties, machines, uitrusting, enz. tonen de mate van verankering van die groepen in België. De investeringen geven dan weer een idee van de duurzaamheid van die verankering en van de manier waarop iedere groep aan de toekomst werkt. Het personeelsbestand ten slotte laat toe het belang van iedere groep in te schatten op het vlak van de werkgelegenheid. Zelfs als ze niet in ons land gevestigd is. Voor elke moedermaatschappij publiceren we de gegevens van de laatste twee boekjaren en ook die van alle andere participaties waarvan de omzet boven de 1 miljard ligt. Alle bedragen zijn uitgedrukt in miljoenen en de controlegraad wordt als totaal beschouwd, telkens als de moedermaatschappij, in haar jaarrapport, praat over een filiaal alsof het over haar eigendom gaat, zonder verdere details.STAMBOOM.Dit klassement verschilt uiteraard volledig van onze algemene klassering, opgesteld per juridische entiteit. Hier speelt alleen het begrip "groep" een rol. Het begrip "subgroep" telt enkel mee in zoverre de omzet ervan ten minste tien miljard is. Vandaar dat u in het klassement zowel de Generale Maatschappij van België als haar belangrijkste componenten vindt : Tractebel, Union Minière of Recticel. U kan de subgroepen onderscheiden van de moedermaatschappijen door een dubbele asterisk onder hun naam met onmiddellijk rechts de naam van de moedermaatschappij, zodat u gemakkelijk de "stamboom" kan opklimmen. In principe staat elke moeder hoger dan haar dochter, behalve de Generale die door haar 42 %-filiaal Tractebel wordt voorbijgestoken. De Generale heeft altijd hardnekkig geweigerd Tractebel te consolideren ondanks een feitelijke controle. Sinds GBL haar aandelen in dit bedrijf heeft verkocht, is de controle (62 %) ook rekenkundig. Zodanig dat de rekeningen van Tractebel geïntegreerd zouden moeten zijn in die van de Generale. Door deze manier van werken, moeten we natuurlijk de moedermaatschappijen waarvan de rekeningen een beetje te veel die van hun enige filiaal benaderen uit ons klassement schrappen, zoals bijvoorbeeld Finspa-Spadel. Anders zouden we eigenlijk bijna tweemaal dezelfde groepen rangschikken. SPOORLOOS.Om onze lijst van de best geplaatsten samen te stellen, hebben we twee bronnen geraadpleegd. Ten eerste de geconsolideerde rekeningen die een aantal groepen moeten publiceren. En ten tweede de wedersamenstellingen om ook die filialen van buitenlandse groepen die actief zijn in België te kunnen opnemen, filialen die vrijgesteld zijn van consolidering op Belgisch niveau, omdat er een andere bestaat op hoger niveau. De lijst is zo volledig mogelijk, maar de vergeetachtigen, de onwrikbaren en de achterblijvers zijn er niet in opgenomen. Euro Shoe Unie, bijvoorbeeld, (omzet 6 miljard en 13 filialen) publiceert geen geconsolideerde jaarrekening hoewel één van de maatschappijen van de groep het tegendeel beweert, terwijl een andere, ongetwijfeld bedachtzamer, er zorgvuldig van afziet wat dan ook te vermelden in de "verklaring in verband met de geconsolideerde jaarrekeningen", die alle bedrijven volgens de wet moet invullen en waarop ze ten minste ja of nee moeten antwoorden. Aleurope heeft haar eerste geconsolideerde jaarrekeningen neergelegd twee jaar na de afsluiting van het boekjaar. Men huivert bij het idee wat er zou zijn gebeurd als de verantwoordelijken van dit depot niet onder de firmanaam "Bon Management" naar buiten waren getreden ! Ziegler ten slotte (omzet 5 miljard) hoort al jaren van zijn commissaris-revisor dat, "in tegenstelling tot het Koninklijk Besluit van 6 maart 1990 in verband met de geconsolideerde jaarrekeningen van de bedrijven en in het bijzonder van artikel 4 over de consortiums, de NV Ziegler de rekeningen van haar groep niet heeft geconsolideerd". CONTROLE.Consolidatie vertrekt van het begrip controle, rechtscontrole voor de filialen en feitelijke controle voor de groepen. Bedrijven worden inderdaad verondersteld "op een onweerlegbare manier" onder één enkele leiding te staan, wanneer deze unieke leiding het resultaat is van contracten gesloten tussen de bedrijven of van statutaire clausules of omdat hun bestuursorganen grotendeels samengesteld zijn uit dezelfde personen.De wedersamenstellingen van groepen leiden ook eerder tot schattingen dan tot officiële cijfers, maar het doel is de groep ongeveer correct te situeren, in verhouding tot de andere actieve groepen in ons land. Daarom echter moeten alle filialen van eenzelfde groep hun jaarrekeningen binnen een redelijke termijn neerleggen, wat meestal niet het geval is. De schattingen kunnen onderscheiden worden van de regelmatige balans door een asterisk onmiddellijk vóór de omzet van de moedermaatschappij.T.C.