PROTEST VAN DE GEMEENTEN.
...

PROTEST VAN DE GEMEENTEN.Ook Limburg plant een overkoepelende structuur voor de realisatie van zijn afvalbeleid. Vorige maand maakte gedeputeerde Frieda Brepoels de oprichting van een Provinciaal Afvalstoffen Agentschap ( PAA) bekend. Deze coöperatieve vennootschap krachtens artikel 43, paragraaf 2, van het afvalstoffendecreet, bestaat uit de gemeenten en intercommunales (60%), de provincie (30%) en de Vlar (10%). PAA zal bepalen hoe en waar al het ingezameld afval in Limburg zal worden be- en verwerkt. Maar de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ( VVSG) heeft bedenkingen bij de rechtsgeldigheid van deze superstructuur. Volgens stafmedewerker Werner Annaert mag de PAA het gemeentelijk afvalbeleid niet zo verregaand coördineren. Zo verliezen de lokale besturen een groot deel van hun controle en krijgen ze ongevraagd de Vlar als privé-partner opgedrongen. Annaert: "In het afvalstoffenplan 1997-2001 worden de bevoegdheden van de diverse partijen duidelijk afgebakend. Ovam krijgt de opdracht afvalstoffenplannen op te stellen. Ook moet deze administratie de preventie, selectieve inzameling en verwerking van het huisvuil in goede banen leiden. De provincies worden belast met de ondersteuning van, en een controle op de uitvoering. Wanneer de gemeenten hun verplichtingen niet nakomen, moet de provincie een oplossing trachten te vinden. Alleen wanneer nodig, beschikt de Vlaamse Milieuholding ( VMH) - in casu de Vlaamse Maatschappij voor Afvalrecuperatie ( Vlar) - over een initiatiefrecht. Deze bevoegdheid blijft echter beperkt tot het oprichten, exploiteren of participeren in verwerkingscentra. De coördinatie is een taak van Ovam." Bovendien klaagt de VVSG de tweeslachtigheid van de Vlar aan. Annaert: "Theoretisch verdedigt deze VMH-dochter het algemeen belang. Maar in de praktijk stelt ze zich op als een privé-onderneming, die ruime winsten niet schuwt. Zo vraagt de Vlar voor haar participatie in een gemengde intercommunale telkens een vaste vergoeding van 10% à 15% voor de inbreng van haar knowhow. Dat is beduidend meer dan de huidige rentevoeten. Puur economisch zou een intercommunale dus beter een lening bij de bank afsluiten om een extern dienstenpakket in huis te halen. Bovendien beschik je dan over een vrije keuze."ERIC POMPEN