Is het toekennen van een eindejaarspremie een wettelijke verplichting? En als ik een eindejaarspremie uitkeer, hoeveel bedraagt dan de bedrijfsvoorheffing en de RSZ-bijdrage?

Geen enkele wet verplicht de werkgever ertoe een eindejaarspremie uit te keren. Werknemers hebben er alleen recht op als de premie voorzien werd in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van een sector of onderneming, in het arbeidsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst, of als het gaat om een gebruik in het bedrijf.
...

Geen enkele wet verplicht de werkgever ertoe een eindejaarspremie uit te keren. Werknemers hebben er alleen recht op als de premie voorzien werd in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van een sector of onderneming, in het arbeidsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst, of als het gaat om een gebruik in het bedrijf. De modaliteiten van de eindejaarspremie - de voorwaarden, het bedrag, de datum van uitbetaling... - worden bepaald door de paritaire comités. Dat verklaart de soms aanzienlijke verschillen tussen de sectoren. Ondernemingen die vallen onder het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden (PC 218) keren onder bepaalde voorwaarden een eindejaarspremie uit waarvan het bedrag doorgaans overeenstemt met het maandloon van de werknemer. Om recht te hebben op de premie moet de werknemer op het ogenblik van de uitbetaling in dienst zijn en minstens zes maanden anciënniteit hebben. Werknemers die in de loop van het jaar ontslagen werden (met uitzondering van de ontslagen om dringende reden) of met (pre)pensioen zijn gegaan, hebben recht op een eindejaarspremie naar rato van hun effectieve prestaties, als ze op het ogenblik van hun vertrek minstens zes maanden anciënniteit hadden. Werknemers die hun ontslag geven, hebben alleen recht op een evenredige premie als ze minstens vijf jaar anciënniteit hebben. Paritair comité 218 heeft ervoor gekozen om jaarlijkse vakantiedagen, wettelijke feestdagen, klein verlet, af- wezigheden door een arbeidsongeval of beroepsziekte, moederschapsrust en de eerste zes dagen afwezigheid door ziekte of een ongeval mee te tellen bij de effectieve prestaties. Aangezien de eindejaarspremie uitgekeerd wordt als tegenprestatie voor werk verricht binnen een arbeidscontract, maakt ze deel uit van het loon en is ze onderworpen aan so- ciale bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing wordt de eindejaarspremie beschouwd als een uitzonderlijke vergoeding. Het tarief is hoger dan dat voor het normale loon. Het varieert in functie van het normale brutoloon van de werknemer en bedraagt maximaal 53,50 procent. Voor de sociale bijdragen maakt de RSZ geen onderscheid tussen de eindejaarspremie en het normale loon. De premie wordt gewoon meegeteld voor de berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid.Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.