De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog
...

De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloogidden vorig jaar heeft de wetgever een maatregel ingevoerd die de aankoop van milieuvriendelijke ('schone') wagens moet stimuleren. Wie een personenwagen, een wagen voor dubbel gebruik of een minibus aankoopt met een maximale CO2-uitstoot van 115 gram per kilometer heeft voortaan recht op een belastingvermindering. VERMINDERING. Het voordeel neemt de vorm aan van een echte 'vermindering' van de belasting, en is daardoor een stuk socialer dan bijvoorbeeld de nieuwe aftrek voor de enige woning. Bij deze laatste aftrek wordt een bepaald bedrag afgetrokken van het belastbaar inkomen. Die aftrek vindt plaats 'aan de top', waar het progressief tarief van de belasting het hoogste is. Met als gevolg dat het belastingvoordeel het grootst is voor wie veel verdient, en dat het verhoudingsgewijs kleiner wordt naarmate u minder verdient. Het 'pensioensparen' bijvoorbeeld is een tussenvorm. Hier wordt geen bedrag afgetrokken van het belastbaar inkomen, maar wordt de belasting zelf verminderd. De mate waarin dit gebeurt, hangt evenwel nog steeds gedeeltelijk af van de hoogte van het belastbaar inkomen. De vermindering wordt immers berekend tegen de gemiddelde aanslagvoet die op het belastbaar inkomen van de belastingplichtige in kwestie van toepassing is. Met dien verstande dat de gemiddelde aanslagvoet waarmee in dit verband rekening wordt gehouden, nog op sommige punten wordt gecorrigeerd, en nooit minder dan 30 % en nooit meer dan 40 % mag bedragen. Wie veel verdient, geniet dus nog altijd een groter voordeel dan wie weinig inkomsten heeft. Maar het verschil is kleiner. SCHOON. Bij de belastingvermindering voor schone wagens is het voordeel voor iedereen (die eenzelfde wagen koopt) in principe gelijk. Het voordeel is gelijk aan 15 % van de aanschaffingsprijs wanneer de CO2-uitstoot minder dan 105 gram per kilometer bedraagt; en 3 % wanneer de CO2-uitstoot hoger is, zonder de grens van 115 gram per kilometer te overschrijden. Wie een schone wagen van bijvoorbeeld 10.000 euro aankoopt die recht geeft op een vermindering van 15 %, zal zijn belasting dus verminderd zien met 1500 euro. Ongeacht hoe hoog uw belastbaar inkomen is. Arm of rijk is in principe gelijk. Zij het, dat u wel geld moet hebben om een wagen te kopen. En dat u ook belasting moet betalen. Wie geen belasting betaalt (omdat hij te weinig belastbaar inkomen heeft, of bijvoorbeeld veel kinderen ten laste heeft) heeft uiteraard geen boodschap aan een vermindering van de belasting. Er valt dan niets meer te verminderen. PLAFOND. De belastingvermindering voor schone wagens is geplafonneerd. In principe is zij, zoals gezegd, gelijk aan 15 % of 3 % van de aanschaffingswaarde van het voertuig. Maar in absolute termen kan zij niet meer bedragen dan 3280 euro voor wagens die recht geven op een vermindering tegen 15 %, en 615 euro voor wagens waarvoor de vermindering 3 % bedraagt. Deze grenzen moeten nog worden aangepast aan de evolutie van het indexcijfer. Hoe hoog de geïndexeerde grenzen precies zijn, is op dit ogenblik nog niet officieel vastgesteld. Maar u mag ervan uitgaan dat de grenzen ongeveer bereikt worden bij een wagen die maximaal ongeveer 30.000 euro kost, voor wagens die recht geven op een vermindering van 15 %, en maximaal ongeveer 25.000 euro voor wagens die in aanmerking komen voor de vermindering tegen 3 %. De meeste schone wagens halen deze grenzen niet. Meestal gaat het immers om kleine wagens met een relatief bescheiden aanschaffingsprijs. TYPES. Wie wil weten welke types (en merken) van wagens in aanmerking komen voor de belastingvermindering, kan terecht op een speciale website van de federale overheid (www.health.fgov.be). Daar vindt u ze netjes opgesomd, gegroepeerd al naar gelang zij in aanmerking komen voor de vermindering van 15 %, dan wel 3 %. Op dit ogenblik komen slechts 7 types in aanmerking voor de vermindering tegen 15 %, en 27 voor de vermindering tegen 3 %. Tot de eerste soort behoren vier types van het merk Smart, en telkens eentje van Toyota, Audi en Volkswagen. Geen enkele daarvan overschrijdt (zonder opties) de grens van (ongeveer) 30.000 euro. Het merendeel blijft daar ver onder. Wie het voordeel wil genieten, moet weten dat alleen de aankoop van een nieuwe schone wagen recht geeft op de belastingvermindering. Dit wil zeggen dat de wagen nog nooit in België of in het buitenland ingeschreven geweest mag zijn. Tweedehandse wagens komen dus nooit in aanmerking. Bovendien is vereist dat de aankoop dateert van na 1 januari 2005. De datum op de factuur is doorslaggevend. Voorts is vereist dat de belastingplichtige een aankoopfactuur kan voorleggen waarop de verkoper heeft geattesteerd dat het wel degelijk om een nieuwe wagen gaat en dat hij ook kan bewijzen dat hij het bedrag dat op de factuur voorkomt wel degelijk heeft betaald. AANSLAGBILJET. Het belastingvoordeel is niet onmiddellijk voelbaar. De prijs van de wagen verandert niet. De vermindering wordt afgetrokken van de belasting die u over de inkomsten van het betrokken jaar verschuldigd bent. Voor wagens die in 2005 worden aangekocht, betekent dit dat u moet wachten op het aanslagbiljet dat op de inkomsten van 2005 betrekking heeft. Dat valt ten vroegste tegen eind 2006 in de bus. Jan Van Dyck Jan Van DyckSlechts 7 types komen in aanmerking voor de vermindering tegen 15 %: vier types van het merk Smart, en telkens eentje van Toyota, Audi en Volkswagen.