Volgende week: Thomas Leysen, Trends-premier/minister-president.Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be. eXtra informatie op www.trends.beDe functies van de leden van het zakenkabinet.
...

Volgende week: Thomas Leysen, Trends-premier/minister-president.Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be. eXtra informatie op www.trends.beDe functies van de leden van het zakenkabinet.Bart Verhaeghe. "Met dit principe wil hij de arbeidsflexibiliteit stimuleren en het overwerk verminderen. Dat vind ik positief. Maar hier vindt minister van Begroting Johan Vande Lanotte (SP.A) het nodig om op te merken dat er niet méér mag worden uitgegeven dan we binnenkrijgen. Met zulke budgettair neutrale hervormingen bereik je niet veel. We kunnen veel leren van de overleden Amerikaanse president Ronald Reagan. In de logica van zijn 'aanbodeconomie' moet je precies nagaan welk belastingtarief een stimulans zou zijn voor meer investeringen in België, en niet het tarief afstemmen op het punt waarop alle uitgaven zijn gedekt. De invoering van zo'n tarief vergt moed en visie. En het vereist een andere ingesteldheid van de bevolking. Als politici onder het mom van behoorlijk bestuur blijven ingaan op de wensen van de gemiddelde kiezer, kan straks alleen nog een economische big bang hervormingen realiseren. Politici moeten meer zijn dan het voetslaafje van de bevolking."Verhaeghe. "Of dat nu juist is of niet - volgens de oppositie zijn de reserves niet eens voldoende om de pensioenlasten van de overheid een maand lang te financieren -, het is een feit dat het Zilverfonds dient om bijkomende pensioenlasten te betalen. Dat vind ik kortzichtig. Het moet nu toch duidelijk zijn dat ons huidige systeem van sociale zekerheid, gebaseerd op het repartitieprincipe (huidige actieven betalen voor huidige gepensioneerden) niet vol te houden is. Dat werkt bij economische groei en een goede verhouding tussen werkenden en niet-werkenden. Maar er is vandaag nauwelijks substantiële groei en we broeden op een demografische tijdbom. De omschakeling naar een kapitalisatiesysteem (elke generatie kapitaliseert voor zijn eigen pensioen) lijkt me onvermijdelijk. Die omschakeling zal niet probleemloos gebeuren. Maar misschien kan het Zilverfonds hier voor de overbrugging zorgen? Zo zou het fonds tenminste een structurele maatregel ondersteunen in plaats van dienst te doen als een tijdelijk lapmiddel."Verhaeghe. "Je kan je de vraag stellen waarom zoiets niet spontaan gebeurt. Regio's staan te veel op hun autonomie, en ministers en ambtenaren hechten zich te veel aan hun bevoegdheden. Hoe moeilijk is het toch om in België een beleid te voeren. Zes regeringen en de hiermee gepaard gaande splitsingen van bevoegdheden, die vaak onderling zo verweven zijn. Als de kiezer zondag paars afstraft, denk ik dat hij hiermee ook kritiek uitoefent op ons bestuurlijk bestel. Willen we opnieuw een regering die krachtdadig kan optreden, dan zal er grondig gesnoeid moeten worden in de ministerposten en kabinetsleden en zullen de ministers hun ambtenaren weer daadwerkelijk moeten leiden. Die zogenaamde 'politieke correctheid', die dicteert dat een minister niet kan tussenkomen bij zijn eigen administratie omdat hij zich dan bezondigt aan favoritisme of belangenvermenging, is absurd en mist elke verantwoordelijkheidszin."Verhaeghe. "In 2010 zal een kwart van de traditionele diensten rond informatica- en telecommunicatiediensten zijn uitbesteed aan ontwikkelingslanden. De trend is onomkeerbaar en het is beter om erop in te spelen dan ze te miskennen. In plaats van de bestaande jobs kunstmatig te beschermen, zouden we ons beter bezighouden met de creatie van een omgeving die zo aantrekkelijk mogelijk is voor de jobs van de toekomst. Jeffrey E. Garten, de decaan van Yale School of Management, geeft ons in het economische weekblad Business-Week de volgende raad mee: als werknemers nieuw werk zoeken, zal de aanwezigheid van een aantal 'zekerheden' doorslaggevend zijn. Een goede ziekteverzekering, een verzekerd minimuminkomen, belastingvoordelen en leningen voor opleiding en een verlengde werkloosheidsvergoeding. Tezelfdertijd moeten we onze markten openen, jobs creëren die verband houden met de export van gesofisticeerde diensten, meer wetenschappers en inge- nieurs opleiden en meer buitenlands talent aantrekken."Verhaeghe. "Het is nu zaak zo snel mogelijk een regering te vormen. Er is maar één optie: met zijn drieën in een tripartite aan de slag gaan en tonen dat er leiderschap en visie is. Ik zou graag een beperkte en daadkrachtige beleidsploeg samengesteld zien van een zestal politieke topfiguren: personen die de nodige ervaring en rijpheid bezitten, die weten hoe de wereld in elkaar zit, met hier en daar iemand van de jonge generatie ertussen. P.D. nP.D.- Budgettair neutrale hervormingen. - Zilverfonds als tijdelijk lapmiddel. + Inspelen op uitbesteding van activiteiten. + Beperkte en daadkrachtige Vlaamse beleidsploeg.