Deze kaderwet, die nog moet worden omgezet in uitvoeringsbesluiten tegen 2012, beoogt enerzijds een grotere bescherming van consumenten en anderzijds een versterking van het banksysteem. De maatregelen hebben betrekking op zowel de financiële instellingen als op de consumenten en de beleggers.
...

Deze kaderwet, die nog moet worden omgezet in uitvoeringsbesluiten tegen 2012, beoogt enerzijds een grotere bescherming van consumenten en anderzijds een versterking van het banksysteem. De maatregelen hebben betrekking op zowel de financiële instellingen als op de consumenten en de beleggers. >Splitsing van het toezicht. De Fed (Amerikaanse Federal Reserve) zal toezicht houden op instellingen met een balans van meer dan 50 miljard USD terwijl de FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) het toezicht op de andere instellingen zal garanderen. >Beperking van bepaalde activiteiten ('Volcker-regel'). De instellingen onder toezicht van de Fed zullen niet meer mogen handelen voor eigen rekening, maar alleen voor rekening van hun cliënten. Hun participaties in private equity-fondsen en 'hedge funds' mogen niet meer dan 3 % van hun eigen vermogen bedragen en ze mogen niet meer dan 3 % van het kapitaal van de structuur in handen hebben. >OTC-derivaten. De banken zullen hun activiteiten in OTC-derivaten (swaps, enzovoort) in filialen moeten onderbrengen. Binnen dit en twee jaar zullen de derivaten op landbouwproducten, energieproducten, aandelen, metalen en credit default swaps (CDS) moeten worden gestandaardiseerd en verhandeld op openbare beurzen of via clearinghouses. >Systematisch risico. Het comité voor toezicht op de financiële stabiliteit kan failliete instellingen ontmantelen als het oordeelt dat er een systemisch risico bestaat. >Eigen vermogen. Hybride effecten kunnen binnen dit en vijf jaar niet meer worden geboekt als eigen vermogen. >Bureau voor financiële bescherming van consumenten. Dit bureau, dat is opgericht door de Fed, komt tussen bij vastgoedkredieten, creditcards en alle financiële producten bestemd voor particulieren. Alleen autokredieten aangeboden door concessiehouders vallen buiten zijn bevoegdheid. >Creditcards. Creditcardcommissies zullen worden geplafonneerd. >Vastgoedkredieten. Kredietinstellingen dienen er zich van te vergewissen dat de kredietnemer de middelen heeft om zijn krediet terug te betalen. >Depositogarantie. De garantie van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ter waarde van 250.000 USD wordt bestendigd. >Effectisering. De banken zullen 5 % van geëffectiseerde kredieten op hun balans moeten bewaren. >Ratingagentschappen. Er zal binnen de Securities and Exchange Commission een bureau worden opgericht dat toezicht zal houden op de ratingagentschappen. >'Hedge funds'. De private equity-fondsen en de 'hedge funds' met activa van meer dan 150 miljoen USD zullen zich bij de SEC moeten registreren. Crisisbestrijding? De regering Obama heeft weliswaar bepaalde toegevingen moeten doen (toelaten van speculatie voor eigen rekening ter hoogte van 3 % van het eigen vermogen), maar is er niettemin in geslaagd om grote stukken van de financiële sector onder een zekere vorm van regulering te plaatsen. Deze hervorming zal zeker geen crisissen kunnen vermijden, maar reikt de overheid wel instrumenten aan om ze in te dijken (als de banken tenminste niet de essentie van de hervorming omzeilen). Toch lijken niet alle waarnemers overtuigd. Jacques de Larosière, voormalig IMF-topman, gouverneur van de Franse nationale bank en voorzitter van BERD, is van mening dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in de eerste plaats nood hebben aan een goede 'politieagent' voordat de regelgeving strenger wordt. Hier situeert de uitdaging zich op het vlak van human resources en opleiding aangezien de Fed en de FDIC honderden nieuwe medewerkers zullen moeten aanwerven. Op het Oude Continent Ook al heeft de EU voorzien in de oprichting van pan-Europese instellingen die een inzagerecht hebben in het toezicht op de financiële sector op nationaal niveau, toch is Europa er niet in geslaagd om een gemeenschappelijke financiële regelgeving op te stellen. Elk land bepaalt dus zijn eigen criteria, wat een voordeel is voor de banken die zich in een machtspositie bevinden ten opzichte van de nationale regelgevers. Zelfs als de Amerikaanse hervorming als voorbeeld zal dienen, is het weinig waarschijnlijk dat de Europese banken zullen worden onderworpen aan bijvoorbeeld de Volcker-regel.(C) Deze hervorming zal zeker geen crisissen kunnen vermijden, maar reikt de overheid wel instrumenten aan om ze in te dijken