De laatste tijd wordt er veel geschermd met het akkoord van Wassenaar. Dat akkoord ondertekenden de Nederlandse sociale partners op 24 november 1982. Het is de hoeksteen van het "Nederlandse model" waar werkgevers graag naar verwijzen. Maar weinigen kennen dit akkoord. Daarom citeren we het hierbij voluit :
...

De laatste tijd wordt er veel geschermd met het akkoord van Wassenaar. Dat akkoord ondertekenden de Nederlandse sociale partners op 24 november 1982. Het is de hoeksteen van het "Nederlandse model" waar werkgevers graag naar verwijzen. Maar weinigen kennen dit akkoord. Daarom citeren we het hierbij voluit : "CENTRALE AANBEVELINGEN INZAKE ASPECTEN VAN EEN WERKGELEGENHEIDSBELEID.De in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde centrale organisaties van werkgevers en werknemers :- overwegende dat essentieel voor een structurele verbetering van de werkgelegenheid is :herstel van economische groei, een stabiel prijspeil, versterking van de concurrentiekracht van ondernemingen en in samenhang daarmee verbetering van de rendementspositie ;- overwegende dat een daarop in positieve zin gericht meerjarenbeleid op sociaal en economisch terrein op alle niveaus noodzakelijk is ;- overwegende dat ook bij herstel van de economische groei het op middellange termijn niet mogelijk zal zijn de gehele beroepsbevolking, alsmede de aanwas daarvan in de komende jaren aan werk te helpen ;- overwegende dat daartoe in samenhang met het bovengenoemde beleid een beleidsaanpak over meerdere jaren is geboden, gericht op een betere verdeling van de bestaande werkgelegenheid ; een aanpak waarin meerdere vormen van herverdeling van werkgelegenheid in aanmerking komen, zoals arbeidsduurverkorting, deeltijdarbeid, bestrijding van jeugdwerkloosheid ;- overwegende dat in samenhang met de door c.a.o.-partijen te maken afspraken over vorm, fasering en werkgelegheidseffecten als een van de uitgansgpunten dient te gelden dat, mede gelet op de zwakke financiële positie van de bedrijven, een betere verdeling van de bestaande werkgelegenheid niet tot een verhoging van de kosten mag leiden ;- overwegende dat er naar gestreefd moet worden om zo'n beleid in het jaar 1983 een reële aanzet te geven, waarbij over een mogelijke andere besteding van reeds in c.a.o. 's vastgelegde loonafspraken uitsluitend op c.a.o.-niveau in vrijheid dient te kunnen worden onderhandeld ;I. doen een beroep op c.a.o.-partijen de voorwaarden te creëren om zo spoedig mogelijk een beleid in deze zin tot stand te brengen ;II. spreken uit dat er daarnaast aanleiding bestaat om in de Stichting van de Arbeid ter zake van een aantal aspecten met betrekking tot de herverdeling van arbeid en de bestrijding van de jeugdwerkloosheid overleg te voeren met de bedoeling om daarover voor 1 januari 1983 aanbevelingen te doen ;III. spreken de wenselijkheid uit met behoud van ieders opvattingen en gevoelens met betrekking tot de beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet dat op basis van de hierboven genoemde overwegingen en beleidsintenties, de c.a.o.-onderhandelingen 1983 in de ondernemingen en bedrijfstakken op korte termijn worden gestart en doen een dringend beroep op het kabinet om het mogelijk te maken dat partijen op basis van bovenstaande aanbevelingen in vrijheid op c.a.o.-niveau kunnen onderhandelen. Zij verbinden daaraan de bereidheid om in de loop van het voorjaar 1983 het kabinet te informeren over de feitelijke ontwikkelingen in en uitkomsten van de c.a.o.-onderhandelingen."