De immer joviale Karel Stessens, voorzitter van de Vlaamse ACOD en vicevoorzitter van de socialistische overheidsvakbond, schuwt het triomfantelijke taalgebruik niet: "Ik kan gerust spreken van een mijlpaal in onze geschiedenis. De ACOD laat het zuiver unitaire verleden achter zich. Volgende week worden de nieuwe statuten definitief goedgekeurd. De overheidsvakbond heeft voortaan drie autonome vleugels: een Vlaamse, een Waalse en een Brusselse. Dat maakt het voor ons mogelijk om standpunten in te nemen die losstaan van de problemen in bijvoorbeeld Wallonië."
...

De immer joviale Karel Stessens, voorzitter van de Vlaamse ACOD en vicevoorzitter van de socialistische overheidsvakbond, schuwt het triomfantelijke taalgebruik niet: "Ik kan gerust spreken van een mijlpaal in onze geschiedenis. De ACOD laat het zuiver unitaire verleden achter zich. Volgende week worden de nieuwe statuten definitief goedgekeurd. De overheidsvakbond heeft voortaan drie autonome vleugels: een Vlaamse, een Waalse en een Brusselse. Dat maakt het voor ons mogelijk om standpunten in te nemen die losstaan van de problemen in bijvoorbeeld Wallonië."Een jaar geleden zag het er voor buitenstaanders naar uit dat Karel Stessens (56) voor een bijna onmogelijke opdracht stond. Het ABVV had een sterk unitair imago. Tegelijk waren er spanningen binnen de metaalvakbond, die tot een splitsing van ABVV-metaal hebben geleid. Dat heeft echter geen invloed gehad op het 'regionaliseringsproces' van de ACOD. Stessens: "Wij hebben de tijd genomen om te discussiëren over het waarom en hoe van autonome vleugels. Het versterken van het Vlaamse niveau stond in de sterren geschreven. Tegenover een duidelijke politieke structuur zoals de Vlaamse regering en administratie moet een Vlaamse vakbond staan. Dat is de logica zelf. De federale ACOD bestaat nog altijd en houdt zich met federale materies bezig. Zo moet binnen de federale NMBS een duidelijk Belgisch ACOD-tegengewicht blijven bestaan."Als Stessens het in 2005 niet altijd makkelijk heeft gehad ("het was een turbulent jaar"), dan heeft dat te maken met een aantal andere dossiers die onverwacht op tafel kwamen. Zoals de Europese havenrichtlijn, die ook de ACOD niet ongevoelig liet. "De beloodsing van schepen werd er uitgetrokken," legt Stessens uit. "Dat is een groep van werknemers wiens belangen wij behartigen."En dan was er het Generatiepact. Niet zonder enige fierheid blikt Stessens terug op de betogingen om de regering onder druk te zetten om het Generatiepact bij te sturen. Al werden wel vragen gesteld bij de sterke betrokkenheid van de ACOD in het dossier. Het Generatiepact heeft immers betrekking op de privé-sector. Stessens: "Vergeet niet dat onze Centrale twee vleugels telt. Een deel van onze leden valt onder de privé-wetgeving, zoals het personeel uit het stads- en streekvervoer en de werknemers in de gas- en elektriciteitssector. We hadden er dus alle belang bij om ook actie te voeren. En het heeft resultaten opgeleverd."Van rust is er voor Stessens voorlopig geen sprake. Onlangs stelde Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) een aantal vragen bij de betaalbaarheid van de ambtenarenpensioenen. "Ik heb er geen probleem mee dat hierover gepraat wordt," aldus Stessens. "Althans, zolang er in dit dossier geen verrottingsstrategie wordt toegepast. Wanneer de discussie start met enkel te zeggen dat de ambtenarenpensioenen te hoog zijn en dat de enige oplossing erin bestaat ze naar beneden te halen, dan pas ik. We zouden beter eens nagaan wie nog enkel over een ambtenarenpensioen beschikt. Veel ambtenaren hebben in de privé-sector gewerkt of zijn als contractuelen voor de overheid gaan werken. Ik wil de discussie gerust aangaan, maar dan moet men er wel rekening mee houden dat het overheidspersoneel bijvoorbeeld niet over een tweede pijler voor pensioensparen beschikt."KAREL STESSENS IS: voorzitter van de Vlaamse ACOD en vicevoorzitter van de federale ACOD. VRIJE TIJD: korfbal. A.M.