De zesde staatshervorming droeg een reeks bevoegdheden, waaronder die voor de woonbonus voor hypothecaire leningen, over van de federale naar de gewestelijke overheden. Dat had tot gevolg dat de fiscale aangifte met betrekking tot het inkomstenjaar 2014 heel wat ingewikkelder werd als u heeft geleend om een eigen woning te kopen of te bouwen, en zeker wanneer u nog een tweede woning bezit en daarvoor hebt geleend.
...

De zesde staatshervorming droeg een reeks bevoegdheden, waaronder die voor de woonbonus voor hypothecaire leningen, over van de federale naar de gewestelijke overheden. Dat had tot gevolg dat de fiscale aangifte met betrekking tot het inkomstenjaar 2014 heel wat ingewikkelder werd als u heeft geleend om een eigen woning te kopen of te bouwen, en zeker wanneer u nog een tweede woning bezit en daarvoor hebt geleend. De berekening van de te betalen of terug te krijgen belasting vereiste ook een aangepast berekeningsprogramma van de fiscus. Dat gaat uiteraard met kinderziektes gepaard. Bij de aangifte bleek al dat het berekeningsprogramma geen optimalisatie ging toepassen van de kapitaalaflossingen tussen man en vrouw die samen hebben geleed om een woning te kopen of te bouwen. Meer dan ooit doet u er dus goed aan de afrekening in de personenbelasting - het zogenoemde aanslagbiljet - te laten nakijken door iemand met kennis van zaken. Dat kan een bankier of een verzekeringsmakelaar zijn, maar beter nog een fiscalist, een boekhouder of een accountant. Als u uw belastingen hebt laten invullen door een fiscalist, dan kunt u natuurlijk die persoon aanspreken om het nazicht uit te voeren. Vergelijk het bedrag dat u op voorhand hebt laten berekenen met het bedrag dat u terugvindt op het aanslagbiljet van de fiscus. Het kleinste verschil is voldoende om alarm te slaan, zeker wanneer het in uw nadeel is.Gaat u niet akkoord met de fiscale afrekening van uw inkomsten, dan moet u in principe een bezwaarschrift indienen bij de fiscus. Zo'n bezwaarschrift is niet altijd nodig. Gaat het om zogenaamde materiële vergissingen, dan kunt u opteren voor de procedure van de 'negatieve inkohiering'. De fiscale controleur zet dan de fout recht zonder dat u een bezwaarschrift moet indienen. Een eenvoudig telefoontje of een brief naar de fiscus is dan voldoende. Materiële vergissingen zijn eenvoudige schrijffouten, rekenfouten of andere vergissingen uit onoplettendheid waarover geen discussie mogelijk is, ongeacht of die fouten te wijten zijn aan de belastingplichtige of de fiscus. Gaat het echter om een betwisting die verder gaat dan een eenvoudige vergissing, dan kan die enkel worden rechtgezet door een bezwaarschrift in te dienen. Vanaf de verzendingsdatum van het aanslagbiljet hebt u zes maanden de tijd om een bezwaarschrift in te dienen bij de gewestelijke directeur 'in wiens ambtsgebied de aanslag is gevestigd'. U vindt zijn naam en adres op het aanslagbiljet. Doe dat bij voorkeur bij aangetekend schrijven omdat u op die manier een bewijs hebt. Enkel in geval van overmacht kan de termijn van zes maanden worden verlengd. Er is geen wettelijke termijn waarbinnen de gewestelijke directeur een uitspraak moet doen over het door u ingediende bezwaarschrift.