Bredere Vlaamse aanmoedigingspremie voor wie minder werkt

© iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

Wie voltijds, halftijds of voor 1/5de thuisblijft van het werk, kwam al langer in aanmerking voor een Vlaamse aanmoedigingspremie. Sinds 1 september is deze gunstmaatregel er ook als u 1/10de ouderschapsverlof opneemt.

Als werknemer heeft u verschillende mogelijkheden om gedurende een bepaalde periode wat minder of zelfs helemaal niet te werken. U kunt tijdskrediet opnemen om voor iemand te zorgen of om een opleiding te volgen. Of u kunt kiezen voor een van de drie thematische verloven waarvoor specifieke voorwaarden en regels bestaan: verlof voor medische bijstand, palliatief verlof en ouderschapsverlof.

Verlof voor medische bijstand

Verlof voor medische bijstand kunt u aanvragen om voor een zwaar ziek gezinslid of familielid te zorgen. U heeft de keuze uit tijdelijk 4/5de werken, halftijds werken of helemaal niet werken. Het verlof kunt u opnemen in blokken van één tot drie maanden. Er geldt een maximumperiode van één jaar (bij niet werken) of twee jaar (bij 4/5de of halftijds werken). Voor alleenstaanden zijn er soepelere regels. Voor werknemers in de privésector is verlof voor medische bijstand een recht: uw werkgever kan u dit niet weigeren.

Palliatief verlof

Palliatief verlof is mogelijk voor wie zorg wil verstrekken aan een ongeneeslijk zieke, terminale patiënt. Die hoeft zelfs geen gezins- of familielid te zijn. Ook hiervoor kiest u tussen 4/5de werken, halftijds werken of helemaal niet werken. Het palliatief verlof geeft recht op één maand afwezigheid, die u naargelang het gekozen systeem al dan niet spreidt over een langere termijn. Deze periode kan twee keer met een maand verlengd worden indien u opnieuw een attest kunt voorleggen. Ook deze vorm van thematisch verlof mag u niet geweigerd worden.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof werd in het leven geroepen voor ouders die meer tijd willen om bij hun kinderen te zijn. Dit verlof moet starten voordat uw kind twaalf jaar wordt. Heeft uw zoon of dochter een fysieke of mentale handicap van minstens 66 procent, dan wordt de leeftijdsgrens opgetrokken tot 21 jaar. Uw werkgever mag u het ouderschapsverlof niet weigeren. Hij kan het wel met maximaal zes maanden uitstellen, op voorwaarde dat hij daarvoor gegronde redenen kan geven.

U hebt de keuze uit verschillende formules, die u bovendien mag afwisselen:

• Helemaal niet werken gedurende vier maanden (op te splitsen per week of per maand),

• Halftijds werken gedurende acht maanden (op te splitsen per maand of minimaal twee maanden),

• 4/5de werken gedurende twintig maanden (op te splitsen in periodes van vijf maanden), of

• 1/10de werken gedurende maximaal veertig maanden (op te splitsen in periodes van tien maanden).

Deze laatste optie is nieuw sinds 1 juni 2019. Wie voltijds werkt, kan nu 1/10de ouderschapsverlof opnemen. Hierdoor kunt u uw arbeidsprestaties verminderen met één dag om de twee weken of met een halve dag per week. De minimale duur van voltijds ouderschapsverlof werd sinds 1 juni 2019 ook verkort van een maand naar een week, en halftijds ouderschapsverlof kan voortaan per maand opgenomen worden in plaats van per minimaal twee maanden. Voor al deze nieuwe mogelijkheden hebt u het akkoord van uw werkgever nodig.

Beide ouders kunnen ouderschapsverlof nemen. Als de ene ouder zijn recht hierop niet opneemt, kan hij dat recht niet overdragen op de andere ouder.

Aanmoedigingspremie

Tijdens uw tijdskrediet, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof of ouderschapsverlof komt u in aanmerking voor een federaal vervangingsinkomen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Bovenop die onderbrekingsuitkering hebt u mogelijk nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. Die premie geldt zowel voor werknemers uit de privésector als de socialprofitsector. Er gelden uitzonderingen voor de op 1 juni 2019 ingevoerde formules:

• Kiest u ervoor om uw voltijds ouderschapsverlof per week in plaats van per maand op te nemen, dan komt u niet in aanmerking voor de Vlaamse aanmoedigingspremie.

• Kiest u ervoor om uw halftijds ouderschapsverlof per maand in plaats van minimaal twee maanden op te nemen, dan heeft u evenmin recht op deze premie.

• Kiest u voor 1/10de ouderschapsverlof, dan kon u tot voor kort evenmin aanspraak maken op de Vlaamse aanmoedigingspremie. Sinds 1 september 2020 is dat veranderd. Werkt u in de privésector, dan hebt u nu recht op een extra premie 30,54 euro netto per maand. Werknemers uit de socialprofitsector krijgen een maandelijks nettobedrag van 76,36 euro.

Aanvragen en opvolgen

Wilt u thematisch verlof nemen, dan moet u uw werkgever vooraf schriftelijk waarschuwen. Bij verlof voor medische bijstand en palliatief verlof kan dat via brief of e-mail. Opteert u voor ouderschapsverlof, dan moet de kennisgeving per aangetekend schrijven gebeuren, of door afgifte van een brief waarvan uw werkgever een dubbel voor ontvangst ondertekent. Er gelden minimumtermijnen.

Daarnaast moet u bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een aanvraag indienen. Dat kan online voor zowel het verlof voor medische bijstand, palliatief verlof als ouderschapsverlof. U kunt uw dossier nadien raadplegen op MySocialSecurity. Toegang tot deze portaalsite van de sociale zekerheid krijgt u met uw elektronische identiteitskaart, maar inloggen kan ook met de handige Itsme-app op uw smartphone of tablet. Via de onlinetoepassing Break@Work krijgt u een overzicht van het aantal dagen thematisch verlof waarop u nog recht hebt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content