Het liefste leger ter wereld

Erik Bruyland Erik Bruyland is senior writer bij Trends.

Het Leger des Heils probeert met de tijd mee te gaan, maar schrikt nog van het woord ‘marketing’.

Het Leger des Heils wil meer aan public relations gaan doen. Met kerst staan ze er weer, in een ouderwets uniform en een vreemd hoedje. Luitenant-kolonel Keith Howarth is zich bewust van het imagoprobleem rond zijn heilssoldaten. Twee jaar geleden begon het Leger met direct mailing. “We moeten op dat vlak nog veel bijleren,” weet hij. Het woord ‘marketing’ ligt hem niet goed in de mond. “Er zijn bedrijven die gunstig reageren, liefst discreet.” Hij noemt dan ook geen namen.

Vanuit het Brusselse hoofdkwartier begeleidt Howarth een staf van 120 medewerkers in vaste dienst, bijgestaan door talloze vrijwilligers. Het ‘leger’ is uiteraard hiërarchisch gestructureerd, maar toch functioneren de twaalf centra voor sociale werken (twee in Vlaanderen, één in Wallonië en negen in Brussel) als ‘zelfstandige units’. Ze bieden onderdak en professionele begeleiding aan een vierhonderdtal daklozen (onder wie een negentig asielzoekers), behoeftige gezinnen, ongehuwde moeders en door de rechter geplaatse kinderen.

De Belgische afdeling, één van de 104 in de wereld, bestaat juridisch uit twee afzonderlijke VZW’s die financieel op eigen benen staan, los van het internationale hoofdkwartier in Londen (zie www.salvationarmy.org). Er is de vzw Leger des Heils waarin de hoofdzetel (tien administratieve medewerkers en 21 ‘officieren’) is ondergebracht, plus veertien ‘evangelische kerken’ “want hoewel we onze heilsboodschap aan niemand opdringen, willen we ze ook niet verdringen,” aldus Howarth. Deze vzw had vorig jaar 56 miljoen werkingskosten, die gedekt worden door inkomsten uit legaten (30 miljoen) en giften (één miljoen). Huurgelden voor een dertigtal panden van de vzw, die ter beschikking staan van de tweede vzw Sociale Werken, brengen 22 miljoen op. Het eigen patriumonium aan gebouwen heeft een boekhoudkundige waarde van 161 miljoen frank. Ernst & Young controleert de jaarrekeningen. Londen verricht om de drie jaar een eigen audit.

De vzw Sociale Werken had vorig jaar 205 miljoen werkingskosten, die quasi gecompenseerd worden door 69 miljoen aan bijdragen van de gasten (voor logement en voeding), 102 miljoen aan subsidies van de Vlaamse en de Franse Gemeenschappen (voor de lonen van het personeel); 21 miljoen aan opbrengsten uit de verkoop van tweedehandsspullen en zo’n 8 miljoen uit giften. De opbrengst van de jaarlijkse kerstactie gaat integraal naar kerstpaketten voor een 1000-tal behoeftige gezinnen.

erik bruyland

Partner Content