Een werknemer met loopbaan-onderbreking ontslaan

Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.

We willen een bediende ontslaan die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd wegens ouderschapsverlof. Moeten we speciale voorzorgen nemen?

Het is niet verboden een werknemer te ontslaan van wie de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk is opgeschort vanwege loopbaanonderbreking of tijdskrediet. Werknemers die palliatief verlof, verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, ouderschapsverlof of een vorm van tijdskrediet nemen, genieten wel speciale bescherming tegen ontslag.

Vanaf de datum van de schriftelijke aanvraag tot drie maanden na afloop van de periode met verminderde prestaties (twee maanden onder het cao nr. 64), mag de werkgever de arbeidsovereenkomst van die werknemers niet eenzijdig beëindigen, tenzij om een dringende reden of een reden waarvan de aard en de oorsprong vreemd zijn aan de aanvraag of de uitoefening van het recht op loopbaanonderbreking of op tijdskrediet. Anders heeft de beschermde werknemer recht op een forfaitaire schadevergoeding van zes maanden loon (het bedrag wordt berekend op basis van het deeltijdse loon).

Bij bedienden hangt de duur van de opzeggingstermijn af van het brutojaarsalaris. Bij een werknemer met gedeeltelijke loopbaanonderbreking of met tijdskrediet moet u bovendien nagaan of u rekening moet houden met het hypothetische voltijdse loon of met het werkelijke loon voor de deeltijdse prestaties. Volgens het Grondwettelijk Hof moet de berekening gebeuren op basis van het hypothetische voltijdse loon.

De werkgever kan ook beslissen de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en een opzeggingsvergoeding te betalen. Het bedrag daarvan stemt overeen met het loon op dat moment voor de duur van de opzeggingstermijn. Maar er is een probleem: volgens sommigen gaat het om het werkelijke (en dus deeltijdse) loon, volgens anderen om het fictieve (voltijdse) loon. De algemene regel luidt dat de vergoeding moet worden berekend op basis van het salaris dat de werknemer heeft bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Die algemene regel geldt niet voor alle vormen van loopbaanonderbreking. Een arrest van het Europees Hof van Justitie uit 2009 zegt uitdrukkelijk dat de opzeggingsvergoeding van werknemers die hun arbeidsprestaties deels hebben verminderd wegens ouderschapsverlof, berekend moet worden op basis van het fictieve voltijdse loon. Tot nu toe is er nog geen eenduidigheid voor de andere vormen van loopbaanonderbreking of tijdskrediet.

Joni Roobaert, legal expert bij HDP

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content