BELASTINGVERMINDERING IS BELASTINGVERHOGING

De regering-Di Rupo heeft de fiscale aftrek voor een aantal uitgaven vervangen door een belastingvermindering. Enkele bestaande belastingverminderingen zijn verlaagd. Dat lijkt onschuldig, maar de extra belasting die u daardoor betaalt, kan flink oplopen.

In het regeerakkoord dat begin dit jaar bij de vorming van de regering-Di Rupo werd gesloten, staat dat de fiscale aftrek voor een aantal uitgaven wordt vervangen door een belastingvermindering. Die regeling werd onlangs vastgelegd in een wetsontwerp, dat werd ingediend bij het parlement. De maatregel gaat in vanaf het inkomstenjaar 2012. De vervanging van die fiscale aftrekposten door belastingverminderingen zal er mogelijk toe leiden dat u vanaf dit inkomstenjaar meer personenbelasting betaalt. Bovendien heeft de regering enkele bestaande belastingverminderingen verlaagd.

Pensioensparen

Het maximumbedrag dat u kunt besteden aan het fiscale pensioensparen is voor het inkomstenjaar 2012 geïndexeerd tot 910 euro per pensioenspaarder. Om te berekenen hoeveel u bespaart door dat bedrag fiscaal in te brengen, moest u tot vorig inkomstenjaar de betaalde premie vermenigvuldigen met de bijzondere gemiddelde aanslagvoet. Die aanslagvoet hangt af van het gecorrigeerde belastbare inkomen, met een minimum van 30 procent en een maximum van 40 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting).

Vanaf het inkomstenjaar 2012 is het belastingvoordeel van het fiscale pen-sioensparen niet meer gelinkt aan het inkomen. Voortaan geldt een vaste belastingvermindering van 30 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting). In het slechtste geval is het eigenlijke belastingvoordeel dus 10 procent lager dan vroeger.

Individuele levensverzekering

Als u een levensverzekering afsluit, kunt u kiezen voor een fiscaal contract. U krijgt dan een fiscaal attest van de levensverzekeraar en u kunt de betaalde premies fiscaal inbrengen tot maximaal 1830 euro. U mag de premies van de individuele levensverzekering echter alleen in mindering brengen als u geen hypothecaire lening hebt waarvan u de intresten en de kapitaalaflossingen al fiscaal aftrekt. De leningslasten van een hypothecair krediet hebben voorrang op de premies van een individuele levensverzekering.

Als u de premies van een individuele levensverzekering toch kunt aftrekken, is het belastingvoordeel, net zoals bij het pensioensparen, voortaan beperkt tot het eenvormige tarief van 30 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting). Het vroegere tarief van 30 à 40 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting) geldt niet langer.

Werknemersbijdrage groepsverzekering

Als u via uw werkgever of uw vennootschap bent aangesloten bij een groepsverzekering, worden de premies volledig of voor het grootste deel betaald door de werkgever of de vennootschap. Vaak heeft de werknemer of de bedrijfsleider ook de mogelijkheid zelf persoonlijke bijdragen voor de groepsverzekering te storten. Vanaf het inkomstenjaar 2012 geven de betaalde premies recht op een belastingvermindering die wordt berekend tegen een eenvormig tarief van 30 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting), in plaats van tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet van minimaal 30 procent en maximaal 40 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting).

Werkgeversaandelen

Als werknemer kunt u in sommige gevallen nieuwe aandelen van uw werkgever kopen bij de oprichting of de kapitaalverhoging van de vennootschap waarin uw werkgever actief is. Tot 730 euro – bedrag geldig voor het inkomstenjaar 2012 – komt het bedrag dat u voor de aandelen betaalt in aanmerking voor een belastingvermindering. U moet de aandelen wel minstens vijf jaar in uw bezit houden. Verkoopt u ze vroeger, dan wordt de belastingvermindering teruggenomen.

Het fiscale voordeel werd tot het vorige inkomstenjaar berekend tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet van minimaal 30 procent en maximaal 40 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting). Vanaf het inkomstenjaar 2012 bedraagt de belastingvermindering uniform 30 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting).

PWA-cheques

Doet u weleens een beroep op werknemers van het plaatselijke werkgelegenheidsagentschap, dan kunt u hen betalen met PWA-cheques. De bedragen die u als gebruiker voor die cheques betaalt, geven recht op een belastingvermindering die tot en met het inkomstenjaar 2011 werd berekend tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet tussen 30 en 40 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting). Het maximumbedrag van de betalingen voor PWA- en dienstencheques dat in aanmerking komt voor een belastingvoordeel, is beperkt tot 2650 euro per huwelijkspartner of wettelijk samenwonende. Vanaf het inkomstenjaar 2012 is de belastingvermindering die aan PWA-cheques is verbonden, beperkt tot het eenvormige tarief van 30 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting). Voor dienstencheques was dat al langer het geval.

Kosten voor kinderopvang en giften

Kosten voor kinderopvang en giften blijven fiscaal aftrekbaar. Het fiscale voordeel werd tot het vorige inkomstenjaar berekend tegen het marginale tarief van maximaal 50 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting). Vanaf dit inkomstenjaar geldt het eenvormige tarief van 45 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting).

Beveiliging woning

Beveiligt u uw privéwoning tegen inbraak of brand, dan hebt u recht op een belastingvoordeel. Dat bedroeg tot vorig inkomstenjaar 50 procent van de investering (btw inbegrepen). Die vermindering wordt vanaf het inkomstenjaar 2012 verlaagd tot een uniform tarief van 30 procent, met een maximum van 730 euro.

Investeringen die recht geven op dat voordeel zijn onder meer de plaatsing van inbraakbestendig glas, beveiligingssystemen voor deuren en ramen, en alarm- en camerasystemen.

Bezoldigingen huisbediende

Neemt u een huisbediende – een kok, een keukenmeid, een tuinman of een privéverpleegster – in dienst die u privé tewerkstelt met een arbeidscontract, dan kunt u de betaalde bezoldigingen – met inbegrip van de wettelijke sociale bijdragen en opzeggingsvergoedingen – fiscaal in mindering brengen. De huisbediende moet op het ogenblik dat u hem in dienst neemt ten minste zes maanden een volledig uitkeringsgerechtigd werkloze zijn ofwel recht hebben op een bestaansminimum.

Tot het inkomstenjaar 2011 kwamen de betaalde bezoldigingen in aanmerking voor een fiscale aftrek van 50 procent van de uitgave, met een maximum van 7320 euro. Die aftrek wordt vanaf het inkomstenjaar 2012 vervangen door een belastingvermindering van 30 procent van de betaalde bezoldigingen. Het maximum van 7320 euro blijft behouden.

Uitgaven beschermde monumenten en landschappen

Bent u eigenaar van een beschermd gebouw, dan hebt u recht op een belastingvoordeel voor de onderhouds- en de restauratiewerken. Voordat de werken een aanvang nemen, moet u wel beschikken over een gunstig advies van de bevoegde overheid. Tot en met het inkomstenjaar 2011 kwamen die uitgaven in aanmerking voor een fiscale aftrek van 50 procent, met een maximum van 36.600 euro van het deel van de uitgaven dat niet door subsidies wordt gedekt (btw inbegrepen). Vanaf het inkomstenjaar 2012 wordt die aftrek van 50 procent vervangen door een belastingvermindering van 30 procent van de uitgaven. Het maximum van 36.600 euro blijft behouden.

De financiële gevolgen

Om te weten welke financiële impact die fiscaaltechnische maatregelen van de regering kunnen hebben, nemen we het voorbeeld van Jean en Catherine, een echtpaar met twee kinderen. Jean heeft een netto belastbaar inkomen van 59.000 euro – dat is het inkomen na aftrek van de socialezekerheidsbijdrage van 13,07 procent en de forfaitaire beroepskosten. Catherine heeft een netto belastbaar inkomen van 40.000 euro. Jean heeft via zijn werkgever een groepsverzekering, waarvoor hij een persoonlijke bijdrage van 2500 euro per jaar betaalt. Jean en Catherine doen allebei aan pensioensparen. Ze storten elk jaar het maximaal fiscaal aftrekbaar bedrag; voor het inkomstenjaar 2012 is dat vastgesteld op 910 euro. Bovendien kopen ze jaarlijks voor 2000 euro aan PWA-cheques. Elk jaar steunen ze een goed doel via een gift van 500 euro. Jean heeft in 2012 voor 700 euro aandelen van zijn werkgever gekocht bij een kapitaalverhoging. De opvang van hun kinderen heeft 1500 euro gekost. Ze hebben een alarmsysteem in hun woning geplaatst en daarvoor 5000 euro betaald.

Het fiscale voordeel voor de eigen bijdrage van de groepsverzekering, het pensioensparen, de PWA-cheques en de werkgeversaandelen wordt voortaan berekend tegen een uniform tarief van 30 procent in plaats van tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet, die voor Jan 40 procent en voor Ilse 35 procent bedroeg. Zonder rekening te houden met de gemeentebelasting betaalt het koppel daardoor een extra belasting van:

– pensioensparen: (2 x 910 euro) x 30 procent in plaats van (910 euro x 40 %) + (910 euro x 35 %) = 136,5 euro;

– groepsverzekering: 2500 euro x 30 procent in plaats van 2500 euro x 40 procent = 250 euro;

– PWA-cheques: 2000 euro x 30 procent in plaats van 2000 euro x 40 procent = 200 euro;

– werkgeversaandelen: 700 euro x 30 procent in plaats van 700 euro van 40 procent = 70 euro.

Het fiscale voordeel voor de giften wordt vanaf 2012 berekend tegen een eenvormig tarief van 45 procent in plaats van tegen de marginale aanslagvoet. Dat levert een extra belasting op van 500 euro x 45 procent in plaats van 500 euro x 50 procent = 25 euro.

Het fiscale voordeel voor de uitgaven om de woning te beveiligen, wordt vanaf dit inkomstenjaar berekend tegen 30 in plaats van tegen 50 procent. Het maximum is beperkt tot 730 euro. Dat leidt tot een extra belasting van 730 euro x 30 procent in plaats van 730 euro x 50 procent = 146 euro.

Alles bij elkaar betalen Jean en Catherine daardoor in 2012 een bijkomende belasting van 827,5 euro.

JOHAN STEENACKERS

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content