Rechtsbijstandsverzekering kan fiscaal interessant zijn

Roel Van Espen medewerker Trends

Een brand-, auto- en familiale verzekering voorziet vaak in een extra dekking voor rechtsbijstand. Maar u kunt daarvoor ook een afzonderlijke polis afsluiten. Die levert u mogelijk zelfs een fiscaal voordeel op.

Een rechtsbijstandsverzekering is er in de eerste plaats om uw rechten duidelijk te definiëren en te verdedigen. Vaak maakt zo’n verzekering deel uit van een andere polis. In een familiale verzekering is de extra dekking vaak standaard, in een autoverzekering kunt u ze meestal laten opnemen in ruil voor een beperkte toeslag. Zulke rechtsbijstandsverzekeringen bieden wel enkel soelaas bij schadegevallen die passen in het domein van het contract dat u hebt afgesloten.

U kunt ook overwegen een afzonderlijke verzekering rechtsbijstand af te sluiten. Die is niet gekoppeld aan een andere polis en heeft een ruimere dekking in een brede waaier aan rechtsdomeinen. Daarvoor kunt u terecht bij de klassieke verzekeraars, bij zelfstandig opererende spelers die deel uitmaken van een overkoepelende groep (zoals de Baloise-dochter Euromex) of een volledig onafhankelijke aanbieder, zoals ARAG of D.A.S.

Kosten

Bij Ethias betaalt u een jaarlijkse premie van 376 euro voor een uitgebreide rechtsbijstand. “Dat bedrag hebben we vastgelegd in functie van de gedekte materies en plafonds”, zegt woordvoerder Serge Jacobs. “We hebben gekozen voor een uitgebreid standaardpakket zonder opties. De franchise bedraagt 250 euro.” Bij KBC betaalt u 389 euro per jaar voor een ruime dekking. Ook daar geldt een eigen risico van 250 euro voor welbepaalde geschillen.

Euromex biedt een breed gamma aan, van een degelijke basisdekking tot all risk-polissen. Voor de polis privéleven betalen gezinnen een jaarpremie van 420 euro, zonder franchise. ARAG heeft naar eigen zeggen voor 290 euro per jaar al een alomvattende oplossing die de belangrijkste geschillen uit het privéleven van u en uw gezinsleden dekt. De franchise van 250 euro geldt enkel voor geschillen in het domein van het arbeidsrecht en voor zover ze niet via bemiddeling kunnen worden opgelost.

D.A.S. biedt, net als Euromex en ARAG, rechtsbijstandspolissen voor zowel privépersonen als ondernemingen aan. “De premie is afhankelijk van de door de klant gekozen dekking”, zegt CEO Erika Van Dyck. “Onze instappolis voor particulieren kost slechts 47 euro per jaar, en voorziet in twaalf dekkingen. Voor de meest uitgebreide polis betaal je jaarlijks 479 euro. Die is gebaseerd op het all risk-principe: alles wat niet is uitgesloten, is gedekt. De maximale tussenkomsten liggen hier ook hoger dan bij andere contracten.”

Belastingvermindering

Sinds 1 september 2019 laat de wet-Geens toe dat de verzekeringnemer van een rechtsbijstandsverzekering onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering van 40 procent van de jaarpremie geniet. Daarmee wil de overheid een goede bescherming aanmoedigen. Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) mag u een jaarpremie tot 310 euro fiscaal inbrengen. De maximale belastingvermindering bedraagt dus 124 euro. Ondernemingen komen niet in aanmerking voor dat voordeel, maar voor hen gelden de premies in principe als beroepskosten.

Om voor de belastingvermindering in aanmerking te komen, moet uw contract aan voorwaarden voldoen. De verzekeraar mag zijn financiële tussenkomst plafonneren, maar moet volgens de wetgever een minimale dekking bieden. Zo moet de waarborg minstens 13.000 euro per burgerlijk geschil en 13.500 euro per geschil in strafzaken bedragen. Het contract moet per verzekerde ook in een minimumwaarborg van 3375 euro voorzien in geschillen over echtscheiding of wettelijk samenwonen, en van 6750 euro voor bouwgeschillen.

Domeinen

De wet somt ook de rechtsdomeinen op waarvoor een waarborg verplicht is in het kader van een belastingvermindering. “Onze standaardpolis biedt waarborgen voor onder andere het terugvorderen van buitencontractuele schade van een aansprakelijke derde en voor strafverdedigingen”, zegt Pieter Kussé van KBC. “Daarnaast kan je kiezen voor de optie ‘contractuele geschillen’. Wil je in aanmerking komen voor het fiscale voordeel, dan ben je evenwel aangewezen op onze uitgebreidere polis, die voldoet aan alle voorwaarden.”

“Als klant kies je zelf de gedekte waarborgen en domeinen”, bevestigt Erika Van Dyck van D.A.S. “Afhankelijk van het type polis, maak je al dan niet aanspraak op een belastingvermindering. De verplichte waarborgen zoals bepaald door de wet-Geens zijn onder andere burgerlijke verdediging, strafrechtelijke verdediging, het verbintenissenrecht, echtscheiding en familiale bemiddeling, bijstand bouwgeschillen, erf-, schenkings- en testamentenrecht, het fiscaal recht, het arbeidsrecht en het administratief recht.”

Is er een wachttijd?

Het is uiteraard niet de bedoeling dat u nog snel een verzekering rechtsbijstand afsluit wanneer er al een conflict is. “Daarom geldt voor bepaalde waarborgen een wachttijd”, legt Serge Jacobs van Ethias uit. “Stel dat je beslist te scheiden van je partner. De wachttijd moet dan voorkomen dat je de dag na die beslissing een verzekering afsluit om de kosten te kunnen doorschuiven naar de verzekeraar. Kortom: het mag niet met voorbedachten rade zijn.”

“De polis heeft inderdaad als doel toekomstige conflictsituaties af te dekken, die niet te voorspellen zijn op het moment van de onderschrijving”, zegt ook Yves Reyniers van ARAG. “Voor geschillen in het arbeidsrecht bedraagt de wachttijd één jaar. Bij echtscheidingen is dat drie jaar, net zoals bij bouwgeschillen.” Nochtans laat de wetgever voor problemen in de bouw een termijn van vijf jaar. Ter info: als u intussen van verzekeraar verandert, wordt rekening gehouden met de reeds verstreken wachttijd.


Wat gebeurt er bij een geschil?

Van de 60.000 geschillenaangiften die D.A.S. jaarlijks ontvangt, worden 45.000 dossiers afgehandeld zonder de tussenkomst van de rechtbank. “We zoeken altijd eerst een oplossing met de tegenpartij”, legt CEO Erika Van Dyck uit. “Dat lukt in drie van de vier gevallen. Moet de rechtbank toch een oordeel vellen over het geschil, dan stellen we de advocaat aan die de verzekerde verkiest. De klant heeft altijd de vrije keuze van de raadsman die zijn of haar belangen zal verdedigen.”

Ook de andere verzekeraars streven in de mate van het mogelijke naar een minnelijke regeling. Moet toch een advocaat aangesteld worden om uw belangen te behartigen, dan dekt de polis de kosten tot het maximaal verzekerde bedrag voor dat type van geschil. Niet alleen de erelonen van de advocaten, maar ook die van gerechtsdeurwaarders, deskundigen of bemiddelaars zijn gedekt. Dat geldt ook voor de kosten van (buiten)gerechtelijke procedures, zoals de rechtsplegingsvergoeding en de kosten van de tenuitvoerlegging.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content