Giften voor een goed doel: hoe zorgt u voor een fiscale aftrek?

© Getty Images (Monty Rakusen)
Roel Van Espen medewerker Trends

Belastingplichtigen die een gift van minstens 40 euro doen aan een goed doel, komen in aanmerking voor een fiscale aftrek. Een voorwaarde is wel dat de organiserende vereniging erkend is. Wanneer is dat het geval?

Ons land telt duizenden verenigingen en instellingen die zich inzetten voor allerlei goede doelen. Een overzicht daarvan vindt u op de website Goededoelen.be, een verzamelpunt van de Koning Boudewijnstichting. De meerwaarde van zulke initiatieven is cruciaal voor de maatschappij. Daarom beloont de overheid mensen die een goed doel steunen met een belastingvermindering.

Belastingplichtigen die een gift van minstens 40 euro doen, komen in aanmerking voor een fiscale aftrek. Die minimumgrens van 40 euro geldt per kalenderjaar en per vereniging. U mag gerust meerdere initiatieven steunen. Het totale bedrag van de giften waarvoor een vermindering wordt verleend, mag weliswaar nooit meer bedragen dan 10 procent van uw netto belastbaar inkomen. Er geldt ook een absoluut maximum van 392.200 euro (bedrag geldig voor het aanslagjaar 2022). Voor de gemiddelde schenker zijn die limieten hoe dan ook irrelevant.

De eigenlijke belastingvermindering bedraagt in principe 45 procent. Wie dus 40 euro schenkt aan een goed doel, krijgt via zijn belastingaangifte 18 euro terug. Is het bedrag van uw belasting nul, omdat u geen of weinig inkomsten heeft, dan heeft u geen recht op de fiscale aftrek. Is het bedrag van uw belasting lager dan het bedrag van de vermindering, dan heeft u slechts recht op een belastingvermindering die beperkt is tot het bedrag van uw belasting.

Erkenning is noodzakelijk

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een fiscale aftrek is dat de instelling of vereniging waaraan u schenkt erkend is door de federale overheidsdienst Financiën. Om zo’n erkenning te krijgen moet de vzw voldoen aan bepaalde voorwaarden. De werkzaamheden moeten betrekking hebben op minstens een van deze doelen of doelgroepen:

· wetenschappelijk onderzoek,

· cultuur,

· monumenten en landschappen,

· natuur en leefmilieu,

· oorlogsslachtoffers,

· mindervaliden, bejaarden, beschermde minderjarigen of behoeftigen,

· slachtoffers van erkende natuurrampen in België,

· ontwikkelingslanden,

· slachtoffers van grote industriële ongevallen,

· duurzame ontwikkeling, en

· dierenasielen.

De erkenningsvoorwaarden verschillen naargelang het doel en de doelgroep.

De vereniging kan de erkenning schriftelijk aanvragen via e-mail (giften@minfin.fed.be) of per post (FOD Financiën, AAFisc – KMO – Dienst Giften, Koning Albert II-laan 33 bus 554, 1030 Brussel). De aanvraag moet verschillende documenten bevatten, waaronder:

· een aanvraagformulier met de vermelding van de activiteit(en),

· een verbintenisverklaring,

· een afschrift van de statuten en de lijst van de bestuurders,

· de activiteitenkalender en het werkingsverslag van het verstreken jaar,

· een afschrift van de rekening van de ontvangsten en uitgaven van het laatst afgesloten boekjaar, en

· een begroting van het lopende boekjaar.

Alle details over de aanvraagprocedure vindt u hier.

Halfjaar op voorhand

De aanvraag moet uiterlijk worden ingediend op 31 december van het kalenderjaar dat voorafgaat aan de periode dat de vzw de erkenning aanvraagt. Voor een efficiënte verwerking adviseert de federale overheidsdienst Financiën evenwel om alle benodigde documenten al vóór 30 juni – dus een halfjaar op voorhand – in te dienen. Met andere woorden: wie er pas nu werk van maakt, kan zich maar beter reppen om niet uit de boot te vallen voor 2023.

Er gelden evenwel enkele uitzonderingen. Werd de vzw opgericht voor de hulpverlening aan slachtoffers van natuurrampen in België of aan slachtoffers van grote industriële ongevallen, dan kan de erkenning worden aangevraagd binnen de drie maanden vanaf het moment dat de hulpverlening op gang kwam. De ramp moet dan wel officieel erkend zijn als ramp.

Kreeg de vzw eerder al een erkenning en verleent ze hulp aan mindervaliden, bejaarden of beschermde minderjarigen? In dat geval kan ze een extra aanvraag indienen voor de uitzonderlijke erkenning voor dringende hulp aan behoeftigen. Dat kan tot uiterlijk zes maanden na de aanvang van de bijstand.

Vervalt de erkenning binnen enkele maanden, dan kan de vzw steeds een aanvraag tot hernieuwing indienen. De procedure hiervoor is dezelfde als die voor de eerste erkenning. Ze moet dus opnieuw alle benodigde documenten voorleggen.

Een eerste erkenning is in principe geldig voor twee jaar, een tweede blijft vier jaar geldig en vanaf de derde geldt een standaardperiode van zes jaar. “Die perioden kunnen echter worden ingekort als dat om de een of andere reden nodig zou zijn”, klinkt het bij de federale overheidsdienst Financiën. “En als een vzw dringende hulp verleent aan behoeftigen, aan slachtoffers van natuurrampen in België of aan slachtoffers van grote industriële ongevallen, dan vervalt de erkenning hoe dan ook al na drie jaar.”

Kwijtschrift als bewijs

Belastingplichtigen die een fiscale aftrek voor hun gift willen verkrijgen, moeten het bedrag op hun jaarlijkse belastingaangifte invullen (vak X, A). Het ontvangen kwijtschrift van de betrokken vzw geldt als bewijs. Ze hoeven dat attest niet bij hun aangifte te voegen, maar moeten het wel ter beschikking van de fiscus houden.

Elke erkende vereniging of instelling is verplicht een fiscaal attest naar alle schenkers van minstens 40 euro te sturen. Dat moet per kalenderjaar en telkens vóór 1 maart van het daaropvolgende jaar gebeuren. Zulke kwijtschriften mogen per post of via e-mail worden verstuurd. Hoe zo’n kwijtschrift er precies moet uitzien, leest u hier. Via deze link kunt u een voorbeelddocument downloaden.

Ieder attest moet een uniek volgnummer vermelden. Ook de volledige identificatiegegevens van de instelling en die van de schenker moeten erin worden opgenomen, net als het bedrag. Ontving een vzw meerdere giften van een persoon gedurende eenzelfde kalenderjaar, dan mag ze die groeperen op één attest. Om verwarring en misbruiken te voorkomen, is het raadzaam voor en na het bedrag drie sterretjes of hekjes te plaatsen (dus bijvoorbeeld ‘***150*** EUR” of “###150### EUR”).

Daarnaast moet de vzw alle gegevens met betrekking tot de giften aan de federale overheidsdienst Financiën ook meedelen via de onlinetoepassing Belcotax-on-web. Dat moet eveneens gebeuren vóór 1 maart van het volgende jaar.

Koning Boudewijnstichting: 45 jaar maatschappelijke inzet

Al ruim 45 jaar zet de Koning Boudewijnstichting zich in voor duurzame en positieve veranderingen in de samenleving. Het aantal giften dat ze jaarlijks ontvangt, verschilt sterk van jaar tot jaar. “Dat wordt beïnvloed door belangrijke acties waaraan wij meewerken”, klinkt het. “Ook het bedrag van de ontvangen giften varieert. Soms leidt een uitzonderlijk grote gift tot een sterke verhoging van het totaalbedrag, wat dan onbedoeld een vertekend beeld geeft.”

Giften voor een goed doel: hoe zorgt u voor een fiscale aftrek?

Partner Content