Vol­gend jaar gaat de NMBS op­nieuw met de over­heid rond de tafel zit­ten over het be­heers­con­tract. Daar­in komt onder meer de ta­ri­fe­ring van de tic­kets aan bod. Op de B-Mo­bi­li­ty Day, een event rond mo­bi­li­teit dat elk jaar door de spoor­we­gen wordt ge­or­ga­ni­seerd, ver­klaar­de kers­vers NMBS-top­man Jo Cornu dat hij in het vol­gen­de be­heers­con­tract meer com­mer­ciële vrij­heid wil in de be­pa­ling van de trein­ta­rie­ven. Lees: hij wil dat de NMBS zelf zijn ta­rie­ven kan be­pa­len en aan­pas­sen. Van­daag kost een trein­rit in ons land min­der dan in de mees­te an­de­re Eu­ro­pe­se lan­den. Vol­gens hem moet het mo­ge­lijk zijn om een toe­rist die in Brus­sel met het vlieg­tuig aan­komt een aange­past wee­ka­bon­ne­ment aan te bie­den waar­mee hij een week in België kan rond­toe­ren. Ook een vrije aanpas­sing van het eer­steklas­se-tic­ket of een lager ta­rief bui­ten de spits­uren of een hoger ta­rief bin­nen de spits, moet vol­gens Cornu be­spreek­baar zijn. Een com­mer­ciële ta­ri­fe­ring heeft vol­gens de nieuwe topman ook voor­de­len voor de over­heid omdat de NMBS hierdoor zijn in­kom­sten beter kan stu­ren. Cornu wil com­mer­ciëler gaan wer­ken omdat hij zich wil wapenen tegen de ko­men­de li­be­ra­li­se­ring in 2019. (Belga)

Vol­gend jaar gaat de NMBS op­nieuw met de over­heid rond de tafel zit­ten over het be­heers­con­tract. Daar­in komt onder meer de ta­ri­fe­ring van de tic­kets aan bod. Op de B-Mo­bi­li­ty Day, een event rond mo­bi­li­teit dat elk jaar door de spoor­we­gen wordt ge­or­ga­ni­seerd, ver­klaar­de kers­vers NMBS-top­man Jo Cornu dat hij in het vol­gen­de be­heers­con­tract meer com­mer­ciële vrij­heid wil in de be­pa­ling van de trein­ta­rie­ven. Lees: hij wil dat de NMBS zelf zijn ta­rie­ven kan be­pa­len en aan­pas­sen. Van­daag kost een trein­rit in ons land min­der dan in de mees­te an­de­re Eu­ro­pe­se lan­den. Vol­gens hem moet het mo­ge­lijk zijn om een toe­rist die in Brus­sel met het vlieg­tuig aan­komt een aange­past wee­ka­bon­ne­ment aan te bie­den waar­mee hij een week in België kan rond­toe­ren. Ook een vrije aanpas­sing van het eer­steklas­se-tic­ket of een lager ta­rief bui­ten de spits­uren of een hoger ta­rief bin­nen de spits, moet vol­gens Cornu be­spreek­baar zijn. Een com­mer­ciële ta­ri­fe­ring heeft vol­gens de nieuwe topman ook voor­de­len voor de over­heid omdat de NMBS hierdoor zijn in­kom­sten beter kan stu­ren. Cornu wil com­mer­ciëler gaan wer­ken omdat hij zich wil wapenen tegen de ko­men­de li­be­ra­li­se­ring in 2019. (Belga)