Zijn wij sexy is de vraag die brandt op de lippen van Johny Cornillie, bestuursvoorzitter van Groep van Gansewinkel (zie ook Tweespraak, blz. 5). Hij geeft het antwoord : neen, wij worden sufferds. Wie zijn dan wel sexy ? Centraal-Europa, Azië, Latijns-Amerika, Noord-Amerika. Ginds groeien uitdagende economieën met grote kansen voor ondernemingen met vuisten. Om sexy te zijn en de status van sufferd te vermijden, is het Franco-Belgische kraambed van Suez-La Lyonnaise heilzaam. De tegenzet wordt vandaag moeizaam onderkend. Dit is geen tragedie. Na de fase van de verwarring, de bezinning en de verkenning volgt de vanzelfsprekendheid : een oriëntering op macht in de Benelux omwille van geopolitieke redenen. Na de decennialange alliantie met het zuiden ligt ons economische voordeel bij een hechte relatie met Nederland en Scandinavië. Zoniet van België, dan wel minstens van Vlaanderen. Deze keuze conflicteert nergens met de trouw aan het o...

Zijn wij sexy is de vraag die brandt op de lippen van Johny Cornillie, bestuursvoorzitter van Groep van Gansewinkel (zie ook Tweespraak, blz. 5). Hij geeft het antwoord : neen, wij worden sufferds. Wie zijn dan wel sexy ? Centraal-Europa, Azië, Latijns-Amerika, Noord-Amerika. Ginds groeien uitdagende economieën met grote kansen voor ondernemingen met vuisten. Om sexy te zijn en de status van sufferd te vermijden, is het Franco-Belgische kraambed van Suez-La Lyonnaise heilzaam. De tegenzet wordt vandaag moeizaam onderkend. Dit is geen tragedie. Na de fase van de verwarring, de bezinning en de verkenning volgt de vanzelfsprekendheid : een oriëntering op macht in de Benelux omwille van geopolitieke redenen. Na de decennialange alliantie met het zuiden ligt ons economische voordeel bij een hechte relatie met Nederland en Scandinavië. Zoniet van België, dan wel minstens van Vlaanderen. Deze keuze conflicteert nergens met de trouw aan het opbouwen van de Europese Ruimte. Nederland dacht in de voorbije vijf jaar na over zijn buitenlandbeleid, de zogenaamde herijking. Het opnieuw ijken van dat beleid bracht het inzicht dat de toekomst van Nederland minder westwaarts ligt en meer oostwaarts. Van de historische kanalisatie van de nationale inspanningen naar de zee en de Angelsaksers, draait de koers naar Duitsland en Centraal-Europa. Een herijking van het restant aan Belgisch buitenlandbeleid, en wat groeit als Vlaams buitenlandbeleid, volgt op de nieuwe economisch-industriële werkelijkheid. De gezonde ontwikkeling van onze welvaart en dus onze bedrijven vergt ook een politieke geen dirigistische keuze. De ambassadeurs van Frankrijk en Nederland in onze hoofdstad hebben interessant huiswerk door de versterkte satellietisering van België. Waarom ? De inbraak van Suez-La Lyonnaise bij Tractebel verzwakt opnieuw het handvol sleutelondernemingen in België waar de strategiebepaling en de macht om deze door te drukken samenvallen. Franco-België kent drie soorten organisaties : die waar strategie en macht samengebundeld zitten het voorbeeld is Suez ; die waar strategie aanwezig is en geen macht het voorbeeld is Tractebel ; die waar strategie noch macht aanwezig zijn het voorbeeld is Generale Maatschappij. Hoe kan deze machtsvermindering verzacht of ongedaan gemaakt worden ? Door een alliantiepolitiek van Belgische bedrijven met Nederlandse ondernemingen. In de Benelux leven netwerken van bedrijven die in toekomstbranches als energie, milieu, telecom en water samen een internationale meerwaarde kunnen boeken. De drijfkracht om in die richting te werken, zal groeien. Nederland zal niet onverschillig blijven voor de sterke controle van Franse topondernemingen bij zijn zuiderbuur. De bezetting van het terrein door Suez-La Lyonnaise ondergraaft de marktkansen van Nederlandse bedrijven die via een Benelux-strategie hun thuisbasis willen vergroten met België en Luxemburg. De financiële wereld experimenteert en roert zich. Generale Bank en Amro heeft niet mogen wezen, via het verwante bedrijf Fortis is er toch dynamiek en vernieuwing ; ING heeft plannen met BBL ; hoelang zal de derde Nederlandse grootbank, Rabo, doen of haar neus bloedt ? In de industriële wereld beweegt alsnog weinig. Dit hoeft niet zo te blijven. Gasunie staat even op het achtervuur, maar is niet weg. Schiphol kijkt naar Zaventem. Rotterdam en Antwerpen tasten mekaar af. Nederlandse plannen bestaan voor een zeewaarts "Antwerps" havengebied in Cadzand, een gezamenlijke Scheldevlakte van zuid en noord. Bij deze ruk naar het noorden kan de leer van de geopolitiek inspirerend werken. Geopolitiek was na 1945 een scheldwoord omdat het Hitler-regime die van oorsprong Duitse analysemethode liet ontaarden. Vandaag is de geopolitieke verkenning ethisch en politologisch gerehabiliteerd. Voornamelijk in Frankrijk. Het lijvige Dictionnaire de Géopolitique van Yves Lacoste ( Flammarion, 1993) is een wetenschappelijk hoogtepunt, naast de essays van Michel Foucher, Michel Korinman en Philippe Moreau Defarges. Intellectueel is men bij dat kwartet in keurig gezelschap. De geopolitiek is een bezinning over de betrekkingen tussen aardrijkskundige werkelijkheid en politiek. De geopolitieke factor heeft zwaar gespeeld in de wereldgeschiedenis na het einde van de negentiende eeuw. Onbewust bij velen, bewust bij enkelen, bestaat een geopolitieke voorkeur die de landspolitiek van elke staat dooradert. Geopolitieke feiten vertalen zich in de machtswedijver tussen landen en deelstaten. Suez-La Lyonnaise geeft aan de onderhuidse geopolitieke spanning tussen België, Frankrijk en Nederland een geo-economische afmeting. Binnen de toekomst van Europa is de Benelux als geopolitieke en geo-economische factor van stijgend nut. Alain Minc riep in Français, si vous osiez... (1991) zijn landgenoten op de lethargie af te werpen, revolutionair te denken, te durven : Mon pays m'inquiète. Le monde bouge et nous demeurons immobiles ; la vie passe et la France se morfond ; l'inattendu triomphe et les Français se calfeutrent. Il y a urgence. Dezelfde zin voor urgentie dringt zich op aan ons. FRANS CROLS