Hieronder vindt u de verklaring van de afkortingen die we in onze klassementen gebruiken.
...

Hieronder vindt u de verklaring van de afkortingen die we in onze klassementen gebruiken. [{thinsp}]POB.Opbrengsten uit de financiële vaste activa. In balanstermen: rubriek 750 van de resultatenrekening voor de volledige schema's en 75 voor de vereenvoudigde formules. [{thinsp}]EM. Het eigen vermogen van holdings, dat vaak aanzienlijk hoog is, in die mate dat het op de balans het tegengewicht van de portefeuille vormt. Rubriek 10/15. [{thinsp}]PORT. De financiële vaste activa, samengebundeld onder de code 28, omvatten drie soorten activa. Ten eerste, de deelnemingen in de verbonden ondernemingen (met andere woorden die bedrijven waarop een rechtscontrole of een feitelijke controle wordt uitgeoefend). Ten tweede, de maatschappelijke rechten in de bedrijven waarmee er een deelnemingsband bestaat. En ten slotte de 'andere aandelen en deelbewijzen' waarmee men, door het opbouwen van een duurzame en specifieke band, wil bijdragen tot de eigen activiteit van het bedrijf. Een analoog onderscheid geldt voor de schuldvorderingen. [{thinsp}]TA.Totale activa (code 20/58). De vergelijking van het bedrag in deze rubriek met dat van de voorgaande geeft een idee van 'de zuiverheidsgraad' van elke maatschappij: hoe meer de waarde van de portefeuille de totale activa benadert, des te 'zuiverder' men de maatschappij kan noemen. [{thinsp}]EM/TA. De eigen middelen in verhouding tot het balanstotaal. De portefeuilles zijn zelden gefinancierd door een lening. Daarom is deze ratio systematisch hoog en kan in sommige gevallen zelfs 100% bereiken. In mecanografische indextermen is dit de verhouding tussen de rubrieken 10/15 en 20/58. [{thinsp}]NW.Winst of verlies van het boekjaar na belastingen. In mecanografische indextermen gaat het hier om de rubrieken 70/67 (winst) of 67/70 (verlies) van de resultatenrekening. [{thinsp}]NW/TA. De nettowinst van het boekjaar in verhouding tot de totale activa of return on assets. Formule: (70/67 of 67/70) gedeeld door rubriek 20/58. [{thinsp}]NW/EM. De nettowinst van het boekjaar in verhouding tot de eigen middelen of return on equity. Formule: (70/67 of 67/70) gedeeld door rubriek 10/15. [{thinsp}]AP.Gemiddeld personeelsbestand per boekjaar. Te vinden onder de rubriek 1003 van de sociale balans.