Aangezien de wetgever toestaat dat bijhuizen van buitenlandse bankinstellingen in België slechts een ingekorte rekening publiceren, kunnen die uiteraard niet in onze rangschikking worden opgenomen. Ontbreken dan ook op het appèl: Morgan, Deutsche Bank, Commerzbank, enzovoort.
...

Aangezien de wetgever toestaat dat bijhuizen van buitenlandse bankinstellingen in België slechts een ingekorte rekening publiceren, kunnen die uiteraard niet in onze rangschikking worden opgenomen. Ontbreken dan ook op het appèl: Morgan, Deutsche Bank, Commerzbank, enzovoort. [{thinsp}]NBP. Het nettobankproduct wordt verkregen via de resultatenrekening door optelling van de brutorentemarge, de inkomsten uit niet-vastrentende effecten, de financiële commissies en winst (of verlies) van financiële verrichtingen: valutahandel, handel in roerende waarden, in termijnverrichtingen op rentevoeten of van edele metalen. De brutorentemarge, evenals het bedrag van de financiële commissies, is het verschil tussen de opbrengsten en de kosten. Of in termen van posten uit de resultatenrekening: I - II + III + IV - V + VI. [{thinsp}]TA.Totale activa. [{thinsp}]DEP.Schulden aan de cliënteel, particulieren en bedrijven, of belichaamd in schuldbewijzen. De deposito's van de cliënteel houden voornamelijk de spaardeposito's in, de bekende boekjes met vrijstelling van voorheffing tot 1440 euro interest, alsook de zicht- of termijnrekeningen. De schulden belichaamd in schuldbewijzen bestaan vooral uit obligaties en kasbons in omloop. Als het totaal tamelijk stabiel blijft, kunnen belangrijke verschuivingen zich toch voordoen binnen elke component in functie van de rentevoetbeweging. Te vinden in de posten II en III van het passief. [{thinsp}]EM.Eigen middelen, dat wil zeggen, het kapitaal vermeerderd met uitgiftepremies, met herwaarderingsmeerwaarden, met allerlei reserves en met overgedragen winst (of verlies). Namelijk de posten IX tot XIII van het passief. [{thinsp}]NW.Nettowinst van het boekjaar na belastingen. Te vinden in de post XXI van de resultatenrekening. [{thinsp}]CF. De cashflow is het nettobankproduct zoals hierboven bepaald, min of plus de werkelijke opbrengsten en kosten. Daarmee bedoelt men de algemene kosten (van personeel en andere), andere opbrengsten en bedrijfskosten (bijvoorbeeld de taksen op voertuigen of biljettenautomaten), uitzonderlijke opbrengsten en kosten en ten slotte de belasting op het resultaat. Te vinden in de posten van de resultatenrekening: nettobankproduct - VII + XIV - XV + XVII - XVIII +/- XXA. [{thinsp}]ROE.Return on equity of rentabiliteit van de eigen middelen. Dit wordt berekend op basis van de nettowinst, eventueel teruggebracht tot twaalf maanden, volgens de formule (Resultaat/Passief IX tot XIII) x 100. [{thinsp}]ROA.Return on assets of rentabiliteit van de ingezette middelen. Deze ratio wordt op dezelfde manier berekend als de vorige. Alleen worden de rubrieken IX tot XIII van het passief vervangen door het totaal van het actief. De verhouding ROE/ROA geeft de coëfficiënt van de eigen middelen of Equity Multiplier. [{thinsp}]AP. Het gemiddeld aantal personeelsleden in de loop van het boekjaar zoals vermeld in rubriek 1003 van de sociale balans. De deling van de nettowinst door het aantal werknemers laat toe de winst per werknemer te berekenen en dat is één van de ratio's die in de banksector worden gebruikt.