Stel dat een vennootschap aan haar bedrijfsleider gratis een bedrijfswagen ter beschikking stelt die ook voor privéverplaatsingen mag worden gebruikt. Onze bedrijfsleider geniet dan ontegensprekelijk een 'voordeel'. Dat voordeel is in principe als beroepsinkomen belastbaar. De vennootschap moet het vermelden op de individuele loonfiche van haar bedrijfsleider. Doet ze dat niet, dan speelt ze met vuur. Op voordelen van alle aard die niet op de voorgeschreven wijze gerapporteerd worden op individuele loonfiches, is immers de bijzondere geheimecommissielonenaanslag van toepassing. Die bedraagt maar liefst 309 procent.
...

Stel dat een vennootschap aan haar bedrijfsleider gratis een bedrijfswagen ter beschikking stelt die ook voor privéverplaatsingen mag worden gebruikt. Onze bedrijfsleider geniet dan ontegensprekelijk een 'voordeel'. Dat voordeel is in principe als beroepsinkomen belastbaar. De vennootschap moet het vermelden op de individuele loonfiche van haar bedrijfsleider. Doet ze dat niet, dan speelt ze met vuur. Op voordelen van alle aard die niet op de voorgeschreven wijze gerapporteerd worden op individuele loonfiches, is immers de bijzondere geheimecommissielonenaanslag van toepassing. Die bedraagt maar liefst 309 procent. Een verstandige vennootschap zal er bijgevolg alles aan doen om deze bijzondere aanslag te vermijden. De meest voor de hand liggende oplossing bestaat erin het voordeel netjes op de loonfiches te vermelden. Een andere oplossing vertrekt van het idee dat er maar iets op de individuele loonfiches te vermelden is, als er effectief een voordeel genoten wordt. Dat is niet het geval als de genieter het voordeel moet betalen. Stel dat het voordeel een waarde heeft van 100 euro. Als de vennootschap het voordeel aan haar bedrijfsleider aanrekent en hij 100 euro betaalt, dan is er geen voordeel meer. Daarover is iedereen het eens. Minder overeenstemming bestaat er over de manier waarop die aanrekening kan of mag gebeuren, en nog minder over het tijdstip waarop dit nog aanvaardbaar is. Wat de manier van aanrekenen betreft, bestaan er grosso modo twee mogelijkheden. De eerste houdt in dat de vennootschap voor het verstrekte voordeel een factuur uitreikt, en dat de persoon die het voordeel genoten heeft, het bedrag ervan effectief betaalt via het overmaken van een som geld. Een tweede mogelijkheid bestaat erin dat de vennootschap het voordeel boekt op het debet van de rekening-courant van de betrokken bedrijfsleider. Door deze boeking wordt tot uiting gebracht dat de bedrijfsleider een overeenkomstig bedrag verschuldigd is aan de vennootschap. Volstaat een dergelijke boeking in rekening-courant om de bijzondere aanslag te vermijden? Enkele maanden geleden is daarover nogal wat verwarring ontstaan. De oorzaak voor die onzekerheid was een interne instructie waarin de belastingadministratie nogmaals herhaalde dat ze regularisaties van voordelen van alle aard via een boeking in rekening-courant niet aanvaardbaar acht wanneer die pas doorgevoerd worden op het ogenblik dat er een controle plaatsvindt. En waarin ze bovendien aankondigde dat ze voortaan niet alleen de belastingplichtigen beter in het oog zou houden, maar dat ze ook haar eigen controleurs beter zou controleren. Over deze instructie is inmiddels al veel gezegd en geschreven. De vraag is zelfs of ze officieel wel bestaat. In antwoord op een recente parlementaire vraag heeft de minister van Financiën laten uitschijnen dat hij van het bestaan ervan niet op de hoogte is. Dat moet dan wel een leugentje om bestwil zijn. Want op de werkvloer blijken de meeste belastingambtenaren de fameuze instructie wel degelijk opgemerkt te hebben en te kennen. Sommigen geven er zelfs een heel ruime interpretatie aan. Volgens hen is een regularisatie via boeking op het debet van de rekening-courant voortaan niet enkel uitgesloten wanneer ze pas naar aanleiding van een controle gebeurt, maar ook wanneer een vennootschap een voordeel van alle aard van bij het begin wil wegwerken door het te boeken op het debet van de rekening-courant van de genieter. In antwoord op een andere parlementaire vraag heeft de minister van Financiën gelukkig bevestigd dat er niets mis is met boekingen in rekening-courant die in 'tempore non suspecto' gebeuren. Van voordelen van alle aard die op deze manier geboekt worden, wordt nog altijd aangenomen dat ze betaald zijn, en dat er dus geen voordeel meer is. In dat geval moet er bijgevolg ook niets vermeld worden op de individuele loonfiches, en is de toepassing van de bijzondere geheimecommissielonenaanslag derhalve ook uitgesloten. De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog. www.fiscoloog.beJAN VAN DYCKVoordelen 'tijdig' wegwerken via boeking in rekening-courant kan nog altijd.