Met de Easdaq heeft nu ook Europa een specifieke markt die aan de behoeften van jonge en snelgroeiende bedrijven beantwoordt. We nemen u even mee op de beursvloer.
...

Met de Easdaq heeft nu ook Europa een specifieke markt die aan de behoeften van jonge en snelgroeiende bedrijven beantwoordt. We nemen u even mee op de beursvloer.Waarschijnlijk klinkt de naam Easdaq u bekend in de oren. Easdaq staat voor European Association of Securities Dealers Automated Quotation. Deze beurs, die eind oktober 1996 van start ging, richt zich hoofdzakelijk tot jonge, dynamische en snelgroeiende bedrijven met internationale ambities. Als dergelijke bedrijven in kapitaalnood komen, wil Easdaq ze de kans geven om zich op Europees niveau via de kapitaalmarkt te herfinancieren. Eigenlijk is Easdaq in dat opzicht de Europese versie van de Amerikaanse Nasdaq ( New York Association of Securities Dealers Automated Quotation). Marktmaker.Easdaq functioneert op een quote driven basis. Dit betekent dat de prijzen van de op Easdaq verhandelde effecten niet door vraag en aanbod worden bepaald, maar wel door een marktmaker ( market maker) die, als erkend tussenpersoon, de koers van de genoteerde effecten zelf bepaalt. Er worden dus continu (op real time basis) prijzen geafficheerd op de Easdaq-schermen waartegen aandelen gekocht of verkocht kunnen worden. Iedereen kan dus op voorhand zien wat een transactie hem maximaal zal kosten of minimaal opleveren. Bovendien bevat het marktreglement van Easdaq bepaalde regels die een zekere stabilisatie waarborgen van de prijzen van de genoteerde effecten. Voorwaarden.Om op Easdaq genoteerd te kunnen worden, moet aan een aantal specifieke voorwaarden worden voldaan : het totaal van de activa van de emittent moet minstens 3,5 miljoen ecu bedragen ; de som van het kapitaal en de reserves moet minimum 2 miljoen ecu bereiken ; en de onderneming moet één erkende sponsor en twee erkende marktmakers hebben aangeduid. Voorts moet de boekhouding volgens internationale standaarden gebeuren, moet er elk kwartaal een rapport verschijnen over de stand van zaken enzovoort. Uit de voorwaarden spreekt een streven naar openheid en bereidwilligheid. Sponsor.Elke onderneming die een notering op Easdaq wenst, dient een erkende sponsor aan te duiden. Die moet doorgaans een actieve rol vervullen als een soort raadgever van de emittent. Van zijn sponsor krijgt de emittent, voordat hij op Easdaq mag handelen, alle nodige informatie over de werking van de Easdaq-markt en de draagwijdte van de regels en verplichtingen die onder andere in het marktreglement van Easdaq en in het Easdaq-reglement beschreven zijn.Transactie.Elke transactie gebeurt via computer. De input van de partijen betrokken bij deze transactie wordt onmiddellijk gekoppeld en de on line transactie wordt meteen bevestigd. Op datzelfde ogenblik is de informatie ter beschikking van de Easdaq-marktautoriteit (in de praktijk verstrijken er wel enkele minuten na afloop van de transactie). De communicatie na bevestiging van de verhandeling verloopt dus volledig automatisch. Dit is een van de hoofdkenmerken van de individuele transacties op de Easdaq-beurs (in tegenstelling tot bloktransacties). Gereglementeerde markt.Sinds kort is de Easdaq-beurs een gereglementeerde markt. Ze is onderworpen aan dezelfde verplichtingen als de andere Belgische gereglementeerde secundaire markten. Easdaq heeft een gelijkaardige structuur als die van de Brusselse beurs. Het eerstelijnstoezicht is in handen van een eigen, onafhankelijke marktautoriteit. Een tweedelijnscontroleur, de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF), kijkt, net als op de beurs van Brussel, ook nog eens mee over de schouders van de marktautoriteit. Door de Belgische erkenning als gereglementeerde markt, kan Easdaq ook in andere lidstaten een beurshandel organiseren en noteringen aantrekken. Erkenning in België.Een belangrijke reden waarom Easdaq in België een erkenning als beurs heeft aangevraagd, ligt in het feit dat België al vier talen, waaronder het Engels, heeft erkend als officiële talen voor het geldig opmaken van een toelatingsprospectus tot een beurs. Dit is niet het geval in alle andere Europese lidstaten, waar het Engels soms niet erkend is als prospectustaal. Aangezien de officiële taal van Easdaq het Engels is, begrijpt men waarom België onder meer werd verkozen ! Als gevolg van het feitelijke monopolie van de Engelse taal op Easdaq gebeurt communicatie met Easdaq steeds in het Engels en moeten alle documenten waarop Easdaq een blik moet werpen in het Engels worden opgemaakt of vertaald.Reglementen.Sinds kort beschikt Easdaq over een marktreglement en een Easdaq-reglement. Als gevolg hiervan is Easdaq onderworpen aan een zeer gedetailleerde reglementering.Het marktreglement van Easdaq omvat de gedragsregels voor transacties in financiële instrumenten.Het Easdaq-reglement bepaalt onder andere de toelatingsvoorwaarden. Het bevat ook een code tot voorkoming van misbruik van voorkennis. Voorts omvat dit reglement voorschriften inzake stabilisatie, lidmaatschap, kwalificatie van leden en hun vertegenwoordigers, en verhandelingen. Ten slotte voorziet het reglement in geschilprocedures en arbitrageregels.De reglementering van de Easdaq werd grotendeels overgenomen van de bestaande voorschriften van Nasdaq. Daardoor wordt een dubbele notering op beide markten relatief eenvoudig.Jean-Paul Timmermans Alexia Dominicus van den Bussche Jean-Paul Timmermans en Alexia Dominicus van den Bussche zijn juridische raadgevers bij Price Waterhouse.