AUTONOMIE MET RESULTAATSVERBINTENIS.
...

AUTONOMIE MET RESULTAATSVERBINTENIS.De federale en vooral Vlaamse overheid leverden de voorbije jaren aanzienlijke inspanningen om hun centrale administratie de ministeries te modernizeren. De meeste openbare instellingen de parastatalen bleven echter opgesloten binnen een overjaarse beheersstruktuur, uitgetekend in een wet van 1954.Terwijl op federaal niveau voorlopig alleen gedacht wordt aan een nieuw statuut voor de sociale parastatalen, heeft de Vlaamse regering plannen om alle Vlaamse openbare instellingen in een modern pak te stoppen. Het betrokken ontwerp-dekreet voorziet onder meer in het sluiten van managementkontrakten met alle openbare instellingen. Die zouden een grotere autonomie krijgen, maar met expliciete resultaatsverbintenissen. Het gaat in totaal om 40 instellingen, van de Sociaal-Ekonomische Raad van Vlaanderen (Serv) over de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) tot het Universitair Ziekenhuis Gent of het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (Vizo).Het nieuwe kabinet van Luc Van den Brande wil daar blijkens het regeerakkoord "prioritair" werk van maken. Daar werd zelfs een strakke timing op gezet (vrij uniek voor het in vaagheid uitblinkende Vlaamse regeerakkoord) : "De veranderingsprocessen die nu in het ministerie zijn opgestart, zullen nog in de loop van dit jaar worden doorgetrokken naar de Vlaamse openbare instellingen. "Dan zal Van den Brande II zich toch mogen haasten. Het eerste gesprek omtrent het betrokken ontwerp van dekreet "tot regeling van de administratieve en begrotingskontrole op de Vlaamse openbare instellingen" moet nog plaatsvinden. Het kabinet van minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (SP) wacht ter zake op een initiatief van Begrotingsminister Wivina Demeester (CVP). Het ontwerp heeft immers in eerste instantie een budgettaire dimensie.Van den Bossche en Demeester zitten echter niet volledig op dezelfde golflengte. "Het kabinet van Demeester legt nogal zwaar de klemtoon op de budgettaire kontrole. Daartoe voorziet het ontwerp in een uniforme regelgeving, met een centraal kasbeheer en een verscherpte financiële audit, waarvoor een beroep zou worden gedaan op de inspektie van Financiën. Van den Bossche gelooft meer in het verlenen van een grotere autonomie aan de instellingen, binnen het kader van een managementkontrakt. Hij wil af van de schoonmoedershouding van de Vlaamse overheid tegenover haar openbare instellingen", zegt Luc Lathouwers, adjunkt-kabinetschef van Van den Bossche.De woordvoerder van Demeester heeft geen weet van meningsverschillen en kan alleen bevestigen dat het ontwerp inderdaad een vooral financieel-technische kwestie is. "Het zou een gemiste kans zijn mocht men niet tegelijk het management modernizeren", replikeert Lathouwers.Intussen heeft een aantal Vlaamse openbare instellingen, vooral uit de ekonomische sfeer, recentelijk al zijn beheerskontrakt gekregen. Zo de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (Gimv). De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn kreeg van bij haar oprichting in 1990 een grote beheersautonomie, was de Vlaamse pionier inzake beheerskontrakten met de overheid, maar hier rijst de vraag of niet resoluut de stap naar de privatizering moet worden gezet (zie Trends, 24 augustus 1995). Thans staat de hervorming van de BRTN bovenaan de politieke agenda.Het managementadviesbureau Deloitte & Touche organizeert op woensdag 8 november in Brussel een studiedag over de hervormingsplannen rond de sociale parastatalen, de BRTN, De Lijn, de VDAB... tel. (02) 718.98.44.