We sluiten verzekeringen af om onverwachte kosten te vermijden als het even tegenzit, maar vaak weten we niet wat wel en niet verzekerd is. Veel mensen zitten in deze onzekere tijden met vragen over de coronacrisis en de bescherming die verzekeringen bieden tegen de gevolgen ervan.
...

We sluiten verzekeringen af om onverwachte kosten te vermijden als het even tegenzit, maar vaak weten we niet wat wel en niet verzekerd is. Veel mensen zitten in deze onzekere tijden met vragen over de coronacrisis en de bescherming die verzekeringen bieden tegen de gevolgen ervan. In ons land zijn al ruim 16.000 mensen opgenomen in een ziekenhuis omdat ze covid-19 hadden opgelopen. Een ziekenhuisopname duurt vaak lang, zeker als patiënten op de afdeling intensieve zorg belanden. "Een opname in een Belgische ziekenhuis is altijd gedekt door de hospitalisatieverzekering", zegt Gerrit Feyaerts van AG Insurance. Bij een opname in het buitenland hangt dat af van de algemene voorwaarden. Sommige verzekeringen dekken enkel opnames in België, terwijl andere ook gelden in Europa of zelfs overal ter wereld. De hospitalisatieverzekering vergoedt de facturen van de artsen, de kosten voor medische verzorging, de kamerprijs en de uitgaven voor geneesmiddelen en medisch materiaal. Daarnaast zijn er de ambulante kosten, die voor of na de opname opduiken, zoals extra raadplegingen in het ziekenhuis, geneesmiddelen en bijkomende scans. Doorgaans dekken hospitalisatieverzekeringen die kosten vanaf een maand vóór tot drie maanden na de opname in het ziekenhuis. Die termijnen kunnen schommelen naargelang het verzekeringscontract. Het is nog onduidelijk of de premies voor hospitalisatieverzekeringen volgend jaar zullen stijgen door de corona-epidemie. Feyaerts: "Theoretisch is dat mogelijk, maar het is nog veel te vroeg om de impact van covid-19 te beoordelen. Zo zijn er niet meer ziekenhuisopnames, aangezien alle niet-dringende zorg is uitgesteld en we voorlopig nog geen inhaaleffect zien." AG Insurance is de enige verzekeraar in ons land die voor individuele hospitalisatieverzekeringen nog constante premies aanbiedt, die enkel stijgen in functie van de medische index van de overheid. Veel zelfstandigen hebben geen inkomsten als ze door ziekte niet kunnen werken. Daarom sluiten ze vaak een verzekering gewaarborgd inkomen af. Ook werknemers en contractuele ambtenaren kunnen dat. "Als een verzekerde arbeidsongeschikt is door een corona-infectie, zal de polis gewaarborgd inkomen een bedrag uitkeren, op voorwaarde dat een medisch attest van de arbeidsongeschiktheid wordt afgeleverd en de eigenrisicotermijn verstreken is", zegt Bart Walraet van Baloise Insurance. Wie kan werken, maar dat niet mag omdat hij preventief in quarantaine is geplaatst, kan dus geen beroep doen op de verzekering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de graad van arbeidsongeschiktheid. Doorgaans kan een verzekerde maar aanspraak maken op een rente-uitkering vanaf een arbeidsongeschiktheid van 25 procent. De rente stijgt naarmate de arbeidsongeschiktheid toeneemt. Vanaf een bepaald niveau van arbeidsongeschiktheid, meestal 67 procent, wordt de volledige jaarrente uitbetaald. Let wel: de verzekering gewaarborgd inkomen dekt maximaal 80 procent van het inkomen.De uitkering begint ook pas te lopen na het verstrijken van de wachttijd. Hoelang die wachttijd duurt, kan de verzekeringnemer zelf bepalen bij het afsluiten van de verzekering. Dat kan een maand zijn, maar ook een jaar. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de verzekeringspremie. Sinds begin 2019 beschermt de arbeidsongevallenverzekering structurele en occasionele telewerkers op dezelfde manier als reguliere werknemers. Stel dat u tijdens de uitvoering van uw werk over de kabel van uw laptop struikelt en uw hoofd stoot, een kop hete thee over uw benen morst of van de trap valt. Al die zaken zijn zowel voor medewerkers op de werkvloer als voor telewerkers ongevallen die onder de arbeidsongevallenverzekering vallen. Die verzekering dekt ook een ongeval wanneer u op uw thuiswerkdag de kinderen naar school of de kinderopvang brengt, of wanneer u hen gaat afhalen. Gewone pendelaars zijn ook gedekt voor ongevallen op weg van en naar het werk, ook wanneer ze voor de kinderen een omweg maken. Dat betekent nog niet dat elk ongeval thuis op de arbeidsongevallenverzekering kan worden afgeschoven. Als u tijdens uw middagpauze snel wat snoeiwerk doet in de tuin of de strijk doet en daarbij een ongeval hebt, zal de verzekeraar dat als een privé-ongeval beschouwen. "Daarom raden we aan duidelijke afspraken te maken, onder meer over de plaats en het tijdstip van het telewerk. Dat kan later veel discussies met de verzekeringsmaatschappij vermijden", zegt Inge Verdonck van de hr-dienstverlener Acerta. "Bij structureel telewerk verloopt dat verplicht via een overeenkomst voor telewerk. Maar ook voor occasioneel telewerk maak je het best op voorhand afspraken, bijvoorbeeld via e-mail." Door de vele weken in lockdown en het verbod op niet-essentiële verplaatsingen bleven de meeste wagens de voorbije weken aan de kant staan. Intussen hebben veel mensen wel een jaarlijkse premie betaald voor hun autoverzekering, terwijl ze nauwelijks nog met de wagen hebben gereden en misschien ook de komende weken en maanden veel minder kilometers dan gewoonlijk zullen afleggen.In principe moet u er niet op rekenen dat uw verzekeraar aan het einde van het jaar een deel van de premies terugbetaalt. In ons land is Corona Direct de enige verzekeraar die de premie koppelt aan het aantal gereden kilometers. "Wij storten bijgevolg aan het einde van het verzekeringsjaar het deel van de premie terug voor de kilometers die niet gereden zijn. Dat gebeurt automatisch na de opgave van de kilometerstand van het verzekerde voertuig, net voor de eindafrekening. Dat is vergelijkbaar met de water- en de energiefactuur", zegt Els Blaton, de CEO van Corona Direct Verzekeringen. Op basis van een eerste inschatting houdt de verzekeraar er rekening mee dat klanten dit jaar gemiddeld tot 30 procent minder kilometers zullen afleggen met hun wagen. "Minder kilometers betekenen een lagere premie. Wij verwachten dat we 4,1 miljoen euro aan voorschotten op verzekeringspremies moeten terugbetalen door de coronacrisis", zegt Blaton. Als u een traditionele autoverzekering heeft, kan u nog overwegen die tijdelijk op te schorten. Maar dat betekent wel dat uw wagen niet verzekerd is en dat u er niet mee mag rijden. Bovendien is dat in de praktijk nog niet zo eenvoudig en is zo'n opschorting ook niet bij alle verzekeraars mogelijk. En misschien nog een schrale troost: het is niet uitgesloten dat de premies voor autoverzekeringen volgend jaar dalen. In principe zouden we kunnen verwachten dat er door het verminderde autogebruik dit jaar ook minder schadegevallen zijn. "Voor de komende maanden is het onzeker hoe onze mobiliteit eruitziet", zegt Wauthier Robyns van de sectorfederatie Assuralia. "Ik reken op de concurrentie op de markt om de consument een goede deal te bezorgen, net zoals de trend van de lagere ongevallenfrequentie de gemiddelde premie van de verplichte autoverzekering de laatste jaren doet achterlopen op de inflatie." Wie getroffen wordt door het coronavirus en daardoor niet op reis kan vertrekken, valt onder de standaarddekking van de annulatieverzekering, net zoals dat voor andere ziektes geldt. Anders is het wanneer u niet ziek bent, maar door de coronacrisis uw reis wel in het water ziet vallen. Zo zijn niet-essentiële reizen naar het buitenland nog verboden tot en met 7 juni. Over de reismogelijkheden in de zomermaanden bestaat nog geen duidelijkheid. Wie zijn reis- en vakantieplannen moet annuleren door de coronacrisis, kan slechts heel zelden de annulatieverzekering inroepen. "Annulatieverzekeringen komen niet tussen in het geval van een epidemie of een pandemie", zegt Danny Smagghe van Touring. Zulke gebeurtenissen worden beschouwd als een vorm van overmacht en worden door bijna alle verzekeraars uitgesloten van dekking. Volgens de consumentenorganisatie Test-Aankoop zijn de enige uitzonderingen op die regel Allianz Partners (Royal Service- contract), Mapfre Assistance (Go Safe- contract) en Test Aankoop Verzekeringen (Globo-contract). Het heeft overigens geen zin nu nog snel een van die annulatieverzekeringen af te sluiten: ze betalen de kosten enkel terug als de reis is geboekt en als de annulatieverzekering is afgesloten voor het begin van de epidemie. Wie zelf zijn transport of verblijf boekte, is voor een terugbetaling afhankelijk van het beleid van de afzonderlijke maatschappijen. Voor pakketreizen kan u wel aankloppen bij de touroperator. In normale omstandigheden moet de reisorganisator een gelijkwaardige reis of een terugbetaling aanbieden wanneer de reis niet kan doorgaan. Maar door de zware impact van de coronacrisis op de reissector is in ons land beslist daarop een uitzondering te maken. Daardoor hoeven de touroperators de geschrapte reis niet terug te betalen, maar mogen ze ook een tegoedbon aanbieden. Die moet wel het volledige betaalde bedrag vertegenwoordigen en minstens een jaar geldig zijn. Voor veel mensen is de coronacrisis ook een financiële opdoffer. Daarom levert de verzekeringssector, net zoals de bankensector, inspanningen om de impact ervan te verzachten voor mensen die in de financiële problemen zijn gekomen. De verzekeraars beloven de volgende maanden "soepel om te springen met klanten in nood". Concreet worden voor particulieren zowel de rentebetalingen als de kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten die zijn aangegaan bij verzekeringsondernemingen opgeschort tot 30 september, als de verzekerde kan aantonen dat hij financiële moeilijkheden heeft. Ook de betalingen van de premies voor de schuldsaldoverzekering kunnen worden opgeschort. Voor de premie van de brandverzekering kan eveneens uitstel worden verleend, maar enkel voor wie werkloos is geworden. Voor alle andere premies die verzekeringsnemers door betalingsproblemen niet zouden kunnen betalen, moeten die cliënten rechtstreeks contact opnemen met de verzekeraar of de makelaar, om een oplossing te zoeken. Een uitvaartverzekering moet vermijden dat een uitvaart een financiële kopzorg wordt voor de nabestaanden. Het gaat meestal om een tak21-levensverzekering die de kosten van de uitvaart dekt. Bij het overlijden betaalt de verzekeraar dan een bedrag uit aan de begunstigde van de verzekering. Dat kan een familielid zijn, maar ook de begrafenisonderneming. Door de coronamaatregelen verlopen uitvaarten anders dan we gewend zijn. Er mogen maximaal vijftien personen aanwezig zijn. Maakt dat een uitvaart wat goedkoper? "De kosten van een uitvaart zijn nu inderdaad meestal lager. Maar dat is niet altijd het geval. Het hangt af van de uitvaart en de keuzes die worden gemaakt", zegt Marysia Kluppels van de uitvaartverzekeraar DELA. Zo maakt het niet zo'n groot verschil of een dienst wordt bijgewoond door 15 of door 150 mensen, wanneer wordt gebruikgemaakt van een aula die toch moet worden gepoetst, klaargezet en nadien helemaal ontsmet. "Er wordt meestal wel minder uitgegeven aan bidprentjes, rouwbrieven en bloemen", stelt Kluppels. "Sommige mensen doen zelfs geen uitvaartdienst en laten de asresten onmiddellijk uitstrooien op de strooiweide of laten de urne meteen bijzetten in het urnenveld of het columbarium. Andere mensen laten de urne bewaren en houden de dienst op een later moment in het jaar." Doordat de uitvaartfactuur nu vaak lager uitvalt, is het mogelijk dat nog een deel van het kapitaal van de uitvaartverzekering over is. "Dat restbedrag wordt zoals altijd uitbetaald aan de begunstigde", zegt Kluppels. "Eventueel kan die dat kapitaal later nog gebruiken om er een tweede dienst mee te betalen." Afhankelijk van de verzekeraar kan het ook mogelijk zijn het overblijvende kapitaal te bevriezen bij de uitvaartverzekeraar, als het de bedoeling is later nog een tweede plechtigheid te houden.