"Ik heb mijn tanden in fiscale fraude gezet en laat ze nu nooit meer los," zo vertelde Steve Stevaert stoer aan Humo van 6 januari 2004.
...

"Ik heb mijn tanden in fiscale fraude gezet en laat ze nu nooit meer los," zo vertelde Steve Stevaert stoer aan Humo van 6 januari 2004. Het lijkt erop dat de SP.A-voorzitter een valst gebit heeft, want van die ambitie is tot nog toe weinig of niets in huis gekomen. Uit het jongste jaarverslag van de belastingadministratie blijkt immers dat de supplementen in de inkomstenbelastingen daalden van 694.275.000 euro in 2000 naar 571.316.000 euro in 2002. Over het aantal controles heeft de overheid al sinds 2000 geen statistische gegevens meer. Het is echter een publiek geheim dat de fiscus elk bedrijf nog maar aan één serieuze doorlichting per tien jaar onderwerpt. In het jaarverslag van Financiën staat voor ruim 11 miljard euro aan achterstallige belastingen geboekt. Geld dat de schatkist trouwens nooit zal kunnen recupereren, wegens procedurefouten, faillissementen of onvermogen van de betrokken belastingplichtigen. Alleen de strijd tegen de BTW-carrousels lijkt vruchten af te werpen. Hier stegen de bijkomende aanslagen ná controle de voorbije twee jaar van 859.354.000 euro naar 925.764.000 euro. "Maar deze cijfers geven een vertekend beeld," weerlegt Jean Baeten, fiscaal adviseur van het Verbond van Belgische Ondernemingen ( VBO). "Vroeger verhoogden de belastingcontroleurs bij de minste twijfel de aanslagen. Sinds de hervorming van de fiscale procedure moeten ze deze aanpassingen veel beter verantwoorden om te vermijden dat de belastingplichtige naar de rechtbank stapt." Volgens de werkgeversorganisatie werpt het actieplan van staatssecretaris Hervé Jamar ( MR) wel degelijk vruchten af. Baudouin Velge, directeur van het Economisch Departement van het VBO: "Het accent ligt nu op de hervorming van de fiscale administratie. Net als vorig jaar wordt in 2004 niet minder dan 108 miljoen euro voor de informatisering van Financiën opzijgezet. Tegen april zal het departement over 23.000 computers met Windows 2000 beschikken. Voorts is de eerste aanzet tot elektronische aangifte gegeven, met 57.196 dossiers voor tax-on-web in 2003. Ten slotte richtte de fiscus eind vorige maand de Kruispuntbank voor ondernemingen op, die alle bedrijfsgegevens van de verschillende overheidsdiensten bundelt." Daarnaast nam de overheid een resem maatregelen om de fiscale fraude in het algemeen te bestrijden. Zo krijgen de gewestelijke directeurs meer bevoegdheden voor het sluiten van akkoorden met belastingplichtigen die een betalingsachterstand hebben opgelopen. Ook zullen de diverse taxatie- en invorderingsdiensten meer overleg plegen en informatie op een elektronische manier uitwisselen. Sinds juni 2003 beschikt de fiscus over software om bedrijven met een afwijkend BTW-gedrag te identificeren ( datamining). Fujitsu Consulting Belgium zal tegen het midden van dit jaar het systeem van risicoanalyse verfijnen. Ook komen er nieuwe toestellen om frauduleuze goederenbewegingen in de containerhaven van Antwerpen op te sporen. De werkgeversorganisatie juicht in ieder geval de samenwerking tussen de fiscus en de beroepsfederaties toe. Velge: "Elk bedrijf heeft baat bij een correcte inning van de belastingen, want fraudeurs vervalsen de concurrentie. Zo vecht de petroleumsector al lang tegen de georganiseerde misdaad. Samen met de overheid zoeken beide partijen nu naar een gemeenschappelijke aanpak voor het misbruik van accijnzen. Ook de bouwnijverheid legt nu de laatste hand aan een samenwerkingsakkoord met de fiscus om het zwartwerk te bestrijden. Protocollen met andere industrietakken zijn in de maak."Wel waarschuwt het VBO voor een begripsverwarring tussen fiscale fraude en fiscale optimalisatie. Velge: "Zo voorziet de regering een verhoging van de minimumbezoldiging voor bedrijfsleiders. Als zij dit jaar minder dan 27.000 euro verdienen, zal de fiscus ze als verdacht beschouwen. Hetzelfde geldt voor ondernemingen die hun maatschappelijke zetel ergens anders dan op de plaats van exploitatie vestigen. Maar die beslissingen zijn meestal economisch geïnspireerd en hebben niets met fiscale fraude te maken. Zo diaboliseer je de bedrijven."Eric Pompen"De regering voorziet een verhoging van de minimumbezoldiging voor bedrijfsleiders. Wie minder dan 27.000 euro verdient, zal door de fiscus als verdacht worden beschouwd. Zoiets kan niet."